115/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2560-2561
112/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
113/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)" ปีการศึกษา 2560
103/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
102/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2560
110/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
102/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองแจกใบชำระค่าบำรุงการศึกษา (Pay-in) และแจกเงินตามนโบยายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
104/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "บูรณาการสอนในรูปแบบ STEM EDUCATION" ปีการศึกษา 2560
099/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหนังสือยืมเรียน  ปีการศึกษา 2560 
094/2560 แต่งตั้งหัวหน้าระดับ หัวหน้าคณะ หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา ครูประจำคณะและเวรพิธีกรประจำวัน กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
092/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์นักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560
090/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2560
093/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
091/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
087/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
089/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
088/2560  แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองคัดเลือกและประเมินโดยวิธีพิเศษ  สำหรับการจ้างเหมาบริการครูต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ เพิ่มเติม
082/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
083/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
035/2560 แต่งตั้งเวร ยาม รักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง
034/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
080/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2560
078/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองคัดเลือกและประเมินโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
077/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองคัดเลือกและประเมินโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับการจ้างเหมาบริการครูชาวต่างประเทศสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
073/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
068/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจจ้าง สำหรับการจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศโรงเรียนฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2559
076/2560 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
075/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ คณะกรรมการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา กระเป๋านักเรียน และคณะกรรมการรับเงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
074/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานในกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2560-2561  
072/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 
065/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2559
064/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
071/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2559
066/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
062/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองคัดเลือก คณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างประอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา
058/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาเช่าจ้างเหมาบริการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนช่วงที่ 2 ปีการศึกษา 2560
057/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติคุณครูต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
056/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติคุณครูต่างประเทศเพื่อสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษภ่ษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
055/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะสำหรับการจ้างเหมาบริการเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน โดยวิธีการสอบราคา ช่วงที่2
053/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา
052/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา
048/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการติว PAT 7.1 (ภาษาฝรั่งเศส)
050/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
046/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
040/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียน Saikyo High School 
045/2560 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
043/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2560
039/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการรครูลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 -31 มีนาคม 2560) 
042/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจในงานสู่ประกันคุณภาพการศึกษาและแนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่าย
027/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559
024/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
038/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบแก้ตัวรายวิชาของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
026/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
030/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการวิชาการ “ต.อ.พ.ร. นิทรรศ สืบสานปณิธานตามรอยพ่อ และกิจกรรม OPEN HOUSE” ประจำปีการศึกษา 2559
031/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
009/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
023/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
029/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน
025/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
020/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
022/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
018/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
017/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
015/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
014/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
016/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
013/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
010/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน
011/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - NET ปีการศึกษา 2559
005/2560  แต่ตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(เพิ่มเติม)
004/2560  แต่ตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(เพิ่มเติม)
ตารางการนิเทศภายใน โดยผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
002/2560 การจัดกิจกรรมการแสดงละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
007/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายคณิตศาสตร์ (Math Day Camp)
006/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
001/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม
380/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาาไปราชการ ติว O-Net ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง (เพิ่มเติม)
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เรื่อง ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
ตารางนิเทศภายในกลุ่มสาระฯ ภาคเรียนที่ 2/2559
382/2559 แต่งตั้งเวรยามรักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง
381/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
305/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
379/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานบาเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และทำบุญวันขึ้นปีใหม่ วันครูและวันเด็ก
376/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี 2560
375/2559 การจัดกิจกรรมวัน “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” ปีการศึกษา ๒๕๕๙
377/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาลีลาศ 2nd T.U.P.R. DanceSport Challenge 2016 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
374/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครอบครัว ต.อ.พ.ร. ประจำปี 2559
370/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ติว O-Net ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
369/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ติว O-Net ณ โรงเรียนบ้านสบมาง จังหวัดน่าน
371/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
368/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2559
362/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
367/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
365/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2559
364/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
363/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
360/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
358/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการสอบราคาจ้างรื้อถอนปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียน
357/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการสอบราคาจ้างรื้อถอนปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียน
356/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ตารางนิเทศสัญจร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดย คณะผู้บริหาร
355/2559 มอบหมายหน้าที่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
352/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 
347/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
348/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2559(เพิ่มเติม)
346/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูบรรจุใหม
335/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
317/2559 แต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2559
341/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันวชิราวุธ ประจำปี 2559
342/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
334/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
332/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2559
329/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี 3 ปีการศึกษา 2559
328/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี 2 ปีการศึกษา 2559
327/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2559
330/2559 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
324/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2559 
323/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559 
322/2559 ครูเวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย
321/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง (เพิ่มเติม) และประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 
318/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับสอบราคาเช่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เรื่อง การประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
315/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน แจกใบชำระเงินบำรุงการศึกษาและแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(เพิ่มเติม)  
309/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
308/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2559 
307/2559 แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะสำหรับการจ้างเหมาบริการเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน โดยวิธีสอบราคา
304/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
303/2559 แต่งตั้งหัวหน้าระดับ หัวหน้าคณะ หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา ครูประจำคณะและเวรพิธีกรประจำวัน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
290/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน แจกใบชำระเงินบำรุงการศึกษาและแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
299/2559 การมอบหมายงานรองผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2559
286/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
284/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
289/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการสอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ครั้งที่ 2
288/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงานสำหรับการจ้างปูพื้นกระเบื้องและติดตั้งเหล็กดัดอาคาร 3 โดยวิธีตกลงราคา
285/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูบรรจุใหม่
283/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ PRE-O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
282/2559 แต่งตั้งรองหัวหน้าคณะ ปีการศึกษา 2559
281/2559 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
280/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
279/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2559
269/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
278/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
276/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ MEP-English Camp ประจำปีการศึกษา 2559
275/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนเสริมพิเศษนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP
251/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการษึกษา 2559
274/2559 แต่งตั้งเวร-ยาม รักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง 
273/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
266/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ PRE ม.ต้น และ PRE-ADMISSIONS ประจำปีการศึกษา 2559 
268/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
267/2559 ให้ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สานักงาน พนักงานขับรถปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมอบรมสัมมนาครู ครูอัตราจ้างโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและการไปศึกษาดูงาน
265/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
264/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบตุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงด้านหลังอาคาร ๓ (สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงบประมาณ) โดยวิธีตกลงราคา
263/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างปรับปรุงด้านหลังอาคาร ๓ (สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงบประมาณ) โดยวิธีตกลงราคา
257/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการสอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป(๗๖.๑๑.๑๕.๐๐) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
245/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินการบริหารจัดการและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบ
175/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แก้ไขเพิ่มเติม)
261/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
260/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างประจำไปราชการ
250/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาคารวะ
244/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองเตรียมรับการประเมินการบริหารจัดการและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
242/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
255/2559 แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
254/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
249/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559
248/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร
243/2559 การประกวด "วงสตริง ต.อ.พ.ร. 59"
239/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายศักยภาพภาษาญี่ปุ่น (Japanese Camp)
241/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
238/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการอบรมมารยาทงามตามแบบไทย
222/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
235/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพไทย – สังคม
232/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมประกวด ดาว – เดือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
231/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม Miss Tiffany's TUPR 2016
236/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
234/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
233/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
228/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมครูแกนนำวิจัยในชั้นเรียน
227/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
226/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
225/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
221/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2559)
223/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
219/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
215/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ASEAN DAY
220/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 
221/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2559)
223/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
219/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
215/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ASEAN DAY
220/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 
218/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2559 
213/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
212/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 
211/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
210/2559 แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
209/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
208/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ ครบ 84 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ
206/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้า โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ วินัยและคุณธรรม
197/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559
207/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2559
194/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียนร่วมใจ ประจำปีการศึกษา 2559
201/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
200/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
199/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย
158/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
202/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและต้อนรับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (เพิ่มเติม)
196/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและต้อนรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทางโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
195/2559 แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
191/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
128/2559 แต่งตั้งนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่สอนและเวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียน เพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
188/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ "6 สัปดาห์ประชามติ"
175/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(เพิ่มเติม)
189/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
182/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
190/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อรับการประเมิน ระดับ ScQA
183/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
103/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2559
184/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาจ้างทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6
174/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
177/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
181/2559 แต่งตั้งเวร-ยาม รักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง   
180/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
164/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการงานสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
171/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
170/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
159/2559 การมอบหมายงานให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน
165/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
169/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
168/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
167/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำไปราชการ
160/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาฝรั่งเศส
163/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
153/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน"วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่"
162/2559 แต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2559
ตารางนิเทศภายในสถานศึกษากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
147/2559 แต่ตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายกลางวันภาษาอังกฤษ
157/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์'59
156/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นเคลื่อน ปีการศึกษา 2559
155/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559
151/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเรียนภาษาจากวัฒนธรรม-วันทานาบาตะ(ภาษาญี่ปุ่น)
150/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
ตารางการนิเทศภายใน โดยผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
146/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
139/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2559
144/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา 9 มิถุนายน 2559
145/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำไปราชการ
133/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
125/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2559
126/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 2559-2560
143/2559 ครูเวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย
ตารางนิเทศสัญจร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดย คณะผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
140/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
138/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
136/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู และพิธีประดับพระเกี้ยว
137/2559 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 
135/2559 แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน
132/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 
131/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
130/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
129/2558  แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
127/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 
114/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (โฮมรูม)
113/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียน 1/2559
120/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
121/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง รับเงินบำรุงการศึกษาและแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
119/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เข้าร่วมประชุมงาน "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"
117/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
116/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูบรรจุใหม่
112/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง รับเงินบำรุงการศึกษาและแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
108/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์นักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2559
097/2559 แต่งตั้งหัวหน้าระดับ หัวหน้าคณะ หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา ครูประจำคณะและเวรพิธีกรประจำวัน กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2559 
074/2559  แต่งแตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทำหน่วยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
101/2559  แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
099/2559  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
098/2559  แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
073/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21"
090/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
089/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
088/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558
080/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกเงินตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ คณะกรรมการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา กระเป๋านักเรียน และคณะกรรมการรับเงิน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
086/2559 แต่งตั้งเวร-ยามรักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง
085/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
076/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
082/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
075/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
080/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกเงินตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ คณะกรรมการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา กระเป๋านักเรียน และคณะกรรมการรับเงิน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
079/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2559
072/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา
071/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
069/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหนังสือเรียน
068/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2559
066/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558
065/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารจบหลักสูตรปีการศึกษา 2558
055/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
104/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
64/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
063/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
061/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมแสดงนิทรรศการ OCOP และ OSOP (One Class One Project และ One School One Project)
31/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2558
382/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 
048/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
049/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจักกิจกรรมค่ายวัยใส ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
046/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2558-31 มีนาคม 2559)
034/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียน Saikyo High School 
043/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนรัตนมงคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
045/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนึ่งผู้หญิงหนึ่งคุณค่า
044/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2558
041/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
040/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558
038/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานนิทรรศการ "TUPR Moving Forward with 21st Century Learning" "เตรียมพัฒน์รัชดาก้าวไกล สู่ศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558" (เพิ่มเติม)
033/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
029/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 
028/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน 
ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
026/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน(เพิ่มเติม)
025/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียนและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
010/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
021/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
018/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานนิทรรศการ "TUPR Moving Forward with 21st Century Learning" "เตรียมพัฒน์รัชดาก้าวไกล สู่ศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558"
017/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน
015/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
009/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน(Meeting Classroom)
008/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2558(เพิ่มเติม)
3/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 
2/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี 2559 
5/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาลีลาศ 1st T.U.P.R. DanceSport Chellenge 2015 ระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
4/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
1/2559 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม
ตารางนิเทศสัญจร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
389/2558 เรื่อง การจัดกิจกรรมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย
396/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ 
395/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
394/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
391/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2558
399/2558 แต่งตั้งเวร-ยาม รักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง 
398/2558 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
390/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
382/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558
387/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายคณิตศาสตร์(Math Day Camp)
385/2558 การจัดกิจกรรมวัน “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” ปีการศึกษา 2558
384/2558 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน 
383/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำไปราชการ 
370/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครอบครัว ต.อ.พ.ร. ประจำปี 2558 
375/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2558
372/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
374/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 
ตารางนิเทศสัญจร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
375/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2558
372/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
374/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2558 
356/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
366/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรม กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ปีการศึกษา 2558
347/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมการประเมินโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตารางการนิเทศภายใน จัดการเรียนรู้ ที่เน้นการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู้ โดยผู้บริหาร ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 
359/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
364/2558  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 
363/2558  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
358/2558  ครูเวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย
คำสั่งสำนักงานเขตฯ 597/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 
360/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
355/2558 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียนและลูกจ้างประจำไปราชการ 
357/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2558
319/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2558
348/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558
338/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
337/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558
336/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
330/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2558
305/2558 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ 
304/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่งานของกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2558 
301/2558 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
300/2558 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
289/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
303/2558 แต่งตั้งเวร-ยาม รักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง 
302/2558 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
299/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ 
298/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ 
297/2558 แต่งครั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
295/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนเสริมพิเศษนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 
293/2558 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานติว GAT ประจำปีการศึกษา 2558 
292/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
291/2558 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่การเงิน
288/2558 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานสอบ PRE O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 
270/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา2558
286/2558 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
278/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2558
277/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 สู่กระบวนการเรียนรู้ 
285/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์'58 
282/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 
ตารางนิเทศภายในกลุ่มสาระฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 
283/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
269/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 
281/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
268/2558 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
183/2558 ให้ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน พนักงานขับรถ ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมอบรมสัมมนาครู ครูอัตราจ้างโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
273/2558 การประกวด วงสตริง ต.อ.พ.ร.' 58
271/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาคารวะ’58
264/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
265/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558)
262/2558 การจัดกิจกรรม Miss Tiffany's TUPR 2015
254/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย 
246/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
259/2558 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
257/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 
256/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 
255/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 
251/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Meeting Classroom)
249/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน และปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) 
250/2558 การจัดกิจกรรม ดาว – เดือน
248/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558
203/2558 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
242/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 
241/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
240/2558 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน 
239/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำไปราชการ 
238/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูนักเรียนและลูกจ้างไปราชการ 
237/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Meeting Classroom)
226/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายศักยภาพภาษาญี่ปุ่น(Japanese Camp)
ตารางการนิเทศภายใน จัดการเรียนรู้ ที่เน้นการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู้ โดยผู้บริหาร และ ตารางรวมการนิเทศภายใน โดยผู้บริหาร 
227/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปีการศึกษา 2558
225/2558 แต่งตั้งข้าราชการครู  ลูกจ้างประจำและนักเรียนไปราชการ
219/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ASEAN DAY
212/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอบรมครูแกนนำวิจัยในชั้นเรียน 
220/ 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา พ.ศ.2558
211/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2558 
202/2558 แต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2558 
218/ 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถและวันแม่แห่งชาติ 
209/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
210/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายศักยภาพไทย-สังคม
208/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
213/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมครูแกนนำด้านการผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
207/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เสริมศักยภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558
197/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่งานของกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2558
196/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา2558
178/2558 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการ
175/2558 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
186/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน
195/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 
192/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาจ้างนำนักเรียนไปทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
191/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหนับการสอบราคาจ้างนำนักเรียนไปทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
190/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง สำหรับการสอบราคาจ้างนำนักเรียนไปทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
180/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
188/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูและนักเรียนไปราชการ 
187/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส 
179/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการอบรมมารยาทไทย 
185/2558 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะ เพิ่มเติม 
184/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
182/2558 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงานและพนักงานขับรถยนต์ไปราชการ 
181/2558 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 
162/2558 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปราชการ 
177/2558 แต่งตั้งเวร-ยาม รักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง 
176/2558 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
171/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2558 
170/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ 
169/2558 แต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ 
166/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "วันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่" 
159/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเรียนภาษาจากวัฒนธรรม-วันทานาบาตะ(ภาษาญี่ปุ่น) 
157/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 
149/2558 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
165/2558 ให้ข้าราชการครูไปราชการ 
158/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2558 
155/2558 การเลือกตั้งประธานนักเรียน 
152/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาฝรั่งเศส 
150/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูและนักเรียนไปราชการ
148/2558 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
147/2558 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่สำนักงานไปราชการ
146/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูและนักเรียนไปราชการ
145/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูและนักเรียนไปราชการ
143/2558 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
138/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
136/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
135/2558 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
134/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
151/2558 ครูเวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย
144/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง (เพิ่มเติม) และการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 
139/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายกลางวันภาษาอังกฤษ 
140/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู และพิธีประดับพระเกี้ยว 
141/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
113/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2558 
130/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
127/2558 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
119/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
126/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 

118/2558  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (โฮมรูม)

120/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง รับเงินบำรุงการศึกษา และแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
124/2558 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะ เพิ่มเติม
123/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558
ตารางนิเทศสัญจร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดย คณะผู้บริหาร 
116/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนที่เน้นกระบวนการคิด” และ “SMART INNOVATION FOR SCHOOL” (เพิ่มเติม) 
108/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนที่เน้นกระบวนการคิด” และ “SMART INNIVATION FOR SCHOOL” 
112/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ 
111/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาครูที่ปรึกษา”
106/2558 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาครูที่ปรึกษา”
105/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์นักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2558
100/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
99/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558
97/2558 แต่งตั้งหัวหน้าระดับ หัวหน้าคณะ ครูที่ปรึกษา ครูประจำคณะ และเวรพิธีกรประจำวัน
85/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
88/2558 แต่งตั้งเวร-ยาม รักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง 
87/2558 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
86/2558 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
79/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
81/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 2559 และคณะกรรมการงานสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558
80/2558 แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างและตรวจรับพัสดุ โครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ(ห้องศูนย์คณิตศาสตร์และห้องศูนย์วิทยาศาสตร์)
82/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับตัวแทนลงนามความร่วมมือตกลงกับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เสฉวน 
76/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
77/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ 
59/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ 
74/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกเงินตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ คณะกรรมการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา กระเป๋านักเรียนและคณะกรรมการรับเงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
67/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหนังสือเรียน 
66/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ 
72/2558 แต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้างไปปฏิบัติหน้าที่ 
73/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ(ห้องศูนย์คณิตศาสตร์และศูนย์วิทยาศาสตร์) 
69/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
58/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558  
68/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตร (ปพ.2) และงานเกียรติยศ ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) 
64/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตร (ปพ.2) และงานเกียรติยศ ปีการศึกษา 2557 
51/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ 
60 /2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 
คำสั่งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาร้านค้าเพื่อจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน
 
63/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมแสดงนิทรรศการ OCOP และ OSOP (One Class One Project และ One School One Preject)
62/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียน Saikyo High School ประเทศญี่ปุ่น
52/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
31/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557
49/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
46/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2557
43/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP ชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
42/2558 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูไปราชการ 
41/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมบรรณารักษ์น้อย ประจำปีการศึกษา 2557 
40/2558 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูไปราชการ 
38/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 
39/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน 
36/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Day Camp) 
ตารางนิเทศภายใน โดยผู้บริหาร ภาคเรียนที่ 2/2557 
29/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานนิทรรศการ T.U.P.R. Exhibition Academic Year 2014 และกิจกรรม OPEN HOUSE 
34/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
33/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 
28/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ (เพิ่มเติม)
27 / 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
26 / 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557  
25/ 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT และ LAS ปีการศึกษา 2557 
24/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2557 
22/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
21/2558 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
19/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน
3/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
17 / 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - NET ปีการศึกษา 2557 
8/2558 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ไปราชการ 
12/2558 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน 
11/2558  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน(Meeting Classroom) 
1/2558 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ 
6/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ“ครอบครัวสุขสันต์ เดินเพื่อสุขภาพชาว ต.อ.พ.ร”  
7/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ในวันปีใหม่ วันเด็ก และวันคร