353/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมารถบัสสำหรับกิจกรรมอยูี่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
352/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
351/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
348/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
346/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
345/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ลูก ต.อ.พ.ร. สุขภาพดีถ้วนหน้า ปีการศึกษา 2562
344/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
343/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว ไปราชการ
342/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
341/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Voice in use project ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
340/2562 แต่งตั้งผู้ตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการจัดเก็บถังผ้าอนามัย ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
338/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
335/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานบุคคล
333/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
332/2562 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
330/2562 แต่งตั้งรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน(ช่วงปิดภาคเรียน)
329/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2562
328/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
327/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
325/2562 แต่งตั้งรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน(ช่วงปิดภาคเรียน)
324/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
323/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
322/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลความปลอดภัย ในช่วงฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
321/2562 ข้าราชการครู ลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
320/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู วิทยากรภายนอกและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
319/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
318/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานกลุ่มบริการงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
317/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
316/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ MEP ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562
315/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
314/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
313/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
312/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาหลังอาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
311/2562 แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาหลังอาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
310/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาหลังอาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
309/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
307/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2562
306/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
305/2562 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
304/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
303/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ MEP ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
302/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
301/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ MEP - English Camp ประจำปีการศึกษา 2562
300/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
299/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
298/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2562
296/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
295/2562 แต่งตั้งข้าราชการดำเนินงานและเป็นครูพี่เลี้ยงนักเรียนแลกเปลี่ยนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
294/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย
292/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดและประเมินผล การเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562
291/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
290/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
289/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
288/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอนเสริมปิดภาคเรียนนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
287/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor)
286/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
284/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
283/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
282/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
281/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
280/2562 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2562
279/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิีิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
278/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
277/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
276/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนย้ายเข้า ปีการศึกษา 2562
275/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
272/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
271/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
270/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
269/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
268/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม โดยหน่วยงานต้นสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
267/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ไปราชการ
265/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณงบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
264/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตรวจความถูกต้องของเอกสารการขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
263/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2562
262/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร
261/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรม กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา (YC) ปีการศึกษา 2562
259/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
258/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Languages through social media ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
257/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2
256/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562
255/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูต้นแบบพอเพียงและนักเรียนต้นแบบพอเพียง
254/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม One day trip ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
253/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบรถจักรยานยนต์ของโรงเรียน
252/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
251/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
250/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6
249/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5
248/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4
247/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
246/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 2563
245/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม จิตอาสา ครั้งที่ 2/2562
243/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
242/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม English we can ประจำปีงบประมาณ 2562
241/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
240/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และครูอัตราจ้างไปราชการ
239/2562 การประกวด "วงสตริง TUPR BAND CONTEST 2019"
238/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
237/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศที่ 2
236/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
235/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562
234/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
233/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปราชการ
232/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (One Day Trip) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน) ปีการศึกษา 2562
231/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
230/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาฝรั่งเศส
227/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Voice in use project ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
224/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาต
222/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมติว PAT ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)
221/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสืบสารภูษา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
223/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
218/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดโลกสังคม
217/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ ตามแนวทางพหุปัญญา ประจำปีการศึกษา 2562
216/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร
215/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
214/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
213/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาทัศนศึกษา ม.4 - 6 ปี 2562 ด้วยวิีิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
212/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม จิตอาสา ครั้งที่ 1/2562
210/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราว ไปราชการ
229/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
226/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
209/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
208/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
207/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
206/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
205/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลูก ต.อ.พ.ร. วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด
204/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
203/2562 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2562
202/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
201/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
200/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 สู่กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม เพชร ต.อ.พ.ร. ปีการศึกษา 2562 หัวข้อ "นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"
198/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายศักยภาพวิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา (เพิ่มเติม)
197/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
196/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
194/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
193/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
192/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และครูอัตราจ้างไปราชการ
191/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
190/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
187/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
186/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ วิทยากรภายนอกและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
185/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
184/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
183/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
182/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
180/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
179/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปราชการ
178/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
177/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเรียนภาษาจากวัฒนธรรม วันทานะบาตะ(ภาษาญี่ปุ่น)
176/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562
175/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาไทย ประจำปี 2562
174/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษากรณีเร่งด่วน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
171/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
170/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และให้ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์สหวิทยาเขตรัชโยธิน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนหอวัง
169/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
168/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายศักยภาพวิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา
167/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
166/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
165/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
164/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
162/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
161/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทงามตามแบบไทย
160/2562 แต่งตั้งข้าราชการเป็นครูพี่เลี้ยง
159/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
158/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย
157/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปราชการ
153/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
151/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
150/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2562
148/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
145/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินโครงการอบรมลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
144/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
143/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562
141/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู และพิธีประดับพระเกี้ยว
140/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม English Day Camp มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
139/2562 แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน
137/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
136/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
135/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและสำมะโนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
131/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
129/2562 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2562
128/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน วิทยากรวงโยธวาทิตและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
127/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2562
125/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
124/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2562
123/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
122/2562 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เพิ่มเติม
120/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
119/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
118/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และนักเรียนไปราชการ
117/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP และIEP ปีการศึกษา 2562
116/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
115/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
114/2562 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมปฎิบัติหน้าที่กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และวินัยและการรักษาวินัย
113/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
111/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
110/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
109/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
108/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
107/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
106/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีคัดเลือก
105/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองและดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
104/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบรหิารวิชาการ ปีการศึกษา 2562
103/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างประกัน อุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
102/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รอบ2
101/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
100/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2562
099/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
098/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
097/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตรปีการศึกษา 2561
096/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2561
095/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
094/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ คณะกรรมการรับเงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และคณะกรรมการจำหน่ายเครื่องแบบและกระเป๋านักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
093/2563 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
092/2562 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงหยุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
091/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
090/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) เพิ่มเติม
089/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
088/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
086/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
085/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
084/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
083/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
082/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และนักเรียนไปราชการ
081/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
079/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินภายในสถานศึกษา และ กตปน. ปีการศึกษา 2561
077/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 1 ดาว
076/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
075/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
074/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
073/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
072/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
071/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
070/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
069/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
068/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
067/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
066/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการนิเทศ ติดตามและรับการประเมิน รางวัลคุณภาพแห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
064/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
063/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
062/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
061/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียน Saikyo High School
060/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
047/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
058/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร โครงการลูก ต.อ.พ.ร.สู่การศึกษา 4.0
056/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
055/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
054/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
053/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
052/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
050/2562 การจัดกิจกรรมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย 2561
ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระประจำภาคเรียนที่ 2/2561
048/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฎิบัติหน้าที่ในวันหยุด เนื่องจากภาวะมลพิษทางอากาศ
046/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการติว PAT 7.1 (ภาษาฝรั่งเศส)
045/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทุนและพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา กองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2561
044/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการติว GAT ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561
043/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงงานงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน ปีการศึกษา 2561
042/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - NET ปีการศึกษา 2561
041/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
040/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
039/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
038/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
037/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
036/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
034/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน
033/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
032/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ไปราชการ
031/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
030/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมติวความถนัดทางภาษาต่างประเทศที่ 2 PAT7.3 ปีการศึกษา 2561
029/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
026/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
025/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2561
024/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางและคณะกรรมการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
023/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบวัดและประเมินผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Read Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA" ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
022/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
021/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2561
020/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข)
019/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน "สมเด็จเจ้าฟ้า" ประจำปีการศึกษา 2562
017/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
016/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
015/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการวิชาการ "เปิดบ้าน ต.อ.พ.ร. สร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้" T.U.P.R. Open House Educational media and innovation
014/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
012/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
011/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบในโครงการ TCASTter MOCK EXAM รอบ 2
008/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี 2562
007/2562 การจัดกิจกรรมวัน "เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา" ปีการศึกษา 2561
006/2562 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
005/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ต (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
004/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติว O-NET ม.3 โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง โรงเรียนบ้านสบมาง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
003/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติว O-NET ม.6 โรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธาน
002/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติว O-NET ม.6 โรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
001/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
392/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.1 (Math Project Day)
391/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบันทึกข้อมูลผลการเรียนรายบุคคลผ่านโปรแกรม Seconday Grading System : SGS
390/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกข้อมูลผลการเรียนรายบุคคลผ่านโปรแกรม Seconday Grading System : SGS
389/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานถ่ายโอนข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากโปรแกรม School ICT สู่โปรแกรม Seconday Grading System : SGS
388/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
387/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำไปราชการ
386/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
385/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
384/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
383/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
382/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษระดับโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
380/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
378/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร IEP
377/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาลีลาศ 4th T.U.P.R. DanceSport Challenge 2018 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
376/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬา ต.อ.พ.ร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 และงานวันครอบครัว ต.อ.พ.ร. ประจำปี 2561
374/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
373/2561 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
372/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
368/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
365/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสืบสานประเพณีเทศ์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร
364/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน
363/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
362/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
361/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
360/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนกระเบื้องเป็นแผ่นรีดลอนเคลือบสี และทาสีภายนอก อาคารหอประชุมโรงเรียน ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
359/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 3/2561
358/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
357/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
356/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันอาชีพและฝึกประสบการณ์อาชีพ การมีงานทำ
355/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561
354/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
353/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
352/2561 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสด
351/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบวัดและประเมินผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Read Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA" ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
350/2561 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคลเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
349/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
348/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
347/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
346/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย
345/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนกระเบื้องเป็นแผ่นรีดลอนเคลือบสี และทาสีภายนอก อาคารหอประชุมโรงเรียน ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
344/2561 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนและปฎิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
342/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
341/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสัปดาห์วันพ่อแห่งชาต
340/2561 ยกเลิกและแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
339/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
338/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
337/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
336/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
334/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ต.อ.พ.ร.ร้อยรักถักสายใย น้อมมอบให้ท่าน ผอ.และการมารับงา่นของผู้อำนวยการโรงเรียน
333/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
332/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
331/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ในช่วงฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
330/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน แจกใบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
329/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทุนและพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา กองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2561
328/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
327/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
325/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม)
323/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561
322/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมุสอบในโครงการ TCASter MOCKEXAM
321/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ในช่วงฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 2561
320/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
319/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
318/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
316/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างชัวคราวไปราชการ
315/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
314/2561 แต่งตั้งข้าราชการเป็นครูพี่เลี้ยง
313/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูบรรจุใหม่
311/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2561
309/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ PRE - รับตรง & AD 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561
308/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
306/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
305/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
304/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข)
303/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ MEP-English Camp ประจำปีการศึกษา 2561
302/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนเสริมพิเศษนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP
300/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
298/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
297/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
296/2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2561
295/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
293/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
292/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
291/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และนักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
290/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
289/2561 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
288/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
287/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
286/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
285/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
284/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินโครงการอบรมช่วยเหลือฉุกเฉิน(CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2561
280/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “กตเวทิตาจิต’61”
279/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
278/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยง
277/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
276/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
275/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ BOT Challenge & Experience 2018
274/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
273/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 สู่กระบวนการเรียนรู้ (เพชร ต.อ.พ.ร.)
272/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
271/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
270/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
269/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
268/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561
267/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำ ปีงบประมาณ 2562 ด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
266/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
265/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมค่ายอบรมนักเรียนแกนนำเยาวชนคุณธรรมจริยธรรม
264/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
263/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมประกวด ดาว - เดือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
262/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
261/2561 แต่งตั้งคณะุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2
260/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงงานวิชาสังคมศึกษา
259/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบันทึกความพอเพียง ระดับชั้น ม.1 - ม.6
258/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสอนเสริม PAT2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
257/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูต้นแบบพอเพียงและนักเรียนต้นแบบพอเพียง
255/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
254/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
253/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
252/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2561
251/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
250/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรม กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา (YC) ปีการศึกษา 2561
248/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
247/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
246/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
245/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบการวัดและประเมินผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Read Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA" ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
244/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
243/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561
242/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
241/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
240/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
239/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมติว PAT 7.4 (ภาษาจีน)
238/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
237/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำไปราชการ
236/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 / 2561
235/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
234/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร
233/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแผนการเรียนทรัพยากรมนุษย
232/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราว ไปราชการ
ตารางนิเทศครูผู้ช่วย โดยผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2561
ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
230/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
229/2561 การประกวด "วงสตริง TUPR BAND CONTEST 2018"
228/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
226/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้่กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
225/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
224/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาต
223/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราว ไปราชการ
222/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และนักเรียน ไปราชการ
221/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
220/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอาเซียนร่วมใจ ประจำปีการศึกษา 2561
219/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ASEAN DAY
218/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำไปราชการ
217/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561
216/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
215/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
214/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
213/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
212/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
210/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561
209/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ตารางนิเทศสัญจร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดย คณะผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
203/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
202/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
201/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
211/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
208/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
207/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิีิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
206/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561
199/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
198/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
197/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
196/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
195/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561
192/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
191/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติ หน้าที่ เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
190/2561 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
189/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
187/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
186/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
185/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
182/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ตัวแทนร้านค้าโรงเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
180/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
179/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำไปราชการ
176/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
175/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
174/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบการวัดและประเมินผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Read Literacy)ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA" ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
173/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
172/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่
171/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561
169/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
167/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
166/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561
164/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
163/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม)
162/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาฝรั่งเศส
160/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
159/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูบรรจุใหม่
158/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
157/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
155/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
154/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานดำเนินการ (OBECQA)
153/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
152/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561
151/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
150/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม English Day Camp ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
149/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล (คุณสมบัติ)
146/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
145/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเรียนภาษาจากวัฒนธรรม - วันทานาบาตะ (ภาษาญี่ปุ่น)
141/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561
140/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
139/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
138/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
137/2561 ประกวดมารยาทงามตามแบบไทย(สำหรับนักเรียน)
136/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
135/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินโครงการอบรมลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
128/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ล่ะจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
120/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู และพิธีประดับพระเกี้ยว
134/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561
133/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
132/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561
127/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
130/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชัวคราวไปราชการ
114/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
121/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับนักเรียน (เพิ่มเติมกรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่ยังไม่มีที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง)
116/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม
119/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561
118/2561 แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน
117/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3
112/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง (เพิ่มเติม) และประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
105/2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมมารยาทงามตามแบบไทย
107/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
109/2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูสู่การศึกษา 4.0" ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
106/2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูสู่การศึกษา 4.0" ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
104/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
103/2561แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
102/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2561
101/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองแจกใบชำระค่าบำรุงการศึกษาและแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
100/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561
096/2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูสู่การศึกษา 4.0" ปีการศึกษา 2561
095/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560
094/2561 แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
093/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
092/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน 
090/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
088/2561 แต่งตั้งหัวหน้าระดับ หัวหน้าคณะ หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา ครูประจำคณะ และเวรพิธีกรประจำวัน กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
087/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด กลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561
086/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
085/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
084/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
082/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
081/2561 ให้บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร (OD)เพิ่มเติม
079/2561 แต่งตั้งคณะดำเนินงานค่ายคอมพิวเตอร์
075/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2561
074/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
073/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
067/2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร (OD)
068/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (แก้ไข)
ประกาศโรงเรียนฯ  เรื่อง  ผลการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
072/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
071/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
069/2561 แต่งตั้งเวร ยาม รักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง
064/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ม.1และม.4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
061/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดวิจัยในชั้นเรียน
063/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2560
062/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตรปีการศึกษา 2560
060/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการติดตามตรวจสอบ คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2560
059/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำไปราชการ
058/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
057/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา2561
045/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน
044/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561
043/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2561
036/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
042/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
035/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ม.2 ประจำปีการศึกษา 2560
041/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
040/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560
039/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
038/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
037/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียน Saikyo High School 
033/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
032/2561 การจัดกิจกรรมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย
034/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน
029/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการติว GAT ภาษาอังกฤษ
031/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการติว PAT เชื่อมโยง ม.6
027/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการติว PAT 7.1 (ภาษาฝรั่งเศส)
030/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
026/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้องมหาวิทยาลัยศรีปทุม
025/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรโครงการลูก ต.อ.พ.ร. สู่การศึกษา 4.0
028/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
024/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการดำเนินงานวันอาชีพและฝึกประสบการณ์อาชีพ การมีงานทำ
023/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางด้านการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2560
022/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
016/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(เพิ่มเติม)
015/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยง
021/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ต.อ.พ.ร. ร่วมใจ เดินเพื่อสุขภาพ
020/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการวิชาการ"เปิดบ้าน ต.อ.พ.ร. ก้าวไกลสู่การศึกษา 4.0" (เพิ่มเติม)
018/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางและคณะกรรมการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
017/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
014/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
013/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศสาตร์ ม.1 (เพิ่มเติม)
005/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการวิชาการ "เปิดบ้าน ต.อ.พ.ร. ก้าวไกลสู่การศึกษา 4.0"
019/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2561
011/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบการวัดและประเมินผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Read Literacy)ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA" ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 ของนักเรยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
003/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศโรงเรียนฯ เรื่อง รายนามข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง เพื่อรับรางวัลครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0 เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปีพุทธศักราช 2561
ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระประจำภาคเรียนที่ 2/2560
009/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ วันครูและวันเด็ก ประจำปี 2561
008/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี 2561
007/2561 แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัน “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
006/2561 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
010/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
002/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
004/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
001/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศสาตร์ ม.1