163/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
162/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมงามศาสตร์ งามศิลป์ แผ่นดินไทย เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565
160/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิราลงกรณ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว
159/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
158/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม เรียนรู้สนุกคิดกับ STEM ศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565
157/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะรายละเอียด ครุภัณฑ์ ตามโครงการ การพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน
156/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันมารยาทงามตามแบบไทย
153/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ต.อ.พ.ร. ปลูกจิตสำนึกสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
150/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัตืหน้าที่ดูแลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
149/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565
147/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานหน้าที่ 5 ปีการศึกษา (วฐ.1) (ปีการศึกษา 2560 - 2564) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
146/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานหน้าที่ 5 ปีการศึกษา (วฐ.1) (ปีการศึกษา 2560 - 2564) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
145/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
143/2565 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
142/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
141/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
140/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565
139/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
138/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมติวเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(GSMP) ปีการศึกษา 2565
137/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาสำหรับครูผู้สอนในหัวข้อ ครูฟัง ครูรู้ ครูเข้าใจ
136.1/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
136/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
135/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565
134/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
133/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
132/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
129/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
128/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมมารยาทงามตามแบบไทย
127/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
125/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
123/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
122/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูและนักเรียน เพื่อรับรางวัลประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และรางวัลคุณงามความดี ปีการศึกษา 2565
121/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2565
120/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
119/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
118/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2565
115/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
113/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
112/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566
111/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนย้ายเข้า และย้ายห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
110/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ ประจำปีการศึกษา 2565
106/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
104/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประมูล ร้านเครื่องดื่ม T.U.P.R. Coffee ประจำปี 2565
101/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
100/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
099/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
098/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
096/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2565
094/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2565
091/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์
090/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวรโรงเรียน เพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
089/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ ประจำปีการศึกษา 2565
088/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
087/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (กลุ่ม A) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
086/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
085/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2565
083/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
082/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแจกหนังสือแบบเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
081/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
080/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
078/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
077/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ จ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
076/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา และคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ English Program : EP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ โครงการ Mini English Program : MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
075/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ English Program : EP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ โครงการ Mini English Program : MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
073/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
072/2565 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
071/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการและปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564
070/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
067/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)
066/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิ์การโรงเรียน
065/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
064/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564
063/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
062/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
060/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแจกเอกสารการจบหลักสูตรปีการศึกษา 2564
059/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตรปีการศึกษา 2564
058/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวหลักสูตรสถานศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "ตลาดนัดวิชาการหลักสูตรสถานศึกษา เรียน เล่น เน้นเทคโนโลยีและสร้างอาชีพในอนาคต"
057/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
056/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก
055/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
053/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565
050/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
046/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากร ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา 2564
045/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
044/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
043/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเพชร ต.อ.พ.ร. ปีการศึกษา 2564 ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา (ด้านวิชาการ) ในหัวข้อการประกวดคลิปการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Hybrid
042/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
041/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
040/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา คณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการควบคุมงานจัดจ้างก่อสร้างห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
039/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะงานจัดจ้างก่อสร้างห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
038/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
037/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา คณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการควบคุมงานจัดจ้างก่อสร้างห้องเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
035/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
034/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมติว PAT 7.4 ภาษาจีน ปีการศึกษา 2564
031/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเปิดบ้าน TUPR OPEN HOUSE : Design Your Future
030/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2565
028/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
027/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมติว PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564
026/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
025/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
024/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สังเกตุการสอน)
022/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
021/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2564
020/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
019/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะงานจัดจ้างก่อสร้างห้องเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
019/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
018/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (ภายในสถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 2/2564
017/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
016/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
013/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพม.กท 2 ระดับ 3 ดาว ปีการศึกษา 2564
012/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
011/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
010/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
009/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา พุทธศักราช 2565
008/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
007/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
006/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
005/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
004/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
001/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
208/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น ปีการศึกษา 2564
207/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564
206/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพักครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
205/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
204/2564 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
203/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
202/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
201/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
198/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม International Day: Festival Party ปีการศึกษา 2564
196/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวรโรงเรียน เพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
195/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
194/2564 แต่งตั้งลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
193/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
192/2564 แต่งตั้งครูและนักเรียนแกนนำสุขภาพ TUPR We Will Survive เฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน
191/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program:EP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
190/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา คณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการควบคุมงานงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัยโดยวิธีคัดเลือก
189/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตราฐานคุณลักษณะงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัยโดยวิธีคัดเลือก
188/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
187/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพม.กท 2 ระดับ 3 ดาว
186/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
185/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
184/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Voice in use project ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
183/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
182/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
179/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ติว O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รูปแบบออนไลน์) ปีการศึกษา 2564
178/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
177/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2564
176/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปราชการ
175/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปราชการ
174/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา คณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการควบคุมงาน จัดจ้างทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
173/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยวิธีคัดเลือก
172/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนย้ายเข้า และย้ายห้องเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
171/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
170/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฉีดวัคซีนนักเรียน เข็มที่ 2 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
169/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
168/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยง
167/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
166/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564
165/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
164/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
163/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
162/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการประเมินราคา กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
161/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฉีดวัคซีนนักเรียนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
160/2564 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ
159/2564 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2564
156/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2564
155/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564)
  154/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
153/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
152/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
151/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
150/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
149/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา คณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการควบคุมงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยวิธีคัดเลือก
148/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยวิธีคัดเลือก
147/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564
146/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2564
145/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
144/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
143/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
142/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
141/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
140/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์เปิดโลกสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2564
139/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
138/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดอบรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบออนไลน์
136/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและ นักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2564
135/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
134/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564
133/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564
131/2564 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
130/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา พุทธศักราช 2564
129/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(เพิ่มเติม)
127/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม English We Can ประจำปีการศึกษา 2564
124/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
123/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
122/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
121/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565
117/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมงามศาสตร์ งามศิลป์ แผ่นดินไทย ประจำปี 2564
116/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
115/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
114/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนย้ายเข้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
113/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
112/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา ช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
110/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
109/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สังเกตการสอน)
108/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2564
107/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
106/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแจกหนังสือแบบเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาปีที่ 2564 (เพิ่มเติม)
105/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
104/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)
103/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
102/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาปีที่ 2564 (เพิ่มเติม)
101/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (วฐ.2) ปีการศึกษา 2563
099/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมระบบออนไลน์ เพื่อเลือกรายวิชาเพิ่มเติมในระบบออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
098/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564
097/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
096/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยง
095/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
094/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
093/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Voice in use project ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
092/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดกรองและพัฒนาการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2564
091/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
089/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2564
088/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและสำมะโนนักเรียน ปีการศึกษา 2564
087/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการประเมินราคา กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
086/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และปฐมนิเทศนักเรียน(ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
085/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
084/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
083/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2564
082/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
081/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
080/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)
078/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
077/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
076/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564
075/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำผลงานสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 (ปีการศึกษา 2561-2563)
074/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
073/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัตืหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
072/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย
071/2564 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ
070/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2564
069/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแจกหนังสือแบบเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
068/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ในช่วงปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
067/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
066/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
065/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
064/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563
063/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ
061/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
060/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาครูและบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
057/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 วันรับสมัคร วันสอบความสามารถพิเศษ วันคุมสอบ และวันรายงานตัว
056/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564
055/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก
054/2564 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฎิบัติหน้าที่เวรยาม
053/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
052/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
051/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปฎิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2564
050/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2563
049/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
048/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
047/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
046/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ปีการศึกษา 2563
045/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนแบบเรียน ปีการศึกษา 2564
044/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
042/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
038/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
036/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
035/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
034/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET (โค้งสุดท้าย) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
033/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
032/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
031/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และคณะกรรมการรับมอบพัสดุ กรณีได้รับบริจาคครุภัณฑ์ จาก บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จำกัด
030/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
029/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน "สมเด็จเจ้าฟ้า ปีที่ 9" "ทุนความสามารถพิเศษ" "ทุน MOU" ประจำปีการศึกษา 2564 ในโครงการทุนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎ์ ในพระอุปถัมภ
028/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลือนวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2563
027/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการพิจารณาราคา คณะกรรมการตรวจรับ การจัดซื้อ ชุดพละ ชุดคณะสี กระเป๋านักเรียน และสมุดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
026/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา พุทธศักราช 2564
025/2564 แต่งตั้งข้าราขการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ Mini English Program (MEP) และ Intensive English Program (IEP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
024/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 สู่กระบวนการเรียนรู้กิจกรรม ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2563 หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์"
023/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
022/2564 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
021/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
017/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563
016/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0
015/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์ ติว O-NET ม.6 (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
013/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
012/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูต้นแบบการออมและนักเรียนต้นแบบการออม
011/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
010/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
009/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563
008/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน ปีการศึกษา 2563
007/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์ ติว O-NET ม.6 (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
006/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากร ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา 2563
003/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
002/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
001/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงปิดสถานศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)