357/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
354/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
353/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
352/2561 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสด
351/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบวัดและประเมินผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Read Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA" ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
350/2561 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคลเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
349/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
348/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
347/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
346/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย
345/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนกระเบื้องเป็นแผ่นรีดลอนเคลือบสี และทาสีภายนอก อาคารหอประชุมโรงเรียน ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
344/2561 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนและปฎิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
342/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
341/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสัปดาห์วันพ่อแห่งชาต
340/2561 ยกเลิกและแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
339/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
338/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
337/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
336/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
334/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ต.อ.พ.ร.ร้อยรักถักสายใย น้อมมอบให้ท่าน ผอ.และการมารับงา่นของผู้อำนวยการโรงเรียน
333/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
332/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
331/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ในช่วงฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
330/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน แจกใบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
329/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทุนและพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา กองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2561
328/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
327/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
325/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม)
323/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561
322/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมุสอบในโครงการ TCASter MOCKEXAM
321/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ในช่วงฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 2561
320/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
319/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
318/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
316/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างชัวคราวไปราชการ
315/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
314/2561 แต่งตั้งข้าราชการเป็นครูพี่เลี้ยง
313/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูบรรจุใหม่
311/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2561
309/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ PRE - รับตรง & AD 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561
308/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับรางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
306/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
305/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
304/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข)
303/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ MEP-English Camp ประจำปีการศึกษา 2561
302/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนเสริมพิเศษนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP
300/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
298/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
297/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
296/2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2561
295/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
293/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
292/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
291/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และนักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
290/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
289/2561 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
288/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
287/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
286/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
285/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
284/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินโครงการอบรมช่วยเหลือฉุกเฉิน(CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2561
280/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “กตเวทิตาจิต’61”
279/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
278/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยง
277/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
276/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
275/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ BOT Challenge & Experience 2018
274/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
273/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 สู่กระบวนการเรียนรู้ (เพชร ต.อ.พ.ร.)
272/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
271/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
270/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
269/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
268/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561
267/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำ ปีงบประมาณ 2562 ด้วย วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
266/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
265/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมค่ายอบรมนักเรียนแกนนำเยาวชนคุณธรรมจริยธรรม
264/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
263/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมประกวด ดาว - เดือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
262/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
261/2561 แต่งตั้งคณะุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2
260/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมโครงงานวิชาสังคมศึกษา
259/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบันทึกความพอเพียง ระดับชั้น ม.1 - ม.6
258/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสอนเสริม PAT2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
257/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูต้นแบบพอเพียงและนักเรียนต้นแบบพอเพียง
255/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
254/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
253/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
252/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชนและสังคม ประจำปีการศึกษา 2561
251/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
250/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรม กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา (YC) ปีการศึกษา 2561
248/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
247/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
246/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
245/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบการวัดและประเมินผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Read Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA" ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
244/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
243/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561
242/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
241/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
240/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
239/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมติว PAT 7.4 (ภาษาจีน)
238/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
237/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำไปราชการ
236/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 / 2561
235/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
234/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร
233/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพแผนการเรียนทรัพยากรมนุษย
232/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราว ไปราชการ
ตารางนิเทศครูผู้ช่วย โดยผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2561
ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
230/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
229/2561 การประกวด "วงสตริง TUPR BAND CONTEST 2018"
228/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
226/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้่กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
225/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
224/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาต
223/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราว ไปราชการ
222/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และนักเรียน ไปราชการ
221/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
220/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอาเซียนร่วมใจ ประจำปีการศึกษา 2561
219/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ASEAN DAY
218/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำไปราชการ
217/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561
216/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
215/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
214/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
213/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
212/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
210/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2561
209/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ตารางนิเทศสัญจร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดย คณะผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
203/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
202/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
201/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
211/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
208/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
207/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิีิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
206/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561
199/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
198/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
197/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
196/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
195/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561
192/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
191/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติ หน้าที่ เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
190/2561 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
189/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
187/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
186/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
185/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
182/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ตัวแทนร้านค้าโรงเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
180/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
179/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำไปราชการ
176/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
175/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
174/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบการวัดและประเมินผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Read Literacy)ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA" ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
173/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
172/2561 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่
171/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561
169/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
167/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
166/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2561
164/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
163/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม)
162/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาฝรั่งเศส
160/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
159/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูบรรจุใหม่
158/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
157/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
155/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
154/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานดำเนินการ (OBECQA)
153/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
152/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561
151/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
150/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม English Day Camp ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
149/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล (คุณสมบัติ)
146/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
145/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเรียนภาษาจากวัฒนธรรม - วันทานาบาตะ (ภาษาญี่ปุ่น)
141/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561
140/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
139/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
138/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
137/2561 ประกวดมารยาทงามตามแบบไทย(สำหรับนักเรียน)
136/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
135/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินโครงการอบรมลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
128/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ล่ะจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
120/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู และพิธีประดับพระเกี้ยว
134/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2561
133/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
132/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561
127/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
130/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชัวคราวไปราชการ
114/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
121/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับนักเรียน (เพิ่มเติมกรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่ยังไม่มีที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง)
116/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม
119/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561
118/2561 แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน
117/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3
112/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง (เพิ่มเติม) และประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
105/2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมมารยาทงามตามแบบไทย
107/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
109/2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูสู่การศึกษา 4.0" ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
106/2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูสู่การศึกษา 4.0" ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
104/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
103/2561แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
102/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2561
101/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองแจกใบชำระค่าบำรุงการศึกษาและแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
100/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561
096/2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูสู่การศึกษา 4.0" ปีการศึกษา 2561
095/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560
094/2561 แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
093/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
092/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน 
090/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
088/2561 แต่งตั้งหัวหน้าระดับ หัวหน้าคณะ หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา ครูประจำคณะ และเวรพิธีกรประจำวัน กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
087/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด กลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561
086/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
085/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
084/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
082/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างประกันอุบัติเหตุนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
081/2561 ให้บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กร (OD)เพิ่มเติม
079/2561 แต่งตั้งคณะดำเนินงานค่ายคอมพิวเตอร์
075/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2561
074/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
073/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
067/2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร (OD)
068/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (แก้ไข)
ประกาศโรงเรียนฯ  เรื่อง  ผลการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
072/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
071/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
069/2561 แต่งตั้งเวร ยาม รักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง
064/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ม.1และม.4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
061/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดวิจัยในชั้นเรียน
063/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2560
062/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตรปีการศึกษา 2560
060/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการติดตามตรวจสอบ คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2560
059/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำไปราชการ
058/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
057/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา2561
045/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน
044/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561
043/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2561
036/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
042/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
035/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ม.2 ประจำปีการศึกษา 2560
041/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
040/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560
039/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
038/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
037/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียน Saikyo High School 
033/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
032/2561 การจัดกิจกรรมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย
034/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน
029/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการติว GAT ภาษาอังกฤษ
031/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการติว PAT เชื่อมโยง ม.6
027/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการติว PAT 7.1 (ภาษาฝรั่งเศส)
030/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
026/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้องมหาวิทยาลัยศรีปทุม
025/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรโครงการลูก ต.อ.พ.ร. สู่การศึกษา 4.0
028/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
024/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการดำเนินงานวันอาชีพและฝึกประสบการณ์อาชีพ การมีงานทำ
023/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางด้านการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2560
022/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
016/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(เพิ่มเติม)
015/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยง
021/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ต.อ.พ.ร. ร่วมใจ เดินเพื่อสุขภาพ
020/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการวิชาการ"เปิดบ้าน ต.อ.พ.ร. ก้าวไกลสู่การศึกษา 4.0" (เพิ่มเติม)
018/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางและคณะกรรมการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560
017/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
014/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
013/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศสาตร์ ม.1 (เพิ่มเติม)
005/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการวิชาการ "เปิดบ้าน ต.อ.พ.ร. ก้าวไกลสู่การศึกษา 4.0"
019/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2561
011/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบการวัดและประเมินผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Read Literacy)ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA" ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 ของนักเรยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
003/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศโรงเรียนฯ เรื่อง รายนามข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง เพื่อรับรางวัลครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0 เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปีพุทธศักราช 2561
ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระประจำภาคเรียนที่ 2/2560
009/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ วันครูและวันเด็ก ประจำปี 2561
008/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี 2561
007/2561 แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัน “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
006/2561 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
010/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
002/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
004/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
001/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศสาตร์ ม.1
321/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอนแทน
307/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
306/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
320/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชัวคราวไปราชการ (เพิ่มเติม)
317/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560
319/2560 แต่งตั้งเวร ยาม รักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง
318/2560 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
315/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคุม PRE-ต้น4.0, PRE O-NET, และ PRE-ADMISSION 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560
314/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
313/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
312/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
310/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
308/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครอบครัว ต.อ.พ.ร. ประจำปี 2560
303/2560 การจัดกิจกรรม "เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา" ปีการศึกษา 2560
311/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาลีลาศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560
305/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลอดไฟ LED ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
296/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
302/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
301/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2560 
ตารางนิเทศสัญจร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
293/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
299/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์อสังหาริมทรัพย์กรณีให้เช่าร้าน T.U.P.R. Coffee
300/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 2,3 และปรับปรุงพื้นอาคารเรียน 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
287/2560 แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลังคา อาคารเรียน 2,3 และปรับปรุงพื้นอาคารเรียน 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
298/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเครือข่ายจิตอาสาเพื่อ ลูก ต.อ.พ.ร.
294/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2560
295/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
291/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
285/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร
278/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561
286/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ
284/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
289/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
290/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
292/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
282/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบการวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน PISA ภาคเรียนที่ 2/2560
277/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
279/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
276/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
275/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
274/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
270/2560 ครูเวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
271/2560 แต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
266/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ลูก ต.อ.พ.ร. ร่วมใจสุขภาพดีถ้วนหน้า ปีการศึกษา 2560
267/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ในช่วงฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560
269/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยคัดเลือกจ้างเหมาบริการจ้างครูชาวต่างชาติ (MEP) ม.4-ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีคัดเลือก
268/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยคัดเลือกจ้างเหมาบริการจ้างครูชาวต่างชาติ (TCP) ภาคเรียนที่ 2/2560
265/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยคัดเลือกจ้างเหมาบริการจ้างครูชาวต่างชาติ (MEP) ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2560โดยวิธีคัดเลือก
264/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
259/2560 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ครูประจำคณะและเวรพิธีกรประจำวัน กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
263/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
260/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน แจกใบชำระเงินบำรุงการศึกษา และแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
258/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
253/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย
256/2560 แต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างประจำ ประจำปีการศึกษา 2560
255/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2560(เพิ่มเติม)
231/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ MEP-English Camp ประจำปีการศึกษา 2560
254/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2560
252/2560 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งเวร ยาม รักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง
251/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูบรรจุใหม่
250/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
247/2560 แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน
249/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจ้างเหมาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
248/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ ประจำปี งบปีระมาณ2561
245/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ PRE-ONET และPRE-ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2560
241/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนเสริมพิเศษนักเรียนห้องเรียน MEP
246/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561
244/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
242/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
240/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
238/2560 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
239/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการนำเสนอผลงาน (Best Practice) ในโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
237/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
236/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยง
235/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยง
232/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน PRE O-NET ประจำปีการศึกษา 2560
229/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม มุฑิตาคารวะ60
01/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตโยธินและวิทยาเขตจตุรวิทย์
228/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียนอายุราชการ ประจำปี 2560
224/2560 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
223/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560
221/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักภาพทางคณิตศาสตร์ 60
220/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
218/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาจีน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2560
215/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย
212/2560 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
207/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบการวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน (Read Literacy) PISA ครั้งที่2 ของนักเรียน ม.1-3
214/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่งคราวไปราชการ
206/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
199/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด "วงสตริง TUPR BAND CONTEST 2017"
213/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตารางนิเทศครูผู้ช่วย โดยผู้บริหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
211/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ส่งสริมความประพฤตินักเรียนในพื้นที่สหวิทยาเขตรัชโยธิน และสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
202/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูต้นแบบพอเพียงและนักเรียนต้นแบบพอเพียง
205/2560 แต่งตั้งเวรยามรักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง
204/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
203/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
201/2560 ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
200/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลของข้าราชการครูลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
198/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
197/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
196/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
195/2560 แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
194/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์แบบ STEM
193/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
192/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
191/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมประกวด ดาว – เดือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
190/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
181/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตารางนิเทศสัญจร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดย คณะผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
189/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2560 
188/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561-2563
185/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ
186/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับสอบราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษา ม.4-6 ปีการศึกษา 2560
184/2560 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
182/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ASEAN DAY
180/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรม กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ปีการศึกษา 2560
152/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
179/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 สู่กระบวนการเรียนรู้ (เพชร ต.อ.พ.ร.)
177/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียนร่วมใจ ประจำปีการศึกษา 2560
174/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการอบรมมารยาทงามตามแบบไทย
172/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
178/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2560
173/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
176/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560
171/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการติว PAT 7.4 (ภาษาจีน)
175/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
170/2560 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
154/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
128/2560 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
169/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2560
164/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
168/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยง
162/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
159/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
167/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน
158/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
153/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560
157/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
156/2560 แต่งตั้งเวร ยาม รักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง
155/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
149/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 
150/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
148/2560 แต่งตั้งคณะกรรมจัดกิจกรรมเรียนภาษจากวัฒนธรรม-วันทานาบาตะ (ภาษาญี่ปุ่น)
147/2560 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
146/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยง
144/2560 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
143/2560 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
145/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินกิจกรรมอบรมบรรณารักษ์น้อย ประจำปีการศึกษา 2560
142/2560 แต่งตั้งคณะกรรมปฏิบัติหน้าที่ดูแลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
137/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายศักยภาพวิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา
136/2560 แต่งตั้งหมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560
141/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาฝรั่งเศส
140/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560
139/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงทาสีใต้อาคาร 1 ขยายเวทีใต้อาคารเรียน 1 และกั้นห้องใต้อาคารเรียน 2 โดยวิธีตกลงราคา
138/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างปรับปรุงทาสีใต้อาคาร 1 ขยายเวทีใต้อาคารเรียน 1 และกั้นห้องใต้อาคารเรียน 2 โดยวิธีตกลงราคา
133/2560 แต่งตั้งครูผู้ปกครองดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
130/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
124/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
122/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
132/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายกลางวันภาษาอังกฤษ English Day Camp
131/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
127/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560
129/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู และพิธีประดับพระเกี้ยว
125/2560 ครูเวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย
126/2560 เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาทำความสะอาดและสำนักงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ครั้งที่ 2
121/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560
120/2560 แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน
123/2560 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
119/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
118/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
114/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (โฮมรูม)
117/2560 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
105/2560 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
115/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2560-2561
112/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
113/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)" ปีการศึกษา 2560
103/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
102/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2560
110/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
102/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองแจกใบชำระค่าบำรุงการศึกษา (Pay-in) และแจกเงินตามนโบยายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
104/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "บูรณาการสอนในรูปแบบ STEM EDUCATION" ปีการศึกษา 2560
099/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการหนังสือยืมเรียน  ปีการศึกษา 2560 
094/2560 แต่งตั้งหัวหน้าระดับ หัวหน้าคณะ หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา ครูประจำคณะและเวรพิธีกรประจำวัน กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
092/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์นักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560
090/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2560
093/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
091/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
087/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
089/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
088/2560  แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองคัดเลือกและประเมินโดยวิธีพิเศษ  สำหรับการจ้างเหมาบริการครูต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ เพิ่มเติม
082/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
083/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
035/2560 แต่งตั้งเวร ยาม รักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง
034/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
080/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2560
078/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองคัดเลือกและประเมินโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
077/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองคัดเลือกและประเมินโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับการจ้างเหมาบริการครูชาวต่างประเทศสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
073/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
068/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจจ้าง สำหรับการจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศโรงเรียนฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2559
076/2560 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
075/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ คณะกรรมการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา กระเป๋านักเรียน และคณะกรรมการรับเงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
074/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานในกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2560-2561  
072/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 
065/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2559
064/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
071/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2559
066/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
062/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองคัดเลือก คณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างประอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา
058/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาเช่าจ้างเหมาบริการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนช่วงที่ 2 ปีการศึกษา 2560
057/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติคุณครูต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
056/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติคุณครูต่างประเทศเพื่อสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษภ่ษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
055/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะสำหรับการจ้างเหมาบริการเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน โดยวิธีการสอบราคา ช่วงที่2
053/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา
052/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา
048/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการติว PAT 7.1 (ภาษาฝรั่งเศส)
050/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
046/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
040/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียน Saikyo High School 
045/2560 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
043/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2560
039/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการรครูลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 -31 มีนาคม 2560) 
042/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจในงานสู่ประกันคุณภาพการศึกษาและแนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่าย
027/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559
024/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
038/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบแก้ตัวรายวิชาของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
026/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
030/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการวิชาการ “ต.อ.พ.ร. นิทรรศ สืบสานปณิธานตามรอยพ่อ และกิจกรรม OPEN HOUSE” ประจำปีการศึกษา 2559
031/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
009/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
023/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
029/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน
025/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
020/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
022/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
018/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
017/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
015/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
014/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
016/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
013/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
010/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน
011/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - NET ปีการศึกษา 2559
005/2560  แต่ตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(เพิ่มเติม)
004/2560  แต่ตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(เพิ่มเติม)
ตารางการนิเทศภายใน โดยผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
002/2560 การจัดกิจกรรมการแสดงละครเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
007/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค่ายคณิตศาสตร์ (Math Day Camp)
006/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
001/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม
380/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาาไปราชการ ติว O-Net ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง (เพิ่มเติม)
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เรื่อง ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
ตารางนิเทศภายในกลุ่มสาระฯ ภาคเรียนที่ 2/2559
382/2559 แต่งตั้งเวรยามรักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง
381/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
305/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
379/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานบาเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และทำบุญวันขึ้นปีใหม่ วันครูและวันเด็ก
376/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี 2560
375/2559 การจัดกิจกรรมวัน “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” ปีการศึกษา ๒๕๕๙
377/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาลีลาศ 2nd T.U.P.R. DanceSport Challenge 2016 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
374/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครอบครัว ต.อ.พ.ร. ประจำปี 2559
370/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ติว O-Net ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง
369/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ติว O-Net ณ โรงเรียนบ้านสบมาง จังหวัดน่าน
371/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
368/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2559
362/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
367/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
365/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2559
364/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
363/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
360/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
358/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน สำหรับการสอบราคาจ้างรื้อถอนปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียน
357/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการสอบราคาจ้างรื้อถอนปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียน
356/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ตารางนิเทศสัญจร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดย คณะผู้บริหาร
355/2559 มอบหมายหน้าที่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
352/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม 
347/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
348/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2559(เพิ่มเติม)
346/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูบรรจุใหม
335/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
317/2559 แต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2559
341/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันวชิราวุธ ประจำปี 2559
342/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
334/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
332/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2559
329/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี 3 ปีการศึกษา 2559
328/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี 2 ปีการศึกษา 2559
327/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 ปีการศึกษา 2559
330/2559 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
324/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2559 
323/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2559 
322/2559 ครูเวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย
321/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง (เพิ่มเติม) และประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 
318/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับสอบราคาเช่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เรื่อง การประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
315/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน แจกใบชำระเงินบำรุงการศึกษาและแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(เพิ่มเติม)  
309/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
308/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2559 
307/2559 แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะสำหรับการจ้างเหมาบริการเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน โดยวิธีสอบราคา
304/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
303/2559 แต่งตั้งหัวหน้าระดับ หัวหน้าคณะ หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา ครูประจำคณะและเวรพิธีกรประจำวัน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
290/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน แจกใบชำระเงินบำรุงการศึกษาและแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
299/2559 การมอบหมายงานรองผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2559
286/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
284/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
289/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการสอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ครั้งที่ 2
288/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงานสำหรับการจ้างปูพื้นกระเบื้องและติดตั้งเหล็กดัดอาคาร 3 โดยวิธีตกลงราคา
285/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูบรรจุใหม่
283/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ PRE-O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
282/2559 แต่งตั้งรองหัวหน้าคณะ ปีการศึกษา 2559
281/2559 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
280/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
279/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2559
269/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
278/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
276/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ MEP-English Camp ประจำปีการศึกษา 2559
275/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนเสริมพิเศษนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP
251/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการษึกษา 2559
274/2559 แต่งตั้งเวร-ยาม รักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง 
273/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
266/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ PRE ม.ต้น และ PRE-ADMISSIONS ประจำปีการศึกษา 2559 
268/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดกิจกรรมค่ายวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
267/2559 ให้ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สานักงาน พนักงานขับรถปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมอบรมสัมมนาครู ครูอัตราจ้างโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและการไปศึกษาดูงาน
265/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
264/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบตุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงด้านหลังอาคาร ๓ (สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงบประมาณ) โดยวิธีตกลงราคา
263/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างปรับปรุงด้านหลังอาคาร ๓ (สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงบประมาณ) โดยวิธีตกลงราคา
257/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการสอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป(๗๖.๑๑.๑๕.๐๐) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
245/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินการบริหารจัดการและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบ
175/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แก้ไขเพิ่มเติม)
261/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
260/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างประจำไปราชการ
250/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาคารวะ
244/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองเตรียมรับการประเมินการบริหารจัดการและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
242/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
255/2559 แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
254/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
249/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559
248/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร
243/2559 การประกวด "วงสตริง ต.อ.พ.ร. 59"
239/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายศักยภาพภาษาญี่ปุ่น (Japanese Camp)
241/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
238/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการอบรมมารยาทงามตามแบบไทย
222/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
235/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพไทย – สังคม
232/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมประกวด ดาว – เดือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
231/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรม Miss Tiffany's TUPR 2016
236/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
234/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
233/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
228/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมครูแกนนำวิจัยในชั้นเรียน
227/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
226/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
225/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
221/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2559)
223/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
219/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
215/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ASEAN DAY
220/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 
221/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2559)
223/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
219/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
215/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ASEAN DAY
220/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 
218/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2559 
213/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
212/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 
211/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
210/2559 แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
209/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
208/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ ครบ 84 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ
206/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้า โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ วินัยและคุณธรรม
197/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559
207/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2559
194/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียนร่วมใจ ประจำปีการศึกษา 2559
201/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
200/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
199/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย
158/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
202/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและต้อนรับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 (เพิ่มเติม)
196/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและต้อนรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทางโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
195/2559 แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
191/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ
128/2559 แต่งตั้งนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติหน้าที่สอนและเวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียน เพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
188/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ "6 สัปดาห์ประชามติ"
175/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(เพิ่มเติม)
189/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
182/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
190/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อรับการประเมิน ระดับ ScQA
183/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
103/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2559
184/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาจ้างทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6
174/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
177/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
181/2559 แต่งตั้งเวร-ยาม รักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง   
180/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
164/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการงานสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
171/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
170/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
159/2559 การมอบหมายงานให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน
165/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
169/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
168/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
167/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำไปราชการ
160/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาฝรั่งเศส
163/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
153/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน"วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่"
162/2559 แต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2559
ตารางนิเทศภายในสถานศึกษากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
147/2559 แต่ตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายกลางวันภาษาอังกฤษ
157/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์'59
156/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นเคลื่อน ปีการศึกษา 2559
155/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2559
151/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเรียนภาษาจากวัฒนธรรม-วันทานาบาตะ(ภาษาญี่ปุ่น)
150/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
ตารางการนิเทศภายใน โดยผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
146/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
139/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2559
144/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา 9 มิถุนายน 2559
145/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำไปราชการ
133/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
125/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2559
126/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 2559-2560
143/2559 ครูเวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย
ตารางนิเทศสัญจร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดย คณะผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
140/2559 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
138/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
136/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู และพิธีประดับพระเกี้ยว
137/2559 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 
135/2559 แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน
132/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 
131/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
130/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
129/2558  แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
127/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 
114/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (โฮมรูม)
113/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียน 1/2559
120/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
121/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง รับเงินบำรุงการศึกษาและแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
119/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เข้าร่วมประชุมงาน "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"
117/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
116/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูบรรจุใหม่
112/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง รับเงินบำรุงการศึกษาและแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
108/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์นักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2559
097/2559 แต่งตั้งหัวหน้าระดับ หัวหน้าคณะ หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา ครูประจำคณะและเวรพิธีกรประจำวัน กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2559 
074/2559  แต่งแตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประเมินสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดทำหน่วยบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
101/2559  แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
099/2559  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
098/2559  แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
073/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21"
090/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
089/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
088/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2558
080/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกเงินตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ คณะกรรมการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา กระเป๋านักเรียน และคณะกรรมการรับเงิน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
086/2559 แต่งตั้งเวร-ยามรักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง
085/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
076/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
082/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
075/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
080/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกเงินตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ คณะกรรมการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา กระเป๋านักเรียน และคณะกรรมการรับเงิน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
079/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2559
072/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา
071/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
069/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับหนังสือเรียน
068/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2559
066/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558
065/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารจบหลักสูตรปีการศึกษา 2558
055/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
104/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
64/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
063/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
061/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมแสดงนิทรรศการ OCOP และ OSOP (One Class One Project และ One School One Project)
31/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2558
382/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 
048/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
049/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจักกิจกรรมค่ายวัยใส ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
046/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู  ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2558-31 มีนาคม 2559)
034/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียน Saikyo High School 
043/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนรัตนมงคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
045/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมหนึ่งผู้หญิงหนึ่งคุณค่า
044/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2558
041/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
040/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558
038/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานนิทรรศการ "TUPR Moving Forward with 21st Century Learning" "เตรียมพัฒน์รัชดาก้าวไกล สู่ศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558" (เพิ่มเติม)
033/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
029/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 
028/2559  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน 
ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
026/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน(เพิ่มเติม)
025/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียนและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
010/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
021/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
018/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานนิทรรศการ "TUPR Moving Forward with 21st Century Learning" "เตรียมพัฒน์รัชดาก้าวไกล สู่ศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2558"
017/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน
015/2559 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
009/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน(Meeting Classroom)
008/2559 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2558(เพิ่มเติม)
3/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 
2/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี 2559 
5/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาลีลาศ 1st T.U.P.R. DanceSport Chellenge 2015 ระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558
4/2559 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
1/2559 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม