210/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม English We Can ปีการศึกษา 2563
209/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอนเสริมปิดภาคเรียนนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
208/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว ไปราชการ
207/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563
205/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
204/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
203/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
202/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
201/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสร้างและจัดทำคลังข้อสอบเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รายวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563
200/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
199/2563 แต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
198/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
197/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
196/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
195/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
194/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
193/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
191/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
190/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
189/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการบุคลากรทางการศึกษา ปี 2563
188/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
187/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
185/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
184/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
180/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
179/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
177/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563
175/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
174/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563
173/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
172/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนสุจริต "การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต" ประจำปีงบประมาณ 2563
171/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
170/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
169/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
168/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
166/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน จังหวัดระยองเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุุมชนแห่งการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2563
165/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีประดับพระเกี้ยว
164/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
163/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
162/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
161/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563
160/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564
158/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
157/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
156/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
155/2563 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระประจำภาคเรียนที่ 1/2563
153/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563
152/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
151/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563
149/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
148/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม โดยหน่วยงานต้นสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
147/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การเรียนรู้การออกแบบเชิงวิศวกรรมผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์แขนกลไฺฮดรอลิก (Hydraulic arm) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
146/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดทำแผนของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564
145/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาครูและบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
144/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
143/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
142/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
141/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
140/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
139/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบเครื่อข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและสำมะโนนักรียน ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
138/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายไอศกรีม ประจำปีการศึกษา 2563
137/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
136/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตามผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
135/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
133/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
132/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
128/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
127/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ วิทยากรภายนอกและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
126/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Voice in use project ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
125/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
123/2563 แต่งตั้งข้าราชการเป็นครูพี่เลี้ยง
122/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
121/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนย้ายเข้า ปีการศึกษา 2563
120/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ประจำปี 2563
119/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดกรองและพัฒนาการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563
118/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2563
117/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
116/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
115/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตร
114/2563 แต่งตั้งให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
113/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
112/2563 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
111/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวรโรงเรียน เพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
110/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการใช้เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563
109/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
108/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและสำมะโนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
107/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2563
106/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2563
105/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2563
104/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
103/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
102/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
101/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
095/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
093/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเยื่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563
092/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายเครื่องแบบและกระเป๋านักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
091/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 220 เครื่อง ประจำปีการศึษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
090/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะสำหรับการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 220 เครื่อง ประจำปีการศึษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
089/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564-2566
088/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายเครื่องแบบและกระเป๋านักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
087/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมทดลองระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
086/2563 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นโรงอาหารและเปลี่ยนหลังคาอาคาร 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
085/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาติดตั้งพัดลมโคจรแบบติดตั้งฝ้าเพดาน ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง
084/2563 แต่งตั้งรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียน)
083/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฎิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
082/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
081/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย
080/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก
079/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
078/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศ สำหรับห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
077/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
076/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
075/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
074/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
073/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
072/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับผัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นโรงอาหารและเปลี่ยนหลังคาอาคาร 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
071/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นโรงอาหารและเปลี่ยนหลังคาอาคาร 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
070/2563 แต่งตั้งรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน(ช่วงปิดภาคเรียน)
068/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
064/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตรปีการศึกษา 2562
061/2563 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
060/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
059/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
058/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
057/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 วันรับสมัคร วันสอบความสามารถพิเศษ วันรับผลคะแนน O-Net วันคุมสอบ และวันรายงานตัว
056/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
055/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา พุทธศักราช 2563
054/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
053/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
052/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
051/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
050/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
049/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน "สมเด็จเจ้าฟ้า" ประจำปีการศึกษา 2563
048/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
047/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียน Saikyo High School
045/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2563
044/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2562
043/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
042/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
041/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
038/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม
037/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสอนเสริม PAT2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
036/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน
035/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส. ปีการศึกษา 2562
034/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
033/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม โดยหน่วยงานต้นสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
032/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
030/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการติว GAT ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562
029/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
028/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562
025/2563 มอบหมายการปฏิบัติหน้่าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
024/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมติว PAT ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)
023/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
022/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติว o-NET ม.6 โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธาน
021/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติว o-NET ม.6 โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
020/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติว O-NET ม.3 โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง โรงเรียนบ้านสบมาง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
018/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี 2563
017/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
015/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
014/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
013/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
011/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการวิชาการ "ต.อ.พ.ร. เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่ยุคดิจิตัล" T.U.P.R.Opening The World Of Learning To The Digital Age
009/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมติว PAT ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)
008/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกประสบการณ์อาชีพและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562
004/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
003/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ปีการศึกษา 2562
001/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2562
395/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัน "เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา" ปีการศึกษา 2562
394/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินกิจกรรมติว GAT เชื่อมโยง ม.6 ปีการศึกษา 2562
392/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปราชการ
391/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ
390/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
389/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
388/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขัน The 1st T.U.P.R. Cover Dance Championship ประจำปีการศึกษา 2562
387/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาลีลาศ The 1st T.U.P.R. Open 2020 & The 5th The T.U.P.R. DanceSport Challenge 2019 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
386/2562 แต่งตั้งข้าราชการเป็นครูพี่เลี้ยง
385/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
384/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
382/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
381/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ (เพิ่มเติม)
379/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
378/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
377/2562 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
376/2562 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
375/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
374/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
373/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ (เพิ่มเติม)
372/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
371/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
370/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
369/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
368/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ปฏิบัติหน้่าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
367/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
366/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
364/2562 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
363/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
362/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2562
361/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
360/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬา ต.อ.พ.ร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 7 และงานวันครอบครัว ต.อ.พ.ร. ประจำปี 2562
359/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม จิตอาสา ครั้งที่ 3 / 2562
358/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
357/2562 แต่งตั้งผู้ตรวจการรับ - จ่ายเงินประจำวัน
356/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
355/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
353/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมารถบัสสำหรับกิจกรรมอยูี่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
352/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
351/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
349/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ)
348/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
347/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562
346/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
345/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ลูก ต.อ.พ.ร. สุขภาพดีถ้วนหน้า ปีการศึกษา 2562
344/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
343/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว ไปราชการ
342/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
341/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Voice in use project ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
340/2562 แต่งตั้งผู้ตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการจัดเก็บถังผ้าอนามัย ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
339/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ
338/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
337/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
335/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานบุคคล
333/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
332/2562 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
330/2562 แต่งตั้งรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน(ช่วงปิดภาคเรียน)
329/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2562
328/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
327/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
325/2562 แต่งตั้งรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน(ช่วงปิดภาคเรียน)
324/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
323/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
322/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลความปลอดภัย ในช่วงฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
321/2562 ข้าราชการครู ลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
320/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู วิทยากรภายนอกและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
319/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
318/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานกลุ่มบริการงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
317/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
316/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ MEP ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562
315/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
314/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
313/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
312/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาหลังอาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
311/2562 แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาหลังอาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
310/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมหลังคาหลังอาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
309/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
307/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
306/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
305/2562 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
304/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
303/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ MEP ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
302/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
301/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ MEP - English Camp ประจำปีการศึกษา 2562
300/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
299/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
298/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี 2562
296/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
295/2562 แต่งตั้งข้าราชการดำเนินงานและเป็นครูพี่เลี้ยงนักเรียนแลกเปลี่ยนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
294/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย
292/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดและประเมินผล การเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562
291/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
290/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
289/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
288/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอนเสริมปิดภาคเรียนนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
287/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor)
286/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
284/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
283/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
282/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
281/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
280/2562 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2562
279/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิีิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
278/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
277/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
276/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนย้ายเข้า ปีการศึกษา 2562
275/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
272/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
271/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
270/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
269/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
268/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม โดยหน่วยงานต้นสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
267/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ไปราชการ
265/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณงบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
264/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตรวจความถูกต้องของเอกสารการขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
263/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2562
262/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร
261/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรม กิจกรรมบริการให้คำปรึกษา (YC) ปีการศึกษา 2562
259/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
258/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Languages through social media ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
257/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2
256/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562
255/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูต้นแบบพอเพียงและนักเรียนต้นแบบพอเพียง
254/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม One day trip ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
253/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบรถจักรยานยนต์ของโรงเรียน
252/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
251/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
250/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6
249/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5
248/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4
247/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
246/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 2563
245/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม จิตอาสา ครั้งที่ 2/2562
243/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
242/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม English we can ประจำปีงบประมาณ 2562
241/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
240/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และครูอัตราจ้างไปราชการ
239/2562 การประกวด "วงสตริง TUPR BAND CONTEST 2019"
238/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
237/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศที่ 2
236/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
235/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562
234/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
233/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปราชการ
232/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (One Day Trip) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน) ปีการศึกษา 2562
231/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
230/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาฝรั่งเศส
227/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Voice in use project ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
224/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาต
222/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมติว PAT ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)
221/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสืบสารภูษา ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
223/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
218/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดโลกสังคม
217/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาต่างประเทศ ตามแนวทางพหุปัญญา ประจำปีการศึกษา 2562
216/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร
215/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
214/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
213/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาทัศนศึกษา ม.4 - 6 ปี 2562 ด้วยวิีิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
212/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม จิตอาสา ครั้งที่ 1/2562
210/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราว ไปราชการ
229/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
226/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
209/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
208/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
207/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
206/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
205/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลูก ต.อ.พ.ร. วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด
204/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
203/2562 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2562
202/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
201/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
200/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 สู่กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม เพชร ต.อ.พ.ร. ปีการศึกษา 2562 หัวข้อ "นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"
198/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายศักยภาพวิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา (เพิ่มเติม)
197/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
196/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
194/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
193/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
192/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และครูอัตราจ้างไปราชการ
191/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
190/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
187/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
186/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ วิทยากรภายนอกและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
185/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
184/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
183/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
182/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
180/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
179/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปราชการ
178/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
177/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเรียนภาษาจากวัฒนธรรม วันทานะบาตะ(ภาษาญี่ปุ่น)
176/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562
175/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาไทย ประจำปี 2562
174/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษากรณีเร่งด่วน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
171/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
170/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และให้ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์สหวิทยาเขตรัชโยธิน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนหอวัง
169/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
168/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายศักยภาพวิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา
167/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
166/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
165/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
164/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
162/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
161/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทงามตามแบบไทย
160/2562 แต่งตั้งข้าราชการเป็นครูพี่เลี้ยง
159/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
158/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย
157/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปราชการ
153/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
151/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
150/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2562
148/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
145/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินโครงการอบรมลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
144/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
143/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562
141/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู และพิธีประดับพระเกี้ยว
140/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม English Day Camp มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
139/2562 แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน
137/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
136/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
135/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและสำมะโนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
131/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
129/2562 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2562
128/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน วิทยากรวงโยธวาทิตและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
127/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2562
125/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
124/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2562
123/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
122/2562 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เพิ่มเติม
120/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
119/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
118/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และนักเรียนไปราชการ
117/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP และIEP ปีการศึกษา 2562
116/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
115/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
114/2562 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมปฎิบัติหน้าที่กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และวินัยและการรักษาวินัย
113/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
111/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
110/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
109/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
108/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
107/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
106/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีคัดเลือก
105/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองและดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
104/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบรหิารวิชาการ ปีการศึกษา 2562
103/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างประกัน อุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
102/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รอบ2
101/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
100/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2562
099/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
098/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
097/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตรปีการศึกษา 2561
096/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2561
095/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
094/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ คณะกรรมการรับเงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และคณะกรรมการจำหน่ายเครื่องแบบและกระเป๋านักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
093/2563 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
092/2562 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงหยุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
091/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
090/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) เพิ่มเติม
089/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
088/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
086/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
085/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
084/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
083/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
082/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และนักเรียนไปราชการ
081/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
079/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินภายในสถานศึกษา และ กตปน. ปีการศึกษา 2561
077/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 1 ดาว
076/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
075/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
074/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
073/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
072/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
071/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
070/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
069/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
068/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
067/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
066/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการนิเทศ ติดตามและรับการประเมิน รางวัลคุณภาพแห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
064/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
063/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
062/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
061/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียน Saikyo High School
060/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
047/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
058/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร โครงการลูก ต.อ.พ.ร.สู่การศึกษา 4.0
056/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
055/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
054/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
053/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
052/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
050/2562 การจัดกิจกรรมอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย 2561
ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระประจำภาคเรียนที่ 2/2561
048/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฎิบัติหน้าที่ในวันหยุด เนื่องจากภาวะมลพิษทางอากาศ
046/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการติว PAT 7.1 (ภาษาฝรั่งเศส)
045/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทุนและพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา กองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2561
044/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการติว GAT ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561
043/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงงานงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน ปีการศึกษา 2561
042/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - NET ปีการศึกษา 2561
041/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
040/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
039/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
038/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
037/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
036/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
034/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน
033/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
032/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ไปราชการ
031/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
030/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมติวความถนัดทางภาษาต่างประเทศที่ 2 PAT7.3 ปีการศึกษา 2561
029/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
026/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
025/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2561
024/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางและคณะกรรมการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
023/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบวัดและประเมินผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Read Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA" ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
022/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
021/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2561
020/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข)
019/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน "สมเด็จเจ้าฟ้า" ประจำปีการศึกษา 2562
017/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
016/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
015/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการวิชาการ "เปิดบ้าน ต.อ.พ.ร. สร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้" T.U.P.R. Open House Educational media and innovation
014/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
012/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
011/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบในโครงการ TCASTter MOCK EXAM รอบ 2
008/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี 2562
007/2562 การจัดกิจกรรมวัน "เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา" ปีการศึกษา 2561
006/2562 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
005/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ต (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
004/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติว O-NET ม.3 โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง โรงเรียนบ้านสบมาง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
003/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติว O-NET ม.6 โรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธาน
002/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติว O-NET ม.6 โรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
001/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ