122/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปี 2566
120/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2566
118/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยงนิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
117/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566
116/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2566
115/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
113/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566
110/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประมูลร้านค้าจาหน่ายอาหาร ประจำปี 2566
109/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ประจำปีการศึกษา 2566
108/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
107/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2566
105/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2566
104/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
103/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
100/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2566
099/2566 เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 2567-2569
097/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการจำหน่ายสินค้า
095/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
094/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
093/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
092/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2566
091/2566 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียน)
090/2566 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
089/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
088/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา และคณะกรรมการตรวจรับจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
087/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ จ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
086/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
084/2566 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
083/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
082/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
081/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา และคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ English Program : EP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ โครงการ Mini English Program : MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
080/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ English Program : EP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ โครงการ Mini English Program : MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
079/2566 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
077/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
076/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
075/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
074/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566
071/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม)
066/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
065/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565
064/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
061/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตรปีการศึกษา 2565
060/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2565
057/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา คณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการควบคุมงาน ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
056/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะงานปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
053/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
052/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
050/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก
047/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการติวสอบ A-Level ภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
046/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการติวสอบ A-Level ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
044/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม การแข่งขัน ตำ ยำ สะท้านโลก (ม.1)
043/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 "The Final Ceremony TUPR 2022"
041/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการติวสอบ A-Level ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส)
040/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565
039/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ประจำปีการศึกษา 2565
038/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
037/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
035/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
034/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม TUPR Got's Talent (ม.2)
028/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2566
025/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Just Say No and Mental Health ประจำปีการศึกษา 2565
022/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
019/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอน โดยคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
018/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่าย English Integration Camp ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ปีการศึกษา 2565
017/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ English for management
016/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการวิชาการ TUPR EXPO 2022 : Competency Based Learning เตรียมพัฒน์ รัชดา พัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นสู่ฐานสมรรถนะ
013/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
012/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาครูและบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
011/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา พุทธศักราช 2566
009/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
008/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2565
006/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Chinese on Tour ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน) ปีการศึกษา 2565
003/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ม.3)
002/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Japanese Day Camp ปีการศึกษา 2565
325/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น ปีการศึกษา 2565
324/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ และนำไปจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565
320/2565 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
319/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
288/2565 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
287/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
284/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
283/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
282/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน ปีการศึกษา 2565
281/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ประจำปีการศึกษา 2565
280/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา คณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการควบคุมงาน ปรับปรุงห้องเรียน Gifted และ AI โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
278/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา คณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการควบคุมงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
274/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Voice in use ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
270/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
268/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่าย English Integration Camp ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP และ MEP และกิจกรรมค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GSMP) ปีการศึกษา 2565
266/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Coachella X Christmas
265/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2565
262/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและนักเรียนไปราชการ
261/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียน เพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
260/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนย้ายเข้า และย้ายห้องเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
259/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
258/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา และคณะกรรมการตรวจรับ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศสองชั้น ไม่ประจำทาง โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
257/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศสองชั้น ไม่ประจำทาง โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
256/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
255/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565
254/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
253/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
252/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565
251/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
250/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
248/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
247/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
246/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
245/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
242/2565 แต่งตั้งรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียน)
240/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา และคณะกรรมการตรวจรับ งานเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 46 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี และเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 145 เครื่อง สำรอง 10 เครื่อง ระยะเวลา 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
239/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ งานเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 46 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี และเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 145 เครื่อง สำรอง 10 เครื่อง ระยะเวลา 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
238/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
237/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการประเมินราคา กรณีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
234/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ลูก ต.อ.พ.ร. (เตรียมพัฒน์ รัชดาเกมส์)
233/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ งานปรับปรุงห้องเรียน Gifted และ AI โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
231/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
227/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
226/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
224/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนในการฝึกซ้อมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
223/2565 แต่งตั้งให้ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
222/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการและปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
221/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัย
220/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการคุมงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและมีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
219/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและมีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
218/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
214/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564
213/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
212/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่ 8)
211/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
208/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
207/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
206/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
204/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
203/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียน เพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
202/2565 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
201/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2565
200/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ประจำปีการศึกษา 2565
197/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
195/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
193/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565
191/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการและรับการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
190/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2565)
189/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ TUPR : Digital Disruption"
185/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
184/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
181/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
178/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565
177/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
176/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม English We Can ประจำปีการศึกษา 2565
175/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
174/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
173/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
171/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์เปิดโลกสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2565
170/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GSMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 ด้านปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ และกิจกรรม IEP: One Day Trip นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565
169/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอนโดยคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
168/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2565
166/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2565
165/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565
164/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตามผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
163/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
162/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมงามศาสตร์ งามศิลป์ แผ่นดินไทย เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565
160/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิราลงกรณ พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว
159/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
158/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม เรียนรู้สนุกคิดกับ STEM ศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565
157/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะรายละเอียด ครุภัณฑ์ ตามโครงการ การพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้และฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน
156/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแข่งขันมารยาทงามตามแบบไทย
153/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ต.อ.พ.ร. ปลูกจิตสำนึกสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา
150/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัตืหน้าที่ดูแลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
149/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565
147/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานหน้าที่ 5 ปีการศึกษา (วฐ.1) (ปีการศึกษา 2560 - 2564) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
146/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานหน้าที่ 5 ปีการศึกษา (วฐ.1) (ปีการศึกษา 2560 - 2564) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
145/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
143/2565 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
142/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
141/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
140/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565
139/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
138/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมติวเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(GSMP) ปีการศึกษา 2565
137/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาสำหรับครูผู้สอนในหัวข้อ ครูฟัง ครูรู้ ครูเข้าใจ
136.1/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
136/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
135/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565
134/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
133/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565
132/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
131/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
129/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565
128/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมมารยาทงามตามแบบไทย
127/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
125/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
123/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
122/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูและนักเรียน เพื่อรับรางวัลประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และรางวัลคุณงามความดี ปีการศึกษา 2565
121/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2565
120/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
119/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
118/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2565
115/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
114/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
113/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
112/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566
111/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนย้ายเข้า และย้ายห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
110/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ ประจำปีการศึกษา 2565
106/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
104/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประมูล ร้านเครื่องดื่ม T.U.P.R. Coffee ประจำปี 2565
101/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
100/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
099/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565
098/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
097/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและสำมะโนนักเรียน ปีการศึกษา 2565
096/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2565
094/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2565
093/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
091/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์
090/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวรโรงเรียน เพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
089/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ ประจำปีการศึกษา 2565
088/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
087/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (กลุ่ม A) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
086/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
085/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2565
083/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
082/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแจกหนังสือแบบเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
081/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
080/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
078/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
077/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ จ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
076/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา และคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ English Program : EP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ โครงการ Mini English Program : MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
075/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ English Program : EP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ โครงการ Mini English Program : MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
073/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
072/2565 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
071/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการและปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564
070/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
067/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)
066/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิ์การโรงเรียน
065/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
064/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564
063/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
062/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
060/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแจกเอกสารการจบหลักสูตรปีการศึกษา 2564
059/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตรปีการศึกษา 2564
058/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวหลักสูตรสถานศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "ตลาดนัดวิชาการหลักสูตรสถานศึกษา เรียน เล่น เน้นเทคโนโลยีและสร้างอาชีพในอนาคต"
057/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
056/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีคัดเลือก
055/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
053/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565
050/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
046/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากร ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา 2564
045/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
044/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
043/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเพชร ต.อ.พ.ร. ปีการศึกษา 2564 ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา (ด้านวิชาการ) ในหัวข้อการประกวดคลิปการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Hybrid
042/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
041/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
040/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา คณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการควบคุมงานจัดจ้างก่อสร้างห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
039/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะงานจัดจ้างก่อสร้างห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
038/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
037/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา คณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการควบคุมงานจัดจ้างก่อสร้างห้องเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
035/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
034/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมติว PAT 7.4 ภาษาจีน ปีการศึกษา 2564
031/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมเปิดบ้าน TUPR OPEN HOUSE : Design Your Future
030/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2565
028/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
027/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมติว PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2564
026/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
025/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564
024/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สังเกตุการสอน)
022/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
021/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สำนักงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2564
020/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
019/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะงานจัดจ้างก่อสร้างห้องเรียน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
019/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
018/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ (ภายในสถานศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 2/2564
017/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
016/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
013/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพม.กท 2 ระดับ 3 ดาว ปีการศึกษา 2564
012/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
011/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
010/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
009/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา พุทธศักราช 2565
008/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
007/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
006/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
005/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
004/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
001/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564