178/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
177/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม ปีการศึกษา 2564
176/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปราชการ
175/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปราชการ
174/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา คณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการควบคุมงาน จัดจ้างทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
173/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยวิธีคัดเลือก
172/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนย้ายเข้า และย้ายห้องเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
171/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
170/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฉีดวัคซีนนักเรียน เข็มที่ 2 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
169/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
168/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยง
166/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564
165/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
164/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
163/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
162/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการประเมินราคา กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
161/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฉีดวัคซีนนักเรียนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
160/2564 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ
159/2564 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2564
156/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2564
155/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564)
  154/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
153/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
152/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
151/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
150/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
149/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา คณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการควบคุมงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยวิธีคัดเลือก
148/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยวิธีคัดเลือก
147/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564
146/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2564
145/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
144/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
143/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
142/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
141/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
140/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์เปิดโลกสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2564
139/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
138/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดอบรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบออนไลน์
136/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและ นักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2564
135/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
134/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2564
133/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564
131/2564 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
130/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา พุทธศักราช 2564
129/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(เพิ่มเติม)
127/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม English We Can ประจำปีการศึกษา 2564
124/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
123/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
122/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
121/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565
117/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมงามศาสตร์ งามศิลป์ แผ่นดินไทย ประจำปี 2564
116/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
115/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
114/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนย้ายเข้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
113/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
112/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา ช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
110/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
109/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สังเกตการสอน)
108/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2564
107/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
106/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแจกหนังสือแบบเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาปีที่ 2564 (เพิ่มเติม)
105/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
104/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)
103/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
102/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาปีที่ 2564 (เพิ่มเติม)
101/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (วฐ.2) ปีการศึกษา 2563
099/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมระบบออนไลน์ เพื่อเลือกรายวิชาเพิ่มเติมในระบบออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
098/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564
097/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
096/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยง
095/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
094/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
093/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Voice in use project ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
091/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
089/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2564
088/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและสำมะโนนักเรียน ปีการศึกษา 2564
087/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการประเมินราคา กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
086/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และปฐมนิเทศนักเรียน(ออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
085/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
084/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
083/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2564
082/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
081/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
080/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)
078/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
077/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา รูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
076/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564
075/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำผลงานสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 (ปีการศึกษา 2561-2563)
074/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
073/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัตืหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
072/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย
071/2564 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ
070/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2564
069/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแจกหนังสือแบบเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
068/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ในช่วงปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
067/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
066/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
065/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
064/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563
063/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ
061/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
060/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาครูและบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
057/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 วันรับสมัคร วันสอบความสามารถพิเศษ วันคุมสอบ และวันรายงานตัว
056/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564
055/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก
054/2564 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฎิบัติหน้าที่เวรยาม
053/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
052/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
051/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปฎิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2564
050/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2563
049/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
048/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
047/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
046/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ปีการศึกษา 2563
045/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียนแบบเรียน ปีการศึกษา 2564
044/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
042/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
038/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
036/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
035/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
034/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET (โค้งสุดท้าย) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
033/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
032/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
031/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และคณะกรรมการรับมอบพัสดุ กรณีได้รับบริจาคครุภัณฑ์ จาก บริษัท ดูโปร (ประเทศไทย) จำกัด
030/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
029/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน "สมเด็จเจ้าฟ้า ปีที่ 9" "ทุนความสามารถพิเศษ" "ทุน MOU" ประจำปีการศึกษา 2564 ในโครงการทุนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎ์ ในพระอุปถัมภ
028/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลือนวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2563
027/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการพิจารณาราคา คณะกรรมการตรวจรับ การจัดซื้อ ชุดพละ ชุดคณะสี กระเป๋านักเรียน และสมุดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
026/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา พุทธศักราช 2564
025/2564 แต่งตั้งข้าราขการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ Mini English Program (MEP) และ Intensive English Program (IEP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
024/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 สู่กระบวนการเรียนรู้กิจกรรม ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2563 หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์"
023/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
022/2564 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
021/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
017/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563
016/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0
015/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์ ติว O-NET ม.6 (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
013/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
012/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูต้นแบบการออมและนักเรียนต้นแบบการออม
011/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
010/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
009/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563
008/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน ปีการศึกษา 2563
007/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์ ติว O-NET ม.6 (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
006/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากร ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา 2563
003/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
002/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
001/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงปิดสถานศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
282/2563 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
281/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงปิดสถานศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
280/2563 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
279/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
278/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
275/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากร ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา 2562
274/2563 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
273/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
272/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา ปีการศึกษา 2563
269/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
267/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
266/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
265/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนย้ายเข้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
264/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
263/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล "เป็นบุคคลรัก ศรัทธาและเสียสละอุทิศตน ในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา"
261/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้่าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียน เพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
260/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา คณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการควบคุมงาน งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 ห้องน้ำหลังอาคาร 2 ห้องน้ำหลังอาคาร 5 เปลี่ยนหลังคาอาคาร 2 และทำฝ้าหอประชุม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
259/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 ห้องน้ำหลังอาคาร 2 ห้องน้ำหลังอาคาร 5 เปลี่ยนหลังคาอาคาร 2 และทำฝ้าหอประชุม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
258/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
257/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
256/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
255/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
254/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬา ต.อ.พ.ร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 8 และงานวันครอบครัว ต.อ.พ.ร. ประจำปี 2563
252/2563 แต่งตั้งข้าราชการเป็นครูพี่เลี้ยง
251/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
250/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเผชิญสถานการณ์เฉพาะกิจ
249/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียนระดับสถานศึกษา
248/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
246/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุรภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
244/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
241/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
242/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
240/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
237/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
235/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
234/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ต.อ.พ.ร. ปีการศึกษา 2563
233/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป (เพิ่มเติม)
221/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมภายใต้โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้แบบใหม่ผ่านทาง Interactive Learning - เกม New Horizon
228/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
227/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
226/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
225/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียน)
224/2563 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
223/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการและปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
222/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
221/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
219/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
216/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลความปลอดภัย ในช่วงฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563
215/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม International Day ปีการศึกษา 2563
214/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
212/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
210/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม English We Can ปีการศึกษา 2563
209/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอนเสริมปิดภาคเรียนนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
208/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว ไปราชการ
207/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563
205/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
204/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
203/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
202/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
201/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสร้างและจัดทำคลังข้อสอบเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รายวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563
200/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
199/2563 แต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
198/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
197/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
196/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
195/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
194/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
193/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
191/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
190/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
189/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการบุคลากรทางการศึกษา ปี 2563
188/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
187/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
185/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
184/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
181/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
180/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
179/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
177/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563
175/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
174/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563
173/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
172/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนสุจริต "การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต" ประจำปีงบประมาณ 2563
171/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
170/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
169/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
168/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
166/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน จังหวัดระยองเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุุมชนแห่งการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2563
165/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีประดับพระเกี้ยว
164/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
163/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
162/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
161/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563
160/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564
158/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
157/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
156/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
155/2563 ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระประจำภาคเรียนที่ 1/2563
153/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563
152/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
151/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563
149/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
148/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม โดยหน่วยงานต้นสังกัด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
147/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การเรียนรู้การออกแบบเชิงวิศวกรรมผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์แขนกลไฺฮดรอลิก (Hydraulic arm) เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
146/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดทำแผนของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564
145/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาครูและบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
144/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
143/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
142/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
141/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
140/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
139/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบเครื่อข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและสำมะโนนักรียน ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
138/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายไอศกรีม ประจำปีการศึกษา 2563
137/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
136/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตามผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
135/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
133/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
132/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
128/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
127/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ วิทยากรภายนอกและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
126/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Voice in use project ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
125/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
123/2563 แต่งตั้งข้าราชการเป็นครูพี่เลี้ยง
122/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
121/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนย้ายเข้า ปีการศึกษา 2563
120/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ประจำปี 2563
119/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดกรองและพัฒนาการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563
118/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2563
117/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
116/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
115/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตร
114/2563 แต่งตั้งให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
113/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
112/2563 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
111/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวรโรงเรียน เพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
110/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการใช้เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563
109/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
108/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและสำมะโนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
107/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2563
106/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2563
105/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2563
104/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
103/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
102/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
101/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
095/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
093/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเยื่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563
092/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายเครื่องแบบและกระเป๋านักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
091/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 220 เครื่อง ประจำปีการศึษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
090/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะสำหรับการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 220 เครื่อง ประจำปีการศึษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
089/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564-2566
088/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายเครื่องแบบและกระเป๋านักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
087/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมทดลองระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
086/2563 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นโรงอาหารและเปลี่ยนหลังคาอาคาร 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
085/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับจ้างเหมาติดตั้งพัดลมโคจรแบบติดตั้งฝ้าเพดาน ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง
084/2563 แต่งตั้งรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียน)
083/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฎิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
082/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
081/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย
080/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก
079/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
078/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศ สำหรับห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
077/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
076/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
075/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
074/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
073/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
072/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับผัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นโรงอาหารและเปลี่ยนหลังคาอาคาร 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
071/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นโรงอาหารและเปลี่ยนหลังคาอาคาร 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
070/2563 แต่งตั้งรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน(ช่วงปิดภาคเรียน)
068/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
064/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตรปีการศึกษา 2562
061/2563 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
060/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
059/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
058/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
057/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 วันรับสมัคร วันสอบความสามารถพิเศษ วันรับผลคะแนน O-Net วันคุมสอบ และวันรายงานตัว
056/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
055/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา พุทธศักราช 2563
054/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
053/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
052/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
051/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
050/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
049/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน "สมเด็จเจ้าฟ้า" ประจำปีการศึกษา 2563
048/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
047/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียน Saikyo High School
045/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2563
044/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2562
043/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
042/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
041/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
038/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม
037/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสอนเสริม PAT2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
036/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสถาปนาโรงเรียน
035/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส. ปีการศึกษา 2562
034/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
033/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม โดยหน่วยงานต้นสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
032/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
030/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการติว GAT ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562
029/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
028/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562
025/2563 มอบหมายการปฏิบัติหน้่าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
024/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมติว PAT ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)
023/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
022/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติว o-NET ม.6 โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธาน
021/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติว o-NET ม.6 โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
020/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติว O-NET ม.3 โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง โรงเรียนบ้านสบมาง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
018/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี 2563
017/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
015/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
014/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
013/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
011/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการวิชาการ "ต.อ.พ.ร. เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่ยุคดิจิตัล" T.U.P.R.Opening The World Of Learning To The Digital Age
009/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมติว PAT ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)
008/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกประสบการณ์อาชีพและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562
004/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
003/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ปีการศึกษา 2562
001/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2562