การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย  กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ DLIT ปีงบประมาณ 2560 โดย สพม.2  
TUP OCOP 2016   ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกาษาต่อชั้น ม.4 MEP
 รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชากร (งานทะเบียน)  ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกาษาต่อชั้น ม.1 MEP
ต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจาก Saikyo High School  ค่ายวัยใสลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย
 การสอบเข้า MEP  ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ MEP ปีการศึกษา 2560

  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)  ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมลดเวลาเรียน
พิธีมอบเกียรติบัตร การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวง ปัจฉิมนิเทศ ม.3, ม.6
 กิจกรรมศุกร์อิ่มบุญ 5 ปิดกองลูกเสือ ม.1-3
การประเมิน SCQA การแข่งขัน A-math
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน

ต.อ.พ.ร. นิทรรศฯ 

การแข่งขันฟุตซอลงานนิทรรศการ

งานวันสถาปนาโรงเรียน การสอบ O-NET ม.3 
พิธีมอบเกียรติบัตร ศุกร์อิ่มบุญ3
ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.2 วิทยาศาสตร์สัญจร
กิจกรรมวันตรุษจีน  Math Day Camp 
งานบำเพ็ญพระราชกุศล
สตมวาร(ครบ 100 วัน) 
กิจกรรมละครเทิดพระเกียรติ ม.3
วันเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา ปีการศึกษา 2559 เวลาเรียนกิจกรรมเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์รัชดา วันที่ 13 มกราคม 2559
เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET สัปดาห์วันครู ประจำปี 2560
การแข่งขันกีฬาลีลาศ  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เวลาเรียนกิจกรรมเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์รัชดา วันที่ 13 มกราคม 2559 ตารางติว O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6
งานวันครอบครัว ต.อ.พ.ร. 2559  Big Cleaning Day
Merry Christmas  ต.อ.พ.ร. สุขภาพดีถ้วนหน้า  
ตารางเวลาเรียนกิจกรรม Big Cleaning Day คาบเรียนละ 40 นาที วันพุธที่ 21 ธ.ค.59  ต.อ.พ.ร. สุขภาพดีถ้วนหน้า  
เทศน์มหาชาติ 
  - วันที่ 8 ธันวาคม 59
  - วันที่ 9 ธันวาคม 59
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลปัญญาสมวาร(50วัน) 
ตารางเวลาเรียนกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุลศลปัญญาสมวารคาบเรียนละ 40 นาที วันที่ 6 ธ.ค.59 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1  กิจกรรมวันวชิราวุธ
กิจกรรมต.อ.พ.ร.รวมพลังแห่งความภักดี  สอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
การนิเทศวิธีการประเมินและการตรวจขั้นที่ ๕ (A.T.C)

กีฬาภายใน ต.อ.พ.ร.
Part1/3

Part2/3

Part3/3

 ประชุมผู้ปกครอง(เพิ่มเติม)และประชุมผู้ปกครองเครือข่ายฯ 3

ร่วมแสดงความยินดี
กับรองฯรัตนะ บัวรา
 

พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี  ภาคเรียนที่ 2/2559

พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม 5 ส.

 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559 

ตารางเวลาเรียน คาบเรียนละ 40 นาที
ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ย.59
 

 พิธีทำบุญตักบาตรและ พิธีถวายความอาลัย
เนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญ
พระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)

 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

MEP English Camp

สถานที่เรียน กิจกรรมชุมนุม
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559

 การประเมินข้าราชการครู
บรรจุใหม่

การจัดทำแผนฯ
งบประจำปี 2560

ค่ายวัยใสลูก ต.อ.พ.ร.สร้างวินัย

ศึกษาดูงาน
โรงเรียนสภาราชินี

ร่วมโครงการ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3

การประกวดผลงาน
วิจัยในชั้นเรียน
 

การประเมินศูนย์
การเรียนรู้พอเพียง
 

งานเกษียณอายุราชการ 2559 

นิเทศติดตาม
ศูนย์การเรียนรู้

Miss Tiffany's TUPR-2016

Classroom Meeting

ค่ายศักยภาพภาษาญี่ปุ่น

ประกวดวงดนตรีสตริง

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แจ้งปรับเวลาตารางเรียน
วันกิจกรรมประกวดวงสตริง  

การประกวดดาว - เดือน ม.3 

สอบราคาจ้างบริการ
ทำความสะอาดอาคาร
และสำนักงานทั่วไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
อัตรากำลัง

EP/MEP OPEN HOUSE 2016

ค่ายพัฒนาศักยภาพ
ภาษาไทย-สังคมฯ

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

การอบรมครูแกนนำ
วิจัยในชั้นเรียน

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.5

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.4

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.6

กิจกรรม Big Cleaning Day

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

การแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ

วันแม่แห่งชาติ

 แจ้งปรับเวลาตารางเรียน
  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
 

กิจกรรม ASEAN DAY  

 งานสัปดาห์ห้องสมุดและ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 

การแข่งขันงาน
สัปดาห์ห้องสมุดฯ
 

 แจ้งปรับเวลาตารางเรียน
  - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
  - กิจกรรมวันอาเซียน
  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

รณรงค์การออกเสียง
ประชามติ

ค่ายอาเซียนร่วมใจ

กิจกรรมสังเกต
ดวงดาวบนท้องฟ้า

การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
 

วันภาษาไทยแห่งชาติ 

 กิจกรรมถวายพระพร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

 - แห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2559 EP.2

 - แห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2559 EP.1

 หล่อเทียนและ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เข้าศึกษาดูงานฯ
 หล่อเทียนและ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เข้าศึกษาดูงานฯ
บันทึกเทปช่อง 7 รำถวายพระพร
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 ค่ายคณิตศาสตร์
 ประกาศ การสรรหาและ การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา พิธีทางศาสนาอิสลาม
 เตรียมพัฒน์รักองค์กร รุ่น4
 วันทานาบะตะ
 ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ประสงค์ขอกู้ ปีการศึกษา 2559 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม 
 ตรวจสุขภาพประจำ
ปีการศึกษา 2559
 
 ค่ายฝรั่งเศส
 วันต่อต้านยาเสพติด
ิจกรรมวันสุนทรภู่
ตารางการตรวจสุขภาพ
นักเรียนประจำปี 2559
27-29 มิ.ย. 2559
 
 ค่ายภาษาอังกฤษ
พิธีประดับพระเกี้ยว
พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2559

บรรยากาศทำพานไหว้ครู 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.2 โดย สุขศึกษาและพลศึกษา
ค่ายคุณธรรม ม.3
ค่ายคุณธรรม ม.2
ความภาคภูมิใจทีมฟุตซอล 
ศุกร์อิ่มบุญครั้งที่ 2/2559
พิธีเฉลิมพระเกียรติ
ครองราชครบ 70 ปี

การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่ายคุณธรรม ม.6 รับสมัครผู้เข้าประกวด
Miss Tiffany'stupr 2016

เลือกตั้งและประชุม
ผู้ปกครองเครือข่าย

การเลือกตั้งประธานนักเรียน
วันสิ่งแวดล้อมโลก
เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี
ค่ายคุณธรรม ม.5 ค่ายคุณธรรม ม.4
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ศุกร์อิ่มบุญครั้งที่ 1 และสวดมนต์สุขใจ
ค่ายคุณธรรม ม.1
ฝึกซ้อม
แผนอพยพหนีไฟ
การอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ DLIT
โดย สพม.2
บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก 
บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก  การประชุม ผู้ปกครอง
นักเรียน ภาคเรียน
1/2559
ปฐมนิเทศและ
ค่ายอัตลักษณ์ ชั้น ม.1
การประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียน ผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านดนตรีไทย-นาฏศิลป์
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เศรษฐกิจพอเพียง  กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์นักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21"  อบรมการใช้ Google Apps for Education
 ค่ายคอมพิวเตอร์
 การรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1และ ม.4
 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 
 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558
 พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตร "วันเกียรติยศ"
  - ซ้อมย่อย 25 มีนาคม 2559
  - ซ้อมใหญ่ 28 มีนาคม 2559
 ารสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2559 
 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 
 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
 การรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2559 
 มอบตัวนักเรียน MEP ปีการศึกษา 2559
สอบครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นและเหตุพิเศษ
นิทรรศการ OCOP และ OSOP 
 หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน ม.2-3, ม.5-6 เรื่อง กำหนดการต่างๆ ของโรงเรียน  
การประเมินครูผู้ช่วย ภาคเรียนที่ 2/2558 โดยผู้ทรงคุณวุฒ 
ผลการพิจารณารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program(MEP) ปีการศึกษา 2559 
ผลการพิจารณารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program(MEP) ปีการศึกษา 2559 
ต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียน Saikyo High School
่ายวัยใส ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย
ประชุมครู-บุคลากร ประจำเดือนมีนาคม
สพม.2 รวมใจเพิ่มเวลารู้ สู่ศตวรรษที่21
 การทดสอบ O - NET ปีการศึกษา 2558
รับนักเรียนและสอบนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ(MEP)
 ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนรัตนมงคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2559
 กิจกรรม "ONE WOMAN ONE VALUE"
มอบเกียรติบัตรนักเรียนโครงการ 5 ส กิจกรรมศุกร์อิ่มบุญครั้งที่ 8 และกิจกรรมสวดมนต์สุขใจ
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) 
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน 
วันสถาปนาโรงเรียน (ครบรอบ 13 ปี ต.อ.พ.ร.)  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม. 3-ม.6/2558
งานนิทรรศการ "เตรียมพัฒน์รัชดาก้าวไกลสู่ทศตวรรษที่21" 
  - ประมวลภาพ ชุดที่ 1
  - ประมวลภาพ ชุดที่ 2
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 
 ประกาศสำนักงานเขตห้วยขวาง เรื่อง ความรู้และวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก แข่งขันฟุตซอล ม.ต้น
ค่ายวิทยาศาสตร์  การแข่งขันฟุตซอล
รอบแรกงานวิชาการ
 
 การแข่งขันฟุตซอล
รอบแรกงานวิชาการ
 
 ติว O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่น คุณภาพน้ำประปา  กิจกรรมวันตรุษจีน
 ศุกร์อิ่มบุญครั้งที่ 7 พิธีมอบเกียรติบัตร
นักเรียนเข้าเเข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมฯ
และA-math
การนิเทศสัญจร กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ พิธีปิดกองลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3
ศุกร์อิ่มบุญครั้งที่ 6 ผลการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65
 การแข่งขัน A-math  การฝึกภาคสนาม
นักศึกษาวิชาทหาร
ปี 3 ณ เขาชนไก่
 คณะกรรมการนิเทศ
ติดตามเเละการประเมิน
ผลการจัดการศึกษา
 
 การฝึกภาคสนาม
นักศึกษาวิชาทหาร
ปี 2 ณ เขาชนไก่
 ประกาศผลการพิจารณา
คัดเลือกทุน
มหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2559
ติว O-Net ม.6
ปันน้ำใจสานสายใย
เครือเตรียมพัฒน์
(ติวO-NETต.อ.พ.
ขอนเเก่น)
มอบเกียรติบัตรนักเรียน
 มอบเกียรติบัตรนักเรียน ศุกร์อิ่มบุญ ครั้งที่ 5
 ปันน้ำใจสานสายใยเครือเตรียมพัฒน์(ติวO-NET ม.3 จ.น่าน) สอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2558
 การอบรมระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
My Office V.6
 
 การนิเทศสัญจร กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ประชุมผู้ปกครอง
ของนักเรียน (Meeting Classroom)
 นิเทศสัญจรกลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษาศาสนา
เเละวัฒนธรรม
กิจกรรมวันครู
ประจำปี 2559
 
 กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ทำจิตอาสา
 กิจกรรมอนุรักษ์
เพลงลูกทุ่งไทย
 การประชุมทบทวนหลักสูตรฯ
นศท.ญ. ปี 2 ฝึกเข้ม ณ เขาชนไก่ การเเข่งขันลีลาศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 การประเมิน "เพชร ต.อ.พ.ร."  นิเทศสัญจรกลุ่มสาระฯภาษาไทย
 ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Day Camp)  ติวเข้ม O-NET ราชบุรี
การประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์ฯ
เข้าศึกษาต่อชั้นม.4
 
“เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” 
พิธีมอบเกียรติบัตร
วันรักษ์โรงเรียน
นิเทศสัญจร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา-พละศึกษา
นิเทศสัญจร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
นิเทศสัญจร กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพเเละ
เทคโนโลยี
 ประกาศรายชื่อ
ผู้ที่ผ่านการสอบบรรจุ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิชาเอกแนะแนว
สายสัมพันธ์เทควันโด เกาหลีใต้-ไทย
 งานดนตรีไทย-งานนาฏศิลป์ “วันครอบครัว ต.อ.พ.ร.”- งานเลี้ยงต้อนรับปีใหม
“วันครอบครัว ต.อ.พ.ร.”- กีฬาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 
  - รำวงมาตรฐาน ม.ต้น
  - รำวงมาตรฐาน ม.ปลาย
  -
ดนตรีไทย
ประกาศรับสมัคร
ครูแนะแนว
กิจกรรม YC
กิจกรรมวันคริสต์มาส
คณะครูและนักเรียน
น้อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระสังฆราชฯ
ตัวแทนคณะครู
ร่วมถวายดอกไม้จันทร์ สมเด็จพระสังฆราชฯ วัดพระรามเก้าฯ
ประกาศรับสมัครครูแนะแนว
ร่วมรับเสด็จฯ
Bike for Dad และชมโขนพระราชทานฯ
รำถวายพระพร ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
 การประเมินความพร้อมโครงการ MEP เทศน์มหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯ
  - ประมวลภาพชุด 1
  - ประมวลภาพชุด 2
  - ประมวลภาพชุด 3

กิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day  กิจกรรมวันพ่อเเห่งชาติ 
  - ประมวลภาพชุด 1
  - ประมวลภาพชุด 2

ขบวนเเห่เชิญชวนร่วมทำบุญเทศน์มหาชาต ยินดีต้อนรับ
รองผู้อำนวยการ
นางสาวธัญญวรรณ แจ่มจำรัส
กิจกรรมสวดมนต์สุขใจ

สอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุครูผู้ช่วย
(กรณีมีเหตุพิเศษ)
ศุกร์อิ่มบุญ ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 2/2558
ค่ายพักเเรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ศุกร์อิ่มบุญ ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2/2558
ครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ศึกษาดูงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนฯ
พิธีถวายราชสดุดี-วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ตารางเวลาเรียนชดเชยเสริมพิเศษวันเสาร์

เตรียมพัฒน์ รัชดาเกมส์ 2015
  - ประมวลภาพ ชุดที่ 1
  - ประมวลภาพ ชุดที่ 2
 
- ประมวลภาพ ชุดที่ 3
  - ประมวลภาพ ชุดที่ 4
  - ประมวลภาพ ชุดที่ 5
  - ประมวลภาพ ชุดที่ 6
  - ประมวลภาพ ชุดที่ 7


พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการสันทัศน์ น้อยเพ็ง


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  
เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดพาเหรด กองเชียร์ ลีดเดอร
ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค

 สัมมนาครูเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 ประมวลภาพชุดที่ 1
 ประมวลภาพชุดที่ 2
ประมวลภาพชุดที่ 3

การประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน

 ต.อ.พ.ร. กตเวทิตาจิต'58

 แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง 2/2558   แจ้งกำหนดการหยุดเรียน
  พิธีอุ่นขวัญวันเกษียณ มุทิตาจิต สพม2 ปีการศึกษา 2558

การประเมินการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21-เพชร ต.อ.พ.ร.

 โรงเรียนพุูทธบูชามาศึกษาดูงานการจัดทำระบบห้องเรียนอัจฉริยะ

อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

 
ผลการพิจารณาคัดเลือกกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
กิจกรรม "กตเวทิตาจิต 58"
กิจกรรม Ajinomoto Cooking clup

 ประกวดวงดนตรีสตริง ต.อ.พ.ร.

 ศุกร์อิ่มบุญ

การประกวด Miss Tiffany's TUPR 2015

 ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การประกวดมารยาทไทย 58

พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมศุกร์อิ่มบุญ 
การประกวด"ดาว&เดือน"
ระดับ ม.3

พีธีมอบเกียรติบัติรางวัลเยาวชนคนดี ปี 2558

 ค่ายศักยภาพภาษาญี่ปุ่น (Japanese Camp) ค่ายศักยภาพไทย-สังคม

การอบรมนักเรียนแกนนำการใช้ห้องศูนย์ฯ สังคมฯ

ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมศักยภาพ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558

Meeting Classroom
และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและคร

 งานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

วันรักษ์โรงเรียน- Big cleaning day

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558 

Meeting Classroom
และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและคร

งานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ิ วันรักษ์โรงเรียน- Big cleaning day

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

กิจกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีวันแม่แห่งชาต

กิจกรรมฟุตบอลนัดพิเศษ

กิจกรรม ASEAN DAY 

พิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนฯ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558

อบรมครูแกนนำวิจัยในชั้นเรียน
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาของเขตห้วยขวางและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้น ม.4 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมฯ

รายงานการตรวจสุขภาพนักเรียน
ปี 58  
 

อบรมครูแกนนำด้านการผลิตสื่อฯ

ทำบุญตักบาตรโรงเรียน-หล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา บันทึกเทปรำถวายพระพร โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส ประเมินผลการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา
กิจกรรมค่ายอาเซียน ร่วมใจ การอบรมมารยาทไทย
เสริมสร้างความรู้ในการใช้สื่อออนไลน์อย่างถูกต้อง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์
ศุกร์อิ่มบุญ ครั้งที่ 5 ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนฯ
ฟุตบอลนักเรียนหญิงกระชับมิตร ผู้ปกครองนักเรียนมอบป้ายคำสอนหลวงพ่อจรัญ

วันทานาบาตะ

มอบประกาศเกียรติคุณบัตร บ.เดอะเกรทเอลลิเวเตอร์เดคอเรชั่น จำกัด
กิจกรรมสวดมนต์สุขใจ บันทึกเทปรายการชูรักชูรส
เตรียมพัฒน์รักองค์กร ครั้งที่ 3 กิจกรรมศุกร์อิ่มบุญ ครั้งที่ 4
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 

การอบรมปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 การรับ-ส่งมอบงานคณะกรรมมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต้านยาเสพติด กิจกรรมศุกร์อิ่มบุญ ครั้งที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ ประกาศโรงเรียนฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ตารางการตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558 พิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 
  - ประมวลภาพชุดที่ 1
  - ประมวลภาพชุดที่ 2
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ศึกษาดูงาน
พิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่สถานศึกษา ค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาฝรั่งเศส
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558 แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ
- ประมวลภาพชุดที่ 1
- ประมวลภาพชุดที่ 2
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (งานทะเบียนและวัดผล) กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชุมผู้ปกครอง (เพิ่มเติม) และการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
English Day Camp "ศุกร์อิ่มบุญ ครั้งที่ 1"
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ 

้พิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ 

ระเบียบโรงเรียนฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการร้านค้า

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี อัญเชิญพระเกี้ยว 

กิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์ ชั้น ม.4 

กิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์ ชั้น ม.1 

อบรมครูที่ปรึกษา ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น