ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โครงการห้องเรียนพิเศษ
ประกาศ
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
โครงการห้องเรียนพิเศษ
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เรื่อง กิจกรรมกีฬาภายในลูก ต.อ.พ.ร.
เตรียมพัฒน์ รัชดาเกมส์ ปีการศึกษา 2565
ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 (pay-in)
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ประกาศ
รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
สูจิบัตร กีฬาภายใน เตรียมพัฒน์ รัชดา เกมส์ 2565
ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุของสถานศึกษา
ประกาศ
ผลการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอบปลายภาค ม.1, ม.2
ตารางสอบปลายภาค ม.3, ม.5
ตารางสอบปลายภาค ม.4, ม.6

ตารางสอบแก้ตัว เรียนที่ 1/2565

ประกาศ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

ประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศ
นโยบายงดรับและให้ของขวัญในเทศกาล
หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)
ประกาศ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศ
แจ้งกำหนดการ การวัดผลแลประเมินผล 1/2565
ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ
แจ้งการปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565

ประกาศ
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

ประกาศ
รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (pay-in)

ม.2
ม.3
ม.5
ม.6
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา

ประกาศ
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์

ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ประกาศ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (การเงิน)

ตารางตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2565

ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 2565

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ
รายชื่อการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ประกาศ
รายชื่อนักเรียนตามกลุ่มการเรียน
(กลุ่ม A เเละ กลุ่ม B)
ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ hybrid
ระยะที่1 ระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค. 65
ประกาศ
การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร
ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศ
รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คัดเลือกโดยการสอบ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามรถพิเศษ)

ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คัดเลือกโดยการสอบ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ความสามรถพิเศษ)

ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
English Program (EP) และห้องเรียนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (GSMP) รอบ 2 ปีการศึกษา 2565
เรื่อง แจ้งกำหนดการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (IEP)
และห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI) รอบ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น
ตารางสอบปลายภาค ม.ปลาย

ตารางสอบแก้ตัวรายวิชา ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564

เรื่อง แจ้งกำหนดการ การวัดผลประเมินผล
ภาคเรียนที่ 2/2564 และกำหนดการเปิด
ภาคเรียนที่ 1/2565
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
English Program (EP) และห้องเรียนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (Gifted) ปีการศึกษา 2565
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IEP) และห้องเรียนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ปีการศึกษา 2565
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ประกาศ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
(Intensive English Program)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
English Program (EP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIFTED)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เรื่อง รายนามข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับรางวัลครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0
เรื่อง รับสมัครพนักงานทำความสะอาด ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 (pay-in)
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ด้านผลการเรียน
เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0
รายชื่อนักเรียนที่รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid
ระยะที่ 3 (ฉบับที่ 3) ภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ด้านความสามารถพิเศษ
หลักเกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ประสงค์
จะเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
เรื่อง การคัดเลือกเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา 2564 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid
ระยะที่ 2 (ฉบับที่ 2) ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ
Hybrid (ระยะที่ 2) ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
เรื่อง รับสมัครพนักงานทำความสะอาด
เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการ
และงานสารบรรณ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักการภารโรง
เรื่อง รับสมัครพนักงานทำความสะอาด
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการและ
งานสารบรรณโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง นักการภารโรง
เรื่อง รับสมัครพนักงานทำความสะอาด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
เรื่อง ผลการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563
เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาทั่วไป
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
เรื่อง รับสมัครพนักงานทำความสะอาด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบแก้ตัวรายวิชาของภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ม.ต้น

ม.ปลาย

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา

แจ้งกำหนดการ การวัดผลและประเมินผล
ภาคเรียนที่ 1/2564 และกำหนดการ
เปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ใบ pay-in 1/2564 Update 10 กรกฏาคม 2564

ม.2
ม.3
ม.5
ม.6
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์

เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์

เรื่อง
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการและ
ร้านเครื่องดื่ม TUPR. Coffee
ประจำปี 2564

เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร
ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ประจำปีการศึกษา 2564

ตารางสอบแก้ตัวรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564 ด้านผลการเรียน สำรอง(เพิ่มเติม)
แจ้งกำหนดการต่าง ๆ ของทางโรงเรียน

- ซ้อมรับประกาศนียบัตร
- พิธีมอบประกาศนียบัตร
- กำหนดรับเอกสารจบหลักสูตร
- กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564 ด้านผลการเรียน

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ด้านความสามารถพิเศษ
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโครงการทุน
"สมเด็จเจ้าฟ้า ปีที่ 9" "ทุนความสามารถพิเศษ"
และ "ทุน MOU" ประจำปีการศึกษา 2564
ของวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสันติราษฎร์
ในพระอุปถัมภ์
รายนามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับรางวัลครูีดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6

หลักเกณฑ์การพิจารณารับรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ประสงค์
จะเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564
รายชื่อนักเรียนเเบ่งตามกลุ่มเรียน วันที่ 1-4 มีนาคม 2564

- ม.1 เลขที่คี่ = กลุ่มA เลขที่คู่ = กลุ่มB
- ม.2 เลขที่คี่ = กลุ่มA เลขที่คู่ = กลุ่มB
- ม.3 เลขที่คี่ = กลุ่มA เลขที่คู่ = กลุ่มB
- ม.4 เลขที่คี่ = กลุ่มA เลขที่คู่ = กลุ่มB
- ม.5 เลขที่คี่ = กลุ่มA เลขที่คู่ = กลุ่มB
- ม.6 เลขที่คี่ = กลุ่มA เลขที่คู่ = กลุ่มB

ตารางตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563
วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2564
Pay-in 2/2563
- ม.1
- ม.2
- ม.3
- ม.4
- ม.5
- ม.6
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่7) รายชื่อกลุ่มเรียน ม.1-ม.6 ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.พ. 64
- ม.1
- ม.2
- ม.3
- ม.4
- ม.5
- ม.6
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่6)

เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 5)

เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3) เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เกียรติบัตรกิจกรรม บันทึกการเรียนรู้จากการอ่าน
และการใช้แหล่งเรียนรู้

ม.ต้น

ม.ปลาย

เรื่อง การเฝ้าระวังสถานการณ์การ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เกียรติบัตรประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562

เรื่อง
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
เรื่อง ผลการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการ
และงานสารบรรณโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ตารางสอบแก้ตัวรายวิชา ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2563
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
Pay-in 1/2563

- ม.2
- ม.3
- ม.5
- ม.6

เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
Intensive English Program
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2
เรื่อง แจ้งขยายเวลาชำระเงินบำรุงการศึกษา
ผ่านระบบบริการ Bill Payment และ
KTB Corporate Online ผ่าน
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ประกาศ
เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกัน
วิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ
เรื่อง แจ้งการเลื่อนรับใบรายงานผลการเรียน(ปพ.1)
และประกาศนียบัตร(ปพ.2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6 และเลื่อนกำหนดการรายงานตัว/
มอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุม
และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
Mimi English Programs (MEP)
ปีการศึกษา 2563

ประกาศ
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
Intensive English Programs (IEP)
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2563
ประกาศ
เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

ตารางสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2/2562 ประกาศ
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์

ประกาศ
เรื่อง งดการจัดกิจกรรม
เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษ Mini
English Program(MEP)
ปีการศึกษา 2563

ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษ Intensive
English Program(IEP)
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2563
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 ด้านผลการเรียน
(เพิ่มเติม)

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 ด้านผลการเรียน
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
และประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ตารางสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
แจ้งกำหนดการ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ในโครงการทุน "สมเด็จเจ้าฟ้า" ปีที่ 8
หลักเกฑ์การพิจารณารับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ด้านความสามารถพิเศษ
มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคปอดอักเสบ
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ตารางนิเทศสัญจร โดยคณะผู้บริหาร ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ
รายชื่อครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับรางวัลครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
ประจำปี 2563
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ
ประกาศรายชื่อ
นักเรียนที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร
นักเรียนที่ได้เกียรติบัตร
เกณฑ์การคัดเลือกเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
ใบ pay-in จ่ายค่าเทอม
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
หนังสือแจ้งกำหนดการเรียนชดเชยในช่วงเช้า และ
ตารางเรียนชดเชย เมื่อวันหยุดการประชุมอาเซียน
วันที่ 4 - 5 พ.ย. 2562
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
ตารางเรียนคาบละ 40 นาทีกิจกรรมกีฬาสีภายใน 6-19พ.ย.62 ประกาศ การเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี
รายชื่อนักเรียนเข้าค่ายวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตารางสอบแก้ตัวรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ผลการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ตารางนิเทศโดยผู้บริหาร ตารางนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้

เกณฑ์ตัดสินพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2562
ประกวดออกแบบโลโก้ โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP และIEP ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

Pay-in 1/2562

- ม.2
- ม.3
- ม.5
- ม.6

การจัดห้องเรียนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ และสินทรัพย์ เอกสารสำหรับมอบตัว

- ม.1 และ ม.4

 

รายชื่อนักเรียน (Update 15 พ.ค. 2562)

- ม.1 / - ม.4

- ม.2 / - ม.5

- ม.3 / - ม.6

แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 และประชุมผู้ปกครอง
แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 และประชุมผู้ปกครอง การจัดห้องเรียนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่าน
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนทั่วไป
ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่าน
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนทั่วไป
ปีการศึกษา 2562
สอบคัดเลือกเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2562
วันเกียรติยศ

-EP1
-EP2
-EP3

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป
ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนทั่วไป ประเภท
ความสามารถพิเศษ
ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
Intensive English Program (IEP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนทั่วไป ประเภท
ความสามารถพิเศษ
ปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป
ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
(IEP) รอบที่ 2
ประชุมดำเนินงานรับการนิเทศ OBECQA
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนทั่วไป การประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 2/2562
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกัน อุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะครูจาก รร.หนองแค สรกิจพิทยา ศึกษาดูงาน
รับมอบตัว IEP ม.4 การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
ต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียน Saikyo High School ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2562
เรื่อง แจ้งกำหนดการ ระหว่างปิดภาคเรียน เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562
เรื่องรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ
คัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่4ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IEP) แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพ นักเรียนประจำปี 2562 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์
เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รอบความสามารถพิเศษ
หลักเกณฑ์การพิจารณานักเรียน
ม.3(เดิม)ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ม.4ปีการศึกษา2562
อำลารองฯญาณพัฒน์ ศิริปิติสานติ์
มอบรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง ประกาศเรื่องการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร ปัจฉิมนิเทศ ม.3,ม.6
ปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี 2/2561 ประกวดลูกทุ่ง ม.3
T.U.P.R OPEN HOUSE

EP.1
EP.2
วันสถาปนาโรงเรียน
กิจกรรมวันตรุษจีน มอบทุนการศึกษา
มอบรางวัลการแข่งขัน TUPRFutsalLeague 2019 ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.2
ค่ายคณิตศาสตร์ ม.1 ประเมินครูผู้ช่วย
จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน TUP.OCOP 4.0 ติว O-Net ภาษาไทย ม.6
กิจกรรมศุกร์อิ่มบุญ ครั้งที่ 3 ประกาศปิดการเรียนการสอน
เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5
แข่งขันประกวดเหรียญรางวัล
นิทรรศการวิชาการ
ติว O-NET โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง
การสอบการวัดและประเมินผล PISA
ติว O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 กิจกรรมฝึกประสบการณ์วันอาชีพ
ติว O-NET สังคมศึกษา ม.6 กิจกรรมวันครู
เข้าค่ายภาคสนาม นศท. T.U.P.R. DanceSport Challenge 2018
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางศึกษาดูงาน
TUPR Futsal League โครงการปันน้ำใจ สานสายใยเครือข่ายเตรียมพัฒน์
รายชื่อครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับรางวัลครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเข็มเชิดชู
เกียรติและเกียรติบัตร
"เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา"
งาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว กิจกรรมศุกร์อิ่มบุญ ครั้งที่ 2
กีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่6 และวันครอบครับ ต.อ.พ.ร. Christmas Day
การประชุมผู้ปกครอง
เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร IEP
เทศน์มหาชาติ
สอบกลางภาค 2/2561 วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ
ประเมินครูผู้ช่วยครั้งที่ 8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยน
กระเบื้องหอประชุมโรงเรียน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ กิจกรรมประกวดร้องเพลง
วันคริสต์มาส
กิจกรรมเข้าประจำกองของลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์
Big Cleaning Day รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ
และสินทรัพย์
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2

ค่ายลูกเสือ ม.2 EP.1
ค่ายลูกเสือ ม.2 EP.2
ศุกร์อิ่มบุญ

สวดมนต์สุขใจ
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1

ค่ายลูกเสือ ม.1 EP.1
ค่ายลูกเสือ ม.1 EP.2
ตารางเรียนคาบล่ะ 40 นาที กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ การแข่งขัน A-math เกมต่อเลขคำนวณ
TUPR GAME 2018
TUPR GAME 2018 EP.1
TUPR GAME 2018 EP.2
งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที 68
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน

สรุปตัวแทนระดับภาค
สรุปเหรียญรางวัล
เปิดกองลูกเสือ 2/2561          การแข่งขันมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม
ต้อนรับ ผอ.ดร. สันต์ธวัช ศรีคำแท้ ต้อนรับรองผู้อำนวยการ
การอบรมผู้กำกับลูกเสือ กิจกรรมอำลา ผอ. ดร. เลิศศิลป์ รัตนมุสิก
งานเลี้ยงแสดงความยินดี
กับผู้อำนวยการ
ถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
( MEP Camp)
ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2

-มัธยมศึกษาตอนต้น 

-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตารางเวลาเรียน
คาบเรียนละ 40 นาที ระหว่างวันที่
25 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561
งานเกษียณอายุราชการ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบ
คัดเลือก
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพยาบาล
ค่ายวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร.สร้างวินัย การประเมินเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
การประชุมโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.ครั้งที่ 5 ประกวด best practice
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งาน พยาบาล สอบปลายภาค 1/2561
กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส หน่วยฝึกปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก
ศุกร์อิ่มบุญครั้งที่ 5 หล่อเทียนจำนำพรรษา
ค่ายพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันทานาบาตะ
English Day Camp Ep.1

English Day Camp Ep.2
กิจกรรมศุกร์อิ่มบุญ
โครงการลดการติดเชื่อเอชไอวี ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ตารางเวลาเรียนคาบเรียนละ
40นาทีกิจกรรม
เทศกาลทานาบาตะ
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก กิจกรรมวิ่ง "มินิมาราธอนต่อต้านยาเสพติด"
ค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาฝรั่งเศส ตารางเวลาเรียนคาบเรียนละ
40นาทีกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี
ค่ายคุณธรรม ม.1 ตารางเวลาเรียนคาบเรียนละ
40นาทีกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติด
และวันสุนทรภู่
ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2561 ส่งมอบงานคณะกรรมการนักเรียน ปี2561
กิจกรรมเชียร์บอลไม่พนัน ศุกร์อิ่มบุญ
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 พิธีประดับพระเกี้ยว มัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2561 เปิดกองลูกเสือเนรตนารี ปีการศึกษา2561
เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ประกวดมารยาทไทย
กิจกรรมอบรมบรรณารักษ์น้อย ตารางเวลาเรียนคาบเรียนละ 40 นาที กิจกรรมไหว้ครูและประดับพระเกี้ยว
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เกณฑ์การประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวัดงดสูบบุหรี่โลก อบรมโครงการลดการติดเชื้อเอชไอวี
ผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2561 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
การอบรมมารยาทงามตามแบบไทย ตารางเวลาเรียนคาบเรียนละ 40 นาที กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
รับสมัครครูกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ครูแนะแนว) ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ(งานทะเบียน)
เขตพื้นที่รับผิดชอบตามกิจกรรมเบณจภาคี คณะสีร่วมใน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1
ปีการศึกษา2561เพิ่มเติม(กรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการยังไม่มีที่เรียน)

กิจกรรมปฐมนิเทศและค่ายอัตลักษณ์
-มัธยมศึกษาปีที่ 1
-มัธยมศึกษาปีที่ 4

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติมกรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการยังไม่มีที่เรียน)
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
(งานทะเบียน) 
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม

-มัธยมศึกษาตอนต้น

-มัธยมศึกษาตอนปลาย
อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาครูสู่การศึกษา 4.0" อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การ (OD)

การเตรียมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับห้องเรียน ปีการศึกษา 2561

แจ้งกำหนดการปิด/เปิด ภาคเรียน และประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราดศึกษาดูงานด้านหลักสูตร การสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2561
วันเกียรติยศ  บรรยากาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพุทธจักรวิทยาเข้าศึกษาดูงาน การประเมินเตรียมความพร้อม และการพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน ค่ายวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร.สร้างวินัย
ต้อนรับนักเรียนญี่ปุ่นจาก Saikyo High School การปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
มอบเกียรติบัตรเรียนเสริมวันเสาร์ ม.1-3 ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกาาต่อชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมรอบที่ 2)
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มอบรางวัลและเกียรติบัตร 
ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.2
วิทยาศาสตร์สัญจร ม.5
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 กิจกรรมวันตรุษจีน
ติว O-net วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติว O-net วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ติว O-NET ต.อ.พ.อุดร ติว O-NET ต.อ.พ.สระบุรี
ปฏิทินและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมรอบที่ 2)
 กำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 
กิจกรรมต.อ.พ.ร. ร่วมใจเดินเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นักร้องลูกทุ่ง ระดับ ม.3
การสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560 T.U.P.R. OPEN HOUSE EDUCATIONS 4.0
การอบรมเยาวชนอาสาประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด  Math Day Camp
ติว ONET จ.น่าน   ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา  
 Classroom Meeting กิจกรรมวัน "เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา"  
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (งานทะเบียน) ตารางเวลาเรียนคาบเรียนละ 40 นาที กิจกรรมเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
การแข่งขันกีฬาลีลาศ ประกาศฯ เรื่อง ปฏิทินและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ชั้นม. 4 ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมครอบครัว ต.อ.พ.ร.60-มนต์รักต.อ.พ.ร. กีฬาสัมพันธ์ ต.อ.พ.ร. ครั้งที่ 5
ประกาศฯ เรื่อง ปฏิทินและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ชั้นม. 4 ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมวันคริสต์มาส
Dek-D's Admission on tour พิธีมอบเกียรติบัตร
งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67
ศุกร์อิ่มบุญ3 ประกวด Santa & Santarina

เทศน์มหาชาติ 
  - EP.1

  - EP.2

 การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา เพื่อลูก ต.อ.พ.ร. 
Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2560  วันพ่อแห่งชาติ 
การแข่งขัน A-math ค่ายลูกเสือ ม.1
ค่ายลูกเสือ ม.2 ค่ายลูกเสือ ม.3

กิจกรรมศุกร์อิ่มบุญ

พิธีถวายราชสดุดี

เตรียมพัฒน์ รัชดา เกมส์'60

  - EP.1
  - EP.2
  - EP.3
  - EP.4

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

การประชุมใหญ่สามัญฯ สมาคมผู้ปกครองฯ 

รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
(งานวัดผล) 

MEP-English Camp

ตารางเวลาเรียน
กิจกรรมกีฬาภายใน
30 ต.ค.-7 พ.ย.60

ภารกิจของลูกเสือ
ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ผู้บริหารครูและนักเรียน ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยฯ
ค่ายวัยใสลูก ต.อ.พ.ร.สร้างวินัย


การประเมินครูผู้ช่วย

"กตเวทิตาจิต 2560"

 - EP1

 - EP2

การประชุมสัมมนา
โรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. (ครั้งที 4)

มอบโล่รางวัลและ
เกียรติบัตร
 


กตเวทิตาจิตครูเกษียณ

ค่ายพัฒนาศักยภาพ
ทางคณิตศาสตร์'60


ค่ายส่งเสริมศักยภาพ
ภาษาญี่ปุ่น
ปีการศึกษา 2560


มอบโล่รางวัลและ
เกียรติบัตร
 


กตเวทิตาจิตครูเกษียณ

ค่ายพัฒนาศักยภาพ
ทางคณิตศาสตร์'60


ค่ายส่งเสริมศักยภาพ
ภาษาญี่ปุ่น
ปีการศึกษา 2560

ค่ายส่งเสริมศักยภาพ
ภาษาจีน ม.ปลาย
ปีการศึกษา 2560

การประกวดมารยาทไทย

การประกวดวงดนตรีสากล

นิเทศสัญจร การงานอาชีพฯ
ศุกร์อิ่มบุญ 6

ตารางเวลาเรียนกิจกรรม TUPR BAND CONTEST 2017 

กิจกรรมอบรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC)

งานประกวดวงดนตรี Imperial music award 2017

อบรมเชิงปฏิบัติการฯโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ทัศนศึกษานักเรียน ม.6

นิเทศสัญจรกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ศุกร์อิ่มบุญ ครั้งที่ 5

การประชุม ศพน.

 

 

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.4
กิจกรรมดาวเดือน ม.3 ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.5

วันเครือข่ายผู้ปกครอง 

Part 1

Part 2

Classroom Meeting 

การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์

 

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์แบบ STEM
วันวิทยาศาสตร์ มอบเหรียญบาสเกตบอล
ปลูกเมล่อนในโรงเรือน  Big Cleaning Day
ต.อ.พ.ร.สืบสาน
มรดกแห่งแผ่นดิน
วันแม่แห่งชาติ
ตารางเวลาเรียน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินินาถ
ประจำปี 2560
กิจกรรมอาเซียนเดย์
  - PART1
  - PART2
Teen Voice School Tour ค่ายอาเซียน
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การแข่งขันสัปดาห์ห้องสมุดฯ
คัดเลือกเพ็ชร ต.อ.พ.ร. แฟนพันธุ์แท้ประชาคมอาเซียน
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา วันภาษาไทยแห่งชาติ 
กิจกรรมสวดมนต์สุขใจ ติว PAT 7.4 (ภาษาจีน)
การอบรมมารยาท งามตามแบบไทย กิจกรรมถวายพระพร รัชกาลที่ 10 
ค่ายพัฒนาศักยภาพฯวิทยาศาสตร์ วันชาติฝรั่งเศส  
แห่เทียนพรรษา  วันทานาบาตะ
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
ตารางเวลาเรียนกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
การส่งมอบงานคณะกรรมการนักเรียน  ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก English Day Camp
ให้ความรู้ TCAS61 อบรมบรรณารักษ์น้อย
ศุกร์อิ่มบุญ จิตอาสาทำดอกไม้จันทน์ 
ค่ายสังคม-ไทย ค่ายภาษาฝรั่งเศส
โครงการอบรมลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่  นิทรรศการสัทธรรมปุณทริกสูตรฯ
พิธีประดับพระเกี้ยว พิธีไหว้ครู
ตารางตวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560  ศุกร์อิ่มบุญและสวดมนต์สุขใจ
ค่ายคุณธรรม ม.3 ค่ายคุณธรรม ม.6
วันสิ่งแวดล้อมโลก  รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ค่ายคุณธรรม ม.2 เลือกตั้งประธานนักเรียน 2560
เปิดกองลูกเสือ ม.1 วันงดสูบบุหรี่โลก
ตารางเวลาเรียน คาบเรียนละ 40 นาที ค่ายคุณธรรม ม.5
ค่ายคุณธรรม ม.1 เปิดกองลูกเสือ 1/2560
ประชุมผู้ปกครองเพิ่มเติม
และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
ค่ายคุณธรรม ม.4
การอบรม OBECQA ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคียภัย
ประกาศผล
การสอบคัดเลือก
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ตารางเวลาเรียน คาบเรียนละ 40 นาที 
การประชุมผู้ปกครอง 1/60  ปฐมนิเทศ ม.4 
ปฐมนิเทศ ม.1  การอบรม STEM EDUCATIONS 
ประกาศฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน  การรับมอบตัวนักเรียน ม.1,ม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 วันเกียรติยศ
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย  กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ DLIT ปีงบประมาณ 2560 โดย สพม.2  
TUP OCOP 2016   ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกาษาต่อชั้น ม.4 MEP
 รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชากร (งานทะเบียน)  ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกาษาต่อชั้น ม.1 MEP
ต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจาก Saikyo High School  ค่ายวัยใสลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย
 การสอบเข้า MEP  ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ MEP ปีการศึกษา 2560

  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)  ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมลดเวลาเรียน
พิธีมอบเกียรติบัตร การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวง ปัจฉิมนิเทศ ม.3, ม.6
 กิจกรรมศุกร์อิ่มบุญ 5 ปิดกองลูกเสือ ม.1-3
การประเมิน SCQA การแข่งขัน A-math
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน

ต.อ.พ.ร. นิทรรศฯ 

การแข่งขันฟุตซอลงานนิทรรศการ

งานวันสถาปนาโรงเรียน การสอบ O-NET ม.3 
พิธีมอบเกียรติบัตร ศุกร์อิ่มบุญ3
ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.2 วิทยาศาสตร์สัญจร
กิจกรรมวันตรุษจีน  Math Day Camp 
งานบำเพ็ญพระราชกุศล
สตมวาร(ครบ 100 วัน) 
กิจกรรมละครเทิดพระเกียรติ ม.3
วันเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา ปีการศึกษา 2559 เวลาเรียนกิจกรรมเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์รัชดา วันที่ 13 มกราคม 2559
เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET สัปดาห์วันครู ประจำปี 2560
การแข่งขันกีฬาลีลาศ  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เวลาเรียนกิจกรรมเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์รัชดา วันที่ 13 มกราคม 2559 ตารางติว O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6
งานวันครอบครัว ต.อ.พ.ร. 2559  Big Cleaning Day
Merry Christmas  ต.อ.พ.ร. สุขภาพดีถ้วนหน้า  
ตารางเวลาเรียนกิจกรรม Big Cleaning Day คาบเรียนละ 40 นาที วันพุธที่ 21 ธ.ค.59  ต.อ.พ.ร. สุขภาพดีถ้วนหน้า  
เทศน์มหาชาติ 
  - วันที่ 8 ธันวาคม 59
  - วันที่ 9 ธันวาคม 59
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลปัญญาสมวาร(50วัน) 
ตารางเวลาเรียนกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุลศลปัญญาสมวารคาบเรียนละ 40 นาที วันที่ 6 ธ.ค.59 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.3 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.2
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1  กิจกรรมวันวชิราวุธ
กิจกรรมต.อ.พ.ร.รวมพลังแห่งความภักดี  สอบธรรมศึกษาสนามหลวง 
การนิเทศวิธีการประเมินและการตรวจขั้นที่ ๕ (A.T.C)

กีฬาภายใน ต.อ.พ.ร.
Part1/3

Part2/3

Part3/3

 ประชุมผู้ปกครอง(เพิ่มเติม)และประชุมผู้ปกครองเครือข่ายฯ 3

ร่วมแสดงความยินดี
กับรองฯรัตนะ บัวรา
 

พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี  ภาคเรียนที่ 2/2559

พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม 5 ส.

 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559 

ตารางเวลาเรียน คาบเรียนละ 40 นาที
ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ย.59
 

 พิธีทำบุญตักบาตรและ พิธีถวายความอาลัย
เนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญ
พระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)

 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

MEP English Camp

สถานที่เรียน กิจกรรมชุมนุม
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559

 การประเมินข้าราชการครู
บรรจุใหม่

การจัดทำแผนฯ
งบประจำปี 2560

ค่ายวัยใสลูก ต.อ.พ.ร.สร้างวินัย

ศึกษาดูงาน
โรงเรียนสภาราชินี

ร่วมโครงการ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3

การประกวดผลงาน
วิจัยในชั้นเรียน
 

การประเมินศูนย์
การเรียนรู้พอเพียง
 

งานเกษียณอายุราชการ 2559 

นิเทศติดตาม
ศูนย์การเรียนรู้

Miss Tiffany's TUPR-2016

Classroom Meeting

ค่ายศักยภาพภาษาญี่ปุ่น

ประกวดวงดนตรีสตริง

ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แจ้งปรับเวลาตารางเรียน
วันกิจกรรมประกวดวงสตริง  

การประกวดดาว - เดือน ม.3 

สอบราคาจ้างบริการ
ทำความสะอาดอาคาร
และสำนักงานทั่วไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
อัตรากำลัง

EP/MEP OPEN HOUSE 2016

ค่ายพัฒนาศักยภาพ
ภาษาไทย-สังคมฯ

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

การอบรมครูแกนนำ
วิจัยในชั้นเรียน

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.5

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.4

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ม.6

กิจกรรม Big Cleaning Day

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

การแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ

วันแม่แห่งชาติ

 แจ้งปรับเวลาตารางเรียน
  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
 

กิจกรรม ASEAN DAY  

 งานสัปดาห์ห้องสมุดและ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 

การแข่งขันงาน
สัปดาห์ห้องสมุดฯ
 

 แจ้งปรับเวลาตารางเรียน
  - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
  - กิจกรรมวันอาเซียน
  - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 

รณรงค์การออกเสียง
ประชามติ

ค่ายอาเซียนร่วมใจ

กิจกรรมสังเกต
ดวงดาวบนท้องฟ้า

การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
 

วันภาษาไทยแห่งชาติ 

 กิจกรรมถวายพระพร
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

 - แห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2559 EP.2

 - แห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2559 EP.1

 หล่อเทียนและ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เข้าศึกษาดูงานฯ
 หล่อเทียนและ
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เข้าศึกษาดูงานฯ
บันทึกเทปช่อง 7 รำถวายพระพร
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 ค่ายคณิตศาสตร์
 ประกาศ การสรรหาและ การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา พิธีทางศาสนาอิสลาม
 เตรียมพัฒน์รักองค์กร รุ่น4
 วันทานาบะตะ
 ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ประสงค์ขอกู้ ปีการศึกษา 2559 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม 
 ตรวจสุขภาพประจำ
ปีการศึกษา 2559
 
 ค่ายฝรั่งเศส
 วันต่อต้านยาเสพติด
ิจกรรมวันสุนทรภู่
ตารางการตรวจสุขภาพ
นักเรียนประจำปี 2559
27-29 มิ.ย. 2559
 
 ค่ายภาษาอังกฤษ
พิธีประดับพระเกี้ยว
พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2559

บรรยากาศทำพานไหว้ครู 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.2 โดย สุขศึกษาและพลศึกษา
ค่ายคุณธรรม ม.3
ค่ายคุณธรรม ม.2
ความภาคภูมิใจทีมฟุตซอล 
ศุกร์อิ่มบุญครั้งที่ 2/2559
พิธีเฉลิมพระเกียรติ
ครองราชครบ 70 ปี

การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่ายคุณธรรม ม.6 รับสมัครผู้เข้าประกวด
Miss Tiffany'stupr 2016

เลือกตั้งและประชุม
ผู้ปกครองเครือข่าย

การเลือกตั้งประธานนักเรียน
วันสิ่งแวดล้อมโลก
เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี
ค่ายคุณธรรม ม.5 ค่ายคุณธรรม ม.4
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ศุกร์อิ่มบุญครั้งที่ 1 และสวดมนต์สุขใจ
ค่ายคุณธรรม ม.1
ฝึกซ้อม
แผนอพยพหนีไฟ
การอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ DLIT
โดย สพม.2
บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก 
บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก  การประชุม ผู้ปกครอง
นักเรียน ภาคเรียน
1/2559
ปฐมนิเทศและ
ค่ายอัตลักษณ์ ชั้น ม.1
การประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียน ผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านดนตรีไทย-นาฏศิลป์
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เศรษฐกิจพอเพียง  กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์นักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21"  อบรมการใช้ Google Apps for Education
 ค่ายคอมพิวเตอร์
 การรายงานตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1และ ม.4
 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 
 รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 วันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2558
 พิธีซ้อมรับประกาศนียบัตร "วันเกียรติยศ"
  - ซ้อมย่อย 25 มีนาคม 2559
  - ซ้อมใหญ่ 28 มีนาคม 2559
 ารสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2559 
 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 
 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
 การรับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2559 
 มอบตัวนักเรียน MEP ปีการศึกษา 2559
สอบครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นและเหตุพิเศษ
นิทรรศการ OCOP และ OSOP 
 หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน ม.2-3, ม.5-6 เรื่อง กำหนดการต่างๆ ของโรงเรียน  
การประเมินครูผู้ช่วย ภาคเรียนที่ 2/2558 โดยผู้ทรงคุณวุฒ 
ผลการพิจารณารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program(MEP) ปีการศึกษา 2559 
ผลการพิจารณารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program(MEP) ปีการศึกษา 2559 
ต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียน Saikyo High School
่ายวัยใส ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย
ประชุมครู-บุคลากร ประจำเดือนมีนาคม
สพม.2 รวมใจเพิ่มเวลารู้ สู่ศตวรรษที่21
 การทดสอบ O - NET ปีการศึกษา 2558
รับนักเรียนและสอบนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ(MEP)
 ผลการพิจารณาคัดเลือกทุนรัตนมงคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2559
 กิจกรรม "ONE WOMAN ONE VALUE"
มอบเกียรติบัตรนักเรียนโครงการ 5 ส กิจกรรมศุกร์อิ่มบุญครั้งที่ 8 และกิจกรรมสวดมนต์สุขใจ
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) 
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน 
วันสถาปนาโรงเรียน (ครบรอบ 13 ปี ต.อ.พ.ร.)  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม. 3-ม.6/2558
งานนิทรรศการ "เตรียมพัฒน์รัชดาก้าวไกลสู่ทศตวรรษที่21" 
  - ประมวลภาพ ชุดที่ 1
  - ประมวลภาพ ชุดที่ 2
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 
 ประกาศสำนักงานเขตห้วยขวาง เรื่อง ความรู้และวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก แข่งขันฟุตซอล ม.ต้น
ค่ายวิทยาศาสตร์  การแข่งขันฟุตซอล
รอบแรกงานวิชาการ
 
 การแข่งขันฟุตซอล
รอบแรกงานวิชาการ
 
 ติว O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่น คุณภาพน้ำประปา  กิจกรรมวันตรุษจีน
 ศุกร์อิ่มบุญครั้งที่ 7 พิธีมอบเกียรติบัตร
นักเรียนเข้าเเข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมฯ
และA-math
การนิเทศสัญจร กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ พิธีปิดกองลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3
ศุกร์อิ่มบุญครั้งที่ 6 ผลการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65
 การแข่งขัน A-math  การฝึกภาคสนาม
นักศึกษาวิชาทหาร
ปี 3 ณ เขาชนไก่
 คณะกรรมการนิเทศ
ติดตามเเละการประเมิน
ผลการจัดการศึกษา
 
 การฝึกภาคสนาม
นักศึกษาวิชาทหาร
ปี 2 ณ เขาชนไก่
 ประกาศผลการพิจารณา
คัดเลือกทุน
มหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2559
ติว O-Net ม.6
ปันน้ำใจสานสายใย
เครือเตรียมพัฒน์
(ติวO-NETต.อ.พ.
ขอนเเก่น)
มอบเกียรติบัตรนักเรียน
 มอบเกียรติบัตรนักเรียน ศุกร์อิ่มบุญ ครั้งที่ 5
 ปันน้ำใจสานสายใยเครือเตรียมพัฒน์(ติวO-NET ม.3 จ.น่าน) สอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2558
 การอบรมระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
My Office V.6
 
 การนิเทศสัญจร กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ประชุมผู้ปกครอง
ของนักเรียน (Meeting Classroom)
 นิเทศสัญจรกลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษาศาสนา
เเละวัฒนธรรม
กิจกรรมวันครู
ประจำปี 2559
 
 กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม ทำจิตอาสา
 กิจกรรมอนุรักษ์
เพลงลูกทุ่งไทย
 การประชุมทบทวนหลักสูตรฯ
นศท.ญ. ปี 2 ฝึกเข้ม ณ เขาชนไก่ การเเข่งขันลีลาศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 การประเมิน "เพชร ต.อ.พ.ร."  นิเทศสัญจรกลุ่มสาระฯภาษาไทย
 ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Day Camp)  ติวเข้ม O-NET ราชบุรี
การประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์ฯ
เข้าศึกษาต่อชั้นม.4
 
“เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” 
พิธีมอบเกียรติบัตร
วันรักษ์โรงเรียน
นิเทศสัญจร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา-พละศึกษา
นิเทศสัญจร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
นิเทศสัญจร กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพเเละ
เทคโนโลยี
 ประกาศรายชื่อ
ผู้ที่ผ่านการสอบบรรจุ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิชาเอกแนะแนว
สายสัมพันธ์เทควันโด เกาหลีใต้-ไทย
 งานดนตรีไทย-งานนาฏศิลป์ “วันครอบครัว ต.อ.พ.ร.”- งานเลี้ยงต้อนรับปีใหม
“วันครอบครัว ต.อ.พ.ร.”- กีฬาสัมพันธ์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 
  - รำวงมาตรฐาน ม.ต้น
  - รำวงมาตรฐาน ม.ปลาย
  -
ดนตรีไทย
ประกาศรับสมัคร
ครูแนะแนว
กิจกรรม YC
กิจกรรมวันคริสต์มาส
คณะครูและนักเรียน
น้อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระสังฆราชฯ
ตัวแทนคณะครู
ร่วมถวายดอกไม้จันทร์ สมเด็จพระสังฆราชฯ วัดพระรามเก้าฯ
ประกาศรับสมัครครูแนะแนว
ร่วมรับเสด็จฯ
Bike for Dad และชมโขนพระราชทานฯ
รำถวายพระพร ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
 การประเมินความพร้อมโครงการ MEP เทศน์มหาชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯ
  - ประมวลภาพชุด 1
  - ประมวลภาพชุด 2
  - ประมวลภาพชุด 3

กิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day  กิจกรรมวันพ่อเเห่งชาติ 
  - ประมวลภาพชุด 1
  - ประมวลภาพชุด 2

ขบวนเเห่เชิญชวนร่วมทำบุญเทศน์มหาชาต ยินดีต้อนรับ
รองผู้อำนวยการ
นางสาวธัญญวรรณ แจ่มจำรัส
กิจกรรมสวดมนต์สุขใจ

สอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุครูผู้ช่วย
(กรณีมีเหตุพิเศษ)
ศุกร์อิ่มบุญ ครั้งที่ 2
ภาคเรียนที่ 2/2558
ค่ายพักเเรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ศุกร์อิ่มบุญ ครั้งที่ 1
ภาคเรียนที่ 2/2558
ครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ศึกษาดูงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนฯ
พิธีถวายราชสดุดี-วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ตารางเวลาเรียนชดเชยเสริมพิเศษวันเสาร์

เตรียมพัฒน์ รัชดาเกมส์ 2015
  - ประมวลภาพ ชุดที่ 1
  - ประมวลภาพ ชุดที่ 2
 
- ประมวลภาพ ชุดที่ 3
  - ประมวลภาพ ชุดที่ 4
  - ประมวลภาพ ชุดที่ 5
  - ประมวลภาพ ชุดที่ 6
  - ประมวลภาพ ชุดที่ 7


พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการสันทัศน์ น้อยเพ็ง


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558


ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)  
เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดพาเหรด กองเชียร์ ลีดเดอร
ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค

 สัมมนาครูเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 ประมวลภาพชุดที่ 1
 ประมวลภาพชุดที่ 2
ประมวลภาพชุดที่ 3

การประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน

 ต.อ.พ.ร. กตเวทิตาจิต'58

 แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง 2/2558   แจ้งกำหนดการหยุดเรียน
  พิธีอุ่นขวัญวันเกษียณ มุทิตาจิต สพม2 ปีการศึกษา 2558

การประเมินการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่21-เพชร ต.อ.พ.ร.

 โรงเรียนพุูทธบูชามาศึกษาดูงานการจัดทำระบบห้องเรียนอัจฉริยะ

อบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

 
ผลการพิจารณาคัดเลือกกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
กิจกรรม "กตเวทิตาจิต 58"
กิจกรรม Ajinomoto Cooking clup

 ประกวดวงดนตรีสตริง ต.อ.พ.ร.

 ศุกร์อิ่มบุญ

การประกวด Miss Tiffany's TUPR 2015

 ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การประกวดมารยาทไทย 58

พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมศุกร์อิ่มบุญ 
การประกวด"ดาว&เดือน"
ระดับ ม.3

พีธีมอบเกียรติบัติรางวัลเยาวชนคนดี ปี 2558

 ค่ายศักยภาพภาษาญี่ปุ่น (Japanese Camp) ค่ายศักยภาพไทย-สังคม

การอบรมนักเรียนแกนนำการใช้ห้องศูนย์ฯ สังคมฯ

ค่ายวิทยาศาสตร์เสริมศักยภาพ

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558

Meeting Classroom
และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและคร

 งานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

วันรักษ์โรงเรียน- Big cleaning day

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558 

Meeting Classroom
และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและคร

งานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ิ วันรักษ์โรงเรียน- Big cleaning day

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา

กิจกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีวันแม่แห่งชาต

กิจกรรมฟุตบอลนัดพิเศษ

กิจกรรม ASEAN DAY 

พิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนฯ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558

อบรมครูแกนนำวิจัยในชั้นเรียน
พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาของเขตห้วยขวางและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้น ม.4 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมฯ

รายงานการตรวจสุขภาพนักเรียน
ปี 58  
 

อบรมครูแกนนำด้านการผลิตสื่อฯ

ทำบุญตักบาตรโรงเรียน-หล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา บันทึกเทปรำถวายพระพร โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส ประเมินผลการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา
กิจกรรมค่ายอาเซียน ร่วมใจ การอบรมมารยาทไทย
เสริมสร้างความรู้ในการใช้สื่อออนไลน์อย่างถูกต้อง รับสมัครพนักงานขับรถยนต์
ศุกร์อิ่มบุญ ครั้งที่ 5 ประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนฯ
ฟุตบอลนักเรียนหญิงกระชับมิตร ผู้ปกครองนักเรียนมอบป้ายคำสอนหลวงพ่อจรัญ

วันทานาบาตะ

มอบประกาศเกียรติคุณบัตร บ.เดอะเกรทเอลลิเวเตอร์เดคอเรชั่น จำกัด
กิจกรรมสวดมนต์สุขใจ บันทึกเทปรายการชูรักชูรส
เตรียมพัฒน์รักองค์กร ครั้งที่ 3 กิจกรรมศุกร์อิ่มบุญ ครั้งที่ 4
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 

การอบรมปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 การรับ-ส่งมอบงานคณะกรรมมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต้านยาเสพติด กิจกรรมศุกร์อิ่มบุญ ครั้งที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ ประกาศโรงเรียนฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ตารางการตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2558 พิธีประดับพระเกี้ยวนักเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 
  - ประมวลภาพชุดที่ 1
  - ประมวลภาพชุดที่ 2
โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ ศึกษาดูงาน
พิธีอันเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่สถานศึกษา ค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาฝรั่งเศส
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2558 แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ
- ประมวลภาพชุดที่ 1
- ประมวลภาพชุดที่ 2
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (งานทะเบียนและวัดผล) กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชุมผู้ปกครอง (เพิ่มเติม) และการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558
English Day Camp "ศุกร์อิ่มบุญ ครั้งที่ 1"
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ 

้พิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ 

ระเบียบโรงเรียนฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการร้านค้า

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี อัญเชิญพระเกี้ยว 

กิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์ ชั้น ม.4 

กิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์ ชั้น ม.1 

อบรมครูที่ปรึกษา ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น