โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01 : โครงสร้าง
02 : ข้อมูลผู้บริหาร
03 : อำนาจหน้าที่
04 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 : ข้อมูลการติดต่อ
06 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07 : ข่าวประชาสัมพันธ์
08 : Q&A
09 : Social Network
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

010 : แผนดำเนินงานประจำปี
011 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
012 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
013 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017 : E–Service
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

018 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
020 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
021 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด
023 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

029 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
030 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
031 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
032 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
036 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
038 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
039 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
040 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
041 : รายงานผลการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
042 : มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043 : การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน