แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โดย นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รัฐโบราณในดินแดนประเทศไทย รายวิชา ส21104 ประวัติศาสตร์ไทย2 โดย นางนิตยา มหาเปารยะ
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชา อาหารจานเดียว(ง30224) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร นางศิริลักษณ์ ประจำแท่น
รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ รายวิชา ว32101 ดวงดาวและโลกของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร โดย นางมาลิน  จันทร์แสง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ โดย นางมาลิน  จันทร์แสง
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชา ภาษาไทย ท23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ