ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559
สรุปการตัดคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สรุปคะแนนเมื่อวันที่ 15/02/2560)
สรุปการตัดคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สรุปคะแนนเมื่อวันที่ 08/02/2560)
สรุปการตัดคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สรุปคะแนนเมื่อวันที่ 26/01/2560)
สรุปการตัดคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สรุปคะแนนเมื่อวันที่ 17/01/2560)
   
  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559
สรุปผลการตัดคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (สรุปคะแนนเมื่อวันที่ 9/9/2559)
สรุปผลการตัดคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (5-20คะแนน ใส่บาตร)
สรุปผลการตัดคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (21-100 คะแนน เข้าค่าย2วัน)
สรุปผลการตัดคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (101-200 คะแนน เข้าค่าย3วัน)
สรุปผลการตัดคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (201 คะแนนขึ้นไป เข้าค่าย4วัน)
สรุปผลการตัดคะแนนคุณลักษณธอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (สรุปคะแนนเมื่อวันที่ 2/9/59)
สรุปผลการตัดคะแนนคุณลักษณธอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
   
ระเบียบการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน