ดร.สันต์ธวัช ศรีคำแท้

ผู้อำนวยการโรงเรียน
Tel.02-246-0928
sunthawat@tupr.ac.th

นายกิตติพล โยงทองหลาง

รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ
Tel.02-645-2702
kitttpon@tupr.ac.th

นายโมไณย อภิศักดิ์มนตรี

รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
Tel.02-645-2704
monai@tupr.ac.th

นางสาวสนธิกาญจน์ แสงมณี

รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ
Tel.02-246-9087
sonthikan@tupr.ac.th

นางอรอนงค์ นวลมณี

รองฯ กลุ่มบริหารทั่วไป
Tel.02-645-2737
onanong@tupr.ac.th