นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
Tel.02-246-0928
kunigar@tupr.ac.th

นายกิตติพล โยงทองหลาง

รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ
Tel.02-645-2702
kitttpon@tupr.ac.th

นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์

รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
Tel.02-645-2704
nawarut@tupr.ac.th

นางสาวสนธิกาญจน์ แสงมณี

รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ
Tel.02-246-9087
sonthikan@tupr.ac.th

นางสาวพิมพ์สิริ พันธ์เตี้ย

รองฯ กลุ่มบริหารทั่วไป
Tel.02-645-2737
pimsiri@tupr.ac.th