ลิงค์เพื่อการศึกษา >> รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
 
รายชื่อมหาวิทยาลัย เรียงตามตัวอักษร 
URL
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  http://www.ku.ac.th
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี http://www.bkkthon.ac.th 
มหาวิทยาลัยเกริก http://www.krirk.ac.th 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.kku.ac.th
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th 
มหาวิทยาลัยชินวัตร  http://www.siu.ac.th   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  http://www.cmu.ac.th 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น http://www.stjohn.ac.th 
มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  http://www.kmutt.ac.th 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  http://www.kmutnb.ac.th 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร http://www.mut.ac.th 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  http://www.sut.ac.th 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  http://www.tu.ac.th 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  http://www.dpu.ac.th 
มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.nu.ac.th 
มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.buu.ac.th 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี http://www.ptu.ac.th
มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.msu.ac.th  
มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.mahidol.ac.th  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  http://www.mju.ac.th 
มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th
มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ http://www.rajapark.ac.th
มหาวิทยาลัยรามคำแหง http://www.ru.ac.th
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย  http://www.ait.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  http://www.wu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  http://www.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  http://www.spu.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.su.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์  http://www.psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสยาม  http://www.siamu.ac.th
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://www.stou.ac.th
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  http://www.utcc.ac.th
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  http://www.hcu.ac.th
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  http://www.au.edu
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย  http://www.eau.ac.th
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์  http://www.sau.ac.th
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.ubu.ac.th
   
รายชื่อสถาบัน เรียงตามตัวอักษร
URL
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  http://www.nida.ac.th 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  http://www.kmitl.ac.th 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://www.rmutt.ac.th
   วิทยาเขตปทุมธานี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ http://www.rmutsb.ac.th
   วิทยาเขตนนทบุรี
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ http://www.rmutk.ac.th
   วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
วิทยาเขตพระนครใต้ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ http://www.rmutr.ac.th
   วิทยาเขตเพาะช่าง
วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
วิทยาเขตศาลายา
วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร http://www.rmutp.ac.th
   วิทยาเขตเทเวศร์
วิทยาเขตโชติเวช
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วิทยาเขตพระนครเหนือ 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก http://www.rmutto.ac.th
   วิทยาเขตบางพระ
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
วิทยาเขตจันทบุรี
วิทยาเขตอุเทนถวาย
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา http://www.rmutl.ac.th
   วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาเขตน่าน
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงราย
วิทยาเขตตาก
วิทยาเขตพิษณุโลก
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน http://www.rmuti.ac.th
   วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตกาฬสิทธุ์
วิทยาเขตสกลนคร
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย http://www.rmutsv.ac.th
   วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรัง 
 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ http://www.cri.or.th
   
รายชื่อสถาบันราชภัฏ เรียงตามตัวอักษร
URL
กำแพงเพชร  http://www.kpru.ac.th 
กาญจนบุรี  http://www.kru.ac.th 
กาฬสินธุ์ http://web1.rru.ac.th 
จอมบึง  http://www.mcru.ac.th 
จันทรเกษม  http://www.chandra.ac.th 
เชียงราย  http://www.ricr.ac.th 
เชียงใหม่  http://www.cmru.ac.th 
ชัยภูมิ http://www.cpru.ac.th 
เทพสตรี  http://www.tru.ac.th 
ธนบุรี  http://www.dru.ac.th 
นครปฐม  http://www.npru.ac.th 
นครพนม http://www.npu.ac.th  
นครราชสีมา http://www.nrru.ac.th  
นครศรีธรรมราช  http://www.nstru.ac.th
นครสวรรค์  http://www.nsru.ac.th 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  http://www.bsru.ac.th 
บุรีรัมย์  http://www.bru.ac.th 
พระนคร http://www.pnru.ac.th 
พระนครศรีอยุธยา  http://www.aru.ac.th 
พิบูลสงคราม  http://www.psru.ac.th 
เพชรบุรี  http://www.pbru.ac.th
เพชรบูรณ์  http://www.pcru.ac.th 
ภูเก็ต  http://www.pkru.ac.th 
มหาสารคาม  http://www.rmu.ac.th 
ยะลา http://www.yru.ac.th  
ร้อยเอ็ด http://www.reru.ac.th 
ราชนครินทร์  http://web1.rru.ac.th 
รำไพพรรณี  http://www.rbru.ac.th 
ลำปาง http://www.lpru.ac.th 
เลย  http://www.lru.ac.th 
วไลยอลงกรณ์ (เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์) http://www.vru.ac.th
ศรีสะเกษ http://www.sskru.ac.th
สกลนคร  http://www.snru.ac.th 
สงขลา http://www.skru.ac.th 
สวนดุสิต  http://www.dusit.ac.th 
สวนสุนันทา  http://www.ssru.ac.th 
สุราษฎร์ธานี  http://www.sru.ac.th 
สุรินทร์  http://www.srru.ac.th 
หมู่บ้านจอมบึง http://www.mcru.ac.th 
อุดรธานี  http://www.udru.ac.th 
อุตรดิตถ์  http://www.uru.ac.th 
อุบลราชธานี http://www.ubru.ac.th