รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561 
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน ระดับชั้น ม.3   ระดับชั้น ม.6  
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติแยกตามสาระสำหรับโรงเรียน                    ระดับชั้น ม.3   ระดับชั้น ม.6   
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6ปีการศึกษา 2558 - 2561
ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียนและวัดผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินวันทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบแก้ตัวรายวิชาของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 และค่าเป้าหมายผลสัฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2559 - 2560
ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียนและวัดผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ปฏิทินวันทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบแก้ตัวรายวิชา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ค่าเป้าหมายและค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2560 - 2561
 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของค่าเป้าหมายและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 - 2561
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2559 - 2560

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6ปีการศึกษา 2559 - 2560

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560 
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติแยกตามสาระสำหรับโรงเรียน ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 และค่าเป้าหมายผลสัฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 
ค่าเป้าหมายและค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2559 - 2560
 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของค่าเป้าหมายและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 - 2560
 
คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2558 - 2559

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
ปีการศึกษา 2558 - 2559

ค่าเป้าหมายและค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2559 - 2560
 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของค่าเป้าหมายและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 - 2560
 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2559 
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติแยกตามสาระสำหรับโรงเรียน ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
ปฏิทินวันทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียนและวัดผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินวันทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบแก้ตัวรายวิชาของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6    
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2557-2558
ผลสัมฤทธิ์และค่าเป้าหมายทางการเรียน ปีการศึกษา 2558

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของค่าเป้าหมายและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 - 2559

ค่าเป้าหมายและค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558 - 2559
ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียนและวัดผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินวันทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558 
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
หนังสือแจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6    
ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียนและวัดผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินวันทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558 
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
ตารางสอบข้อสอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 สอบวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ผลการสอบ Pre O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
ตารางการใช้ห้องเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2559
ปฏิทินวันทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียนและวัดผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ผลการทดสอบ LAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2557
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของค่าเป้าหมายและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6
คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT,LAS
ค่าเป้าหมายและค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2557 - 2558
ปฏิทินวันทำการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กับเป้าหมายปี 56-57
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2557 
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
แผนภูมิคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบ Pre O-NETระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
ประกาศผลการสอบ Pre O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินปฏิบัติงาน งานทะเบียนและวัดผล ปีการศึกษา 2557
ปฏิทินวันทำการเรียนการสอน
ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ผลการทดสอบ LAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
ค่าเป้าหมายและค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของค่าเป้าหมายและผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของค่าเป้าหมายและผลการทดสอบ LAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของค่าเป้าหมายและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 และม.6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 - 2556
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2556
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
ขั้นตอนการสร้างตารางเก็บคะแนนและวิธีการกรอกคะแนนใน School ICT
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นม. 2 ปีการศึกษา 2555
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นม. 5 ปีการศึกษา 2555
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2555 และ ค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556
ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการทดสอบ LAS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5