คำสั่งเก่า
117/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมงามศาสตร์ งามศิลป์ แผ่นดินไทย ประจำปี 2564
122/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
109/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สังเกตการสอน)
096/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยง
116/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
115/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
113/2564 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
099/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมระบบออนไลน์ เพื่อเลือกรายวิชาเพิ่มเติมในระบบออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
112/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา ช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
110/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
108/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2564
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง