คำสั่งเก่า
025/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2561
024/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางและคณะกรรมการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
019/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน "สมเด็จเจ้าฟ้า" ประจำปีการศึกษา 2562
015/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการวิชาการ "เปิดบ้าน ต.อ.พ.ร. สร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้" T.U.P.R. Open House Educational media and innovation
021/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2561
020/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข)
023/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบวัดและประเมินผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Read Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA" ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
005/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ต (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระประจำภาคเรียนที่ 2/2561
022/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
011/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบในโครงการ TCASTter MOCK EXAM รอบ 2
017/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
016/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
012/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
004/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติว O-NET ม.3 โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง โรงเรียนบ้านสบมาง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
003/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติว O-NET ม.6 โรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธาน
002/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติว O-NET ม.6 โรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา
006/2562 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
392/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ม.1 (Math Project Day)
383/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
356/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันอาชีพและฝึกประสบการณ์อาชีพ การมีงานทำ
372/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง