คำสั่งเก่า
294/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2560
295/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
291/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
285/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร
278/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561
286/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ
284/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
292/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
282/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบการวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน PISA ภาคเรียนที่ 2/2560
277/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
279/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
276/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
275/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560
274/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอยู่ค่ายพักแรมและทัศนศึกษาของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
270/2560 ครูเวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
271/2560 แต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
266/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ลูก ต.อ.พ.ร. ร่วมใจสุขภาพดีถ้วนหน้า ปีการศึกษา 2560
267/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ในช่วงฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2560
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง