คำสั่งเก่า
106/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2563
111/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวรโรงเรียน เพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
108/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและสำมะโนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
107/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2563
104/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
103/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
109/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
102/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
101/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
093/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเยื่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2563
095/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
092/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายเครื่องแบบและกระเป๋านักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
091/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 220 เครื่อง ประจำปีการศึษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
090/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะสำหรับการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 220 เครื่อง ประจำปีการศึษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
089/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564-2566
084/2563 แต่งตั้งรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียน)
087/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมทดลองระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
083/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฎิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง