คำสั่งเก่า
352/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
351/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
388/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
346/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
344/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
341/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Voice in use project ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
345/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ลูก ต.อ.พ.ร. สุขภาพดีถ้วนหน้า ปีการศึกษา 2562
342/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
343/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราว ไปราชการ
323/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
340/2562 แต่งตั้งผู้ตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการจัดเก็บถังผ้าอนามัย ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
335/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานบุคคล
332/2562 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกลุ่มบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
333/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
329/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2562
324/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
316/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ MEP ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562
306/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
305/2562 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง