คำสั่งเก่า
068/2564 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ในช่วงปิดสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
067/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
065/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
064/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563
057/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 วันรับสมัคร วันสอบความสามารถพิเศษ วันคุมสอบ และวันรายงานตัว
063/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ
061/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
060/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาครูและบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
056/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564
055/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก
054/2564 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฎิบัติหน้าที่เวรยาม
053/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
052/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
051/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปฎิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2564
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง