คำสั่งเก่า
050/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
047/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียน Saikyo High School
049/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน "สมเด็จเจ้าฟ้า" ประจำปีการศึกษา 2563
053/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
052/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
051/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
048/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
044/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2562
043/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
045/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2563
042/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
041/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
034/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
364/2562 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
363/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
362/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2562
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง