คำสั่งเก่า
073/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
067/2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กร (OD)
068/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (แก้ไข)
ประกาศโรงเรียนฯ  เรื่อง  ผลการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
072/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
071/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
069/2561 แต่งตั้งเวร ยาม รักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง
064/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ม.1และม.4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
061/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดวิจัยในชั้นเรียน
063/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2560
062/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตรปีการศึกษา 2560
060/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการติดตามตรวจสอบ คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ปีการศึกษา 2560
059/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำไปราชการ
058/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
057/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา2561
055/2561 แต่งตั้งข้าราชการเป็นครูพี่เลี้ยง
054/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
051/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
056/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปี 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง