คำสั่งเก่า
244/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
242/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
240/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
238/2560 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
239/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการนำเสนอผลงาน (Best Practice) ในโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
237/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
236/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยง
235/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยง
232/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน PRE O-NET ประจำปีการศึกษา 2560
229/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม มุฑิตาคารวะ60
01/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตโยธินและวิทยาเขตจตุรวิทย์
228/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียนอายุราชการ ประจำปี 2560
224/2560 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
223/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560
221/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักภาพทางคณิตศาสตร์ 60
220/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
218/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาจีน ม.ปลาย ปีการศึกษา 2560
215/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย
212/2560 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
207/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบการวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่าน (Read Literacy) PISA ครั้งที่2 ของนักเรียน ม.1-3
214/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่งคราวไปราชการ
206/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
199/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด "วงสตริง TUPR BAND CONTEST 2017"
213/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตารางนิเทศครูผู้ช่วย โดยผู้บริหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
211/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ส่งสริมความประพฤตินักเรียนในพื้นที่สหวิทยาเขตรัชโยธิน และสหวิทยาเขตจตุรวิทย์
202/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูต้นแบบพอเพียงและนักเรียนต้นแบบพอเพียง
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง