คำสั่งเก่า
372/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
369/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
367/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
366/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
364/2562 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
363/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
362/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2562
349/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ)
361/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
360/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬา ต.อ.พ.ร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 7 และงานวันครอบครัว ต.อ.พ.ร. ประจำปี 2562
359/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม จิตอาสา ครั้งที่ 3 / 2562
358/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
357/2562 แต่งตั้งผู้ตรวจการรับ - จ่ายเงินประจำวัน
356/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
355/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
337/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง