คำสั่งเก่า
233/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป (เพิ่มเติม)
228/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
226/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
223/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการและปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
225/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียน)
224/2563 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
222/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
216/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลความปลอดภัย ในช่วงฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2563
219/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
215/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม International Day ปีการศึกษา 2563
214/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
212/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
221/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
181/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง