คำสั่งเก่า
299/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
296/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
294/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย
292/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดและประเมินผล การเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562
291/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
290/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
288/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอนเสริมปิดภาคเรียนนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
287/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor)
286/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
283/2562 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
280/2562 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2562
281/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
276/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนย้ายเข้า ปีการศึกษา 2562
275/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
265/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณงบอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
246/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 2563
203/2562 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2562
194/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
166/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง