คำสั่งเก่า
เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0
024/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมินพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 สู่กระบวนการเรียนรู้กิจกรรม ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ ด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2563 หัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์"
016/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
022/2564 มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน
017/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563
012/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูต้นแบบการออมและนักเรียนต้นแบบการออม
015/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์ ติว O-NET ม.6 (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
013/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง