คำสั่งเก่า
226/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
220/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการคุมงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและมีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
219/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและมีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
214/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564
213/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
212/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่ 8)
201/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2565
211/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
208/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
207/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
206/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง