คำสั่งเก่า
191/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
190/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
189/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการบุคลากรทางการศึกษา ปี 2563
188/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
185/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
184/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
187/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
180/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
179/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
174/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2563
181/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
149/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
177/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563
175/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
173/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
172/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนสุจริต "การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต" ประจำปีงบประมาณ 2563
166/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน จังหวัดระยองเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ชุุมชนแห่งการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2563
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง