คำสั่งเก่า
263/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2562
235/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562
256/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรัการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562
259/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
258/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Languages through social media ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
256/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562
257/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่ 2
255/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครูต้นแบบพอเพียงและนักเรียนต้นแบบพอเพียง
254/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม One day trip ห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
250/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6
249/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5
248/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4
246/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน ปีงบประมาณ 2563
239/2562 การประกวด "วงสตริง TUPR BAND CONTEST 2019"
222/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมติว PAT ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน)
238/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
237/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศที่ 2
223/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
216/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร
203/2562 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2562
194/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
166/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง