คำสั่งเก่า
149/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565
140/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565
147/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานหน้าที่ 5 ปีการศึกษา (วฐ.1) (ปีการศึกษา 2560 - 2564) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ
146/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานหน้าที่ 5 ปีการศึกษา (วฐ.1) (ปีการศึกษา 2560 - 2564) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
128/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมมารยาทงามตามแบบไทย
135/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565
127/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
145/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
143/2565 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
142/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
136/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
141/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
138/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมติวเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(GSMP) ปีการศึกษา 2565
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง