คำสั่งเก่า
094/2560 แต่งตั้งหัวหน้าระดับ หัวหน้าคณะ หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา ครูประจำคณะและเวรพิธีกรประจำวัน กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
092/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์นักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2560
090/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2560
093/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
091/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
087/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
089/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
088/2560  แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองคัดเลือกและประเมินโดยวิธีพิเศษ  สำหรับการจ้างเหมาบริการครูต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ เพิ่มเติม
082/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
083/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
035/2560 แต่งตั้งเวร ยาม รักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง
034/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
080/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2560
078/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองคัดเลือกและประเมินโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
077/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองคัดเลือกและประเมินโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับการจ้างเหมาบริการครูชาวต่างประเทศสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
073/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
068/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจจ้าง สำหรับการจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศโรงเรียนฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2559
076/2560 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
075/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ คณะกรรมการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา กระเป๋านักเรียน และคณะกรรมการรับเงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
074/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานในกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2560-2561  
072/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 
065/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2559
064/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
071/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2559
066/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
062/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองคัดเลือก คณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างประอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา
058/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาเช่าจ้างเหมาบริการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนช่วงที่ 2 ปีการศึกษา 2560
057/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติคุณครูต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
056/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติคุณครูต่างประเทศเพื่อสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษภ่ษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
055/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะสำหรับการจ้างเหมาบริการเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน โดยวิธีการสอบราคา ช่วงที่2
053/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา
052/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง