คำสั่งเก่า
329/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2562
327/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
328/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
325/2562 แต่งตั้งรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน(ช่วงปิดภาคเรียน)
323/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารทั่วไป ปี 2562 (เพิ่มเติม)
324/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
322/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลความปลอดภัย ในช่วงฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
317/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
316/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ MEP ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562
320/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู วิทยากรภายนอกและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
321/2562 ข้าราชการครู ลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
306/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
305/2562 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง