คำสั่งเก่า
005/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการวิชาการ "เปิดบ้าน ต.อ.พ.ร. ก้าวไกลสู่การศึกษา 4.0"
018/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2561
011/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบการวัดและประเมินผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Read Literacy)ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA" ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2560 ของนักเรยนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
003/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศโรงเรียนฯ เรื่อง รายนามข้าราชการครูและครูอัตราจ้าง เพื่อรับรางวัลครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0 เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปีพุทธศักราช 2561
ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระประจำภาคเรียนที่ 2/2560
009/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการทำบุญวันขึ้นปีใหม่ วันครูและวันเด็ก ประจำปี 2561
008/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ประจำปี 2561
007/2561 แก้ไขคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวัน “เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา” ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
006/2561 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
010/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
002/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
004/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
001/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศสาตร์ ม.1
321/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอนแทน
307/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
306/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
320/2560 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชัวคราวไปราชการ (เพิ่มเติม)
317/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560
319/2560 แต่งตั้งเวร ยาม รักษาการประจำโรงเรียนของนักการภารโรง
318/2560 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง