คำสั่งเก่า
146/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการงานจัดทำแผนของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564
139/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบเครื่อข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและสำมะโนนักรียน ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
143/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
144/2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
141/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
140/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
137/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
136/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตามผล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
135/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบวัดความสามารถในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
138/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายไอศกรีม ประจำปีการศึกษา 2563
119/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดกรองและพัฒนาการอ่านการเขียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563
133/2563 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
132/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
128/2563 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
114/2563 แต่งตั้งให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
117/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
116/2563 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
113/2563 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง