คำสั่งเก่า
306/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
304/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข)
302/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนเสริมพิเศษนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP
305/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
300/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
293/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
285/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
155/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
296/2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2561
292/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
295/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
298/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
297/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
289/2561 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
288/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
290/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
284/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินโครงการอบรมช่วยเหลือฉุกเฉิน(CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2561
273/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 สู่กระบวนการเรียนรู้ (เพชร ต.อ.พ.ร.)
278/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยง
287/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
286/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
280/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “กตเวทิตาจิต’61”
279/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
276/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
275/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ BOT Challenge & Experience 2018
274/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
291/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และนักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
277/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
271/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
268/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2561
270/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
269/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
272/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง