คำสั่งเก่า
121/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับนักเรียน (เพิ่มเติมกรณีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่ยังไม่มีที่เรียน หรือมีที่เรียนแต่ไม่สะดวกในการเดินทาง)
105/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม
119/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561
118/2561 แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน
117/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3
112/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง (เพิ่มเติม) และประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561
100/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561
074/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
105/2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมมารยาทงามตามแบบไทย
107/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
109/2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูสู่การศึกษา 4.0" ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
102/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2561
106/2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูสู่การศึกษา 4.0" ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
090/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเข้าค่ายอัตลักษณ์นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
104/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
103/2561แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
101/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองแจกใบชำระค่าบำรุงการศึกษาและแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
096/2561 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมและปฏิบัติหน้าที่อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูสู่การศึกษา 4.0" ปีการศึกษา 2561
088/2561 แต่งตั้งหัวหน้าระดับ หัวหน้าคณะ หัวหน้างาน ครูที่ปรึกษา ครูประจำคณะ และเวรพิธีกรประจำวัน กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
095/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560
087/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด กลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง