คำสั่งเก่า
143/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562
150/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2562
144/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
140/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม English Day Camp มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
135/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและสำมะโนนักเรียน ปีการศึกษา 2562
137/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
136/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
127/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2562
129/2562 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการ ปีการศึกษา 2562
128/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน วิทยากรวงโยธวาทิตและลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
124/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2562
119/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
104/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบรหิารวิชาการ ปีการศึกษา 2562
122/2562 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เพิ่มเติม
116/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
117/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ MEP และIEP ปีการศึกษา 2562
099/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง