คำสั่งเก่า
078/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองคัดเลือกและประเมินโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
077/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองคัดเลือกและประเมินโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับการจ้างเหมาบริการครูชาวต่างประเทศสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
073/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
068/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจจ้าง สำหรับการจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา
ประกาศโรงเรียนฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2559
076/2560 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
075/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการแจกเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ คณะกรรมการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ชุดพลศึกษา กระเป๋านักเรียน และคณะกรรมการรับเงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
074/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานในกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2560-2561  
072/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559 
065/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2559
064/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
071/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2559
066/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
062/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองคัดเลือก คณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างประอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา
058/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาเช่าจ้างเหมาบริการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนช่วงที่ 2 ปีการศึกษา 2560
057/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติคุณครูต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
056/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติคุณครูต่างประเทศเพื่อสอนนักเรียนห้องเรียนพิเศษภ่ษาอังกฤษ (MEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
055/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะสำหรับการจ้างเหมาบริการเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน โดยวิธีการสอบราคา ช่วงที่2
053/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา
052/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีตกลงราคา
048/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการติว PAT 7.1 (ภาษาฝรั่งเศส)
050/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวัยใส ลูก ต.อ.พ.ร. สร้างวินัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
046/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
040/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับนักเรียนชาวญี่ปุ่นจากโรงเรียน Saikyo High School 
045/2560 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
043/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2560
039/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการรครูลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2559 -31 มีนาคม 2560) 
042/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจในงานสู่ประกันคุณภาพการศึกษาและแนวปฏิบัติการเบิกค่าใช้จ่าย
027/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559
024/2560 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
038/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง