คำสั่งเก่า
350/2561 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคลเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
347/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
346/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย
344/2561 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนและปฎิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
342/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
340/2561 ยกเลิกและแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
339/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
338/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561
337/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
336/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
333/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
334/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ต.อ.พ.ร.ร้อยรักถักสายใย น้อมมอบให้ท่าน ผอ.และการมารับงา่นของผู้อำนวยการโรงเรียน
331/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ในช่วงฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
332/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
329/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทุนและพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา กองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีการศึกษา 2561
330/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน แจกใบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
325/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม)
320/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
328/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
323/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561
327/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
322/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมุสอบในโครงการ TCASter MOCKEXAM
321/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ในช่วงฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปี 2561
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง