คำสั่งเก่า
006/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
008/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
007/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
004/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
005/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
001/2565 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง