คำสั่งเก่า
105/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองและดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
066/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงา่นรับการนิเทศ ติดตามและรับการประเมิน รางวัลคุณภาพแห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
103/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างประกัน อุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
102/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนห้องเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รอบ2
083/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
100/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2562
099/2562 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
098/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
097/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตรปีการศึกษา 2561
096/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2561
094/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ คณะกรรมการรับเงินสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และคณะกรรมการจำหน่ายเครื่องแบบและกระเป๋านักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
095/2562 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
093/2563 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
092/2562 ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงหยุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
091/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
090/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) เพิ่มเติม
084/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง