คำสั่งเก่า
198/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
197/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560
196/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
195/2560 แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
194/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์แบบ STEM
193/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
192/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
191/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมประกวด ดาว – เดือน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
190/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
181/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
ตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตารางนิเทศสัญจร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดย คณะผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
189/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2560 
188/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561-2563
185/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ
186/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้างสำหรับสอบราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษา ม.4-6 ปีการศึกษา 2560
184/2560 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
182/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ASEAN DAY
180/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรม กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ปีการศึกษา 2560
152/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560
179/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 สู่กระบวนการเรียนรู้ (เพชร ต.อ.พ.ร.)
177/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียนร่วมใจ ประจำปีการศึกษา 2560
174/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการอบรมมารยาทงามตามแบบไทย
172/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง