คำสั่งเก่า
223/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราว ไปราชการ
222/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และนักเรียน ไปราชการ
221/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
219/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม ASEAN DAY
220/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอาเซียนร่วมใจ ประจำปีการศึกษา 2561
216/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
217/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันรักษ์โรงเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2561
211/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
218/2561 แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจำไปราชการ
192/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
215/2561 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
212/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
207/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิีิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
214/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
213/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
208/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
206/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561
ตารางนิเทศสัญจร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดย คณะผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
195/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561
199/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
203/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
202/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561
201/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
187/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
198/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส
197/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
196/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
191/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติ หน้าที่ เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
190/2561 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
189/2561 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
185/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
186/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ไปราชการ
182/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู ตัวแทนร้านค้าโรงเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
180/2561 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
176/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
175/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง