คำสั่งเก่า
146/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2564
147/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564
143/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
127/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม English We Can ประจำปีการศึกษา 2564
140/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์เปิดโลกสังคมศึกษา ปีการศึกษา 2564
145/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
139/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
141/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
142/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
138/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดอบรมงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบออนไลน์
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง