คำสั่งเก่า
150/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
148/2560 แต่งตั้งคณะกรรมจัดกิจกรรมเรียนภาษจากวัฒนธรรม-วันทานาบาตะ (ภาษาญี่ปุ่น)
147/2560 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
146/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยง
144/2560 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
143/2560 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
145/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินกิจกรรมอบรมบรรณารักษ์น้อย ประจำปีการศึกษา 2560
142/2560 แต่งตั้งคณะกรรมปฏิบัติหน้าที่ดูแลการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
137/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายศักยภาพวิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา
136/2560 แต่งตั้งหมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560
141/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมศักยภาพภาษาฝรั่งเศส
140/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560
139/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงานสำหรับการจ้างปรับปรุงทาสีใต้อาคาร 1 ขยายเวทีใต้อาคารเรียน 1 และกั้นห้องใต้อาคารเรียน 2 โดยวิธีตกลงราคา
138/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างปรับปรุงทาสีใต้อาคาร 1 ขยายเวทีใต้อาคารเรียน 1 และกั้นห้องใต้อาคารเรียน 2 โดยวิธีตกลงราคา
133/2560 แต่งตั้งครูผู้ปกครองดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
130/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
124/2560 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
122/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
132/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายกลางวันภาษาอังกฤษ English Day Camp
131/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
127/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560
129/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู และพิธีประดับพระเกี้ยว
125/2560 ครูเวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียนเพื่อรักษาความปลอดภัย
126/2560 เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง สำหรับการจ้างเหมาทำความสะอาดและสำนักงานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ครั้งที่ 2
121/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560
120/2560 แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประธานนักเรียน
123/2560 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
119/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
118/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
114/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา (โฮมรูม)
117/2560 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
105/2560 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง