คำสั่งเก่า
249/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอน โดยคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
223/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์โครงการโรงเรียนสุจริต
222/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม French Day Camp
236/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567
234/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567
224/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2567
235/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (งานทะเบียน)
228/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง