คำสั่งเก่า
230/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่ 9)
229/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
223/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2567
216/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
212/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกครูต้นแบบพอเพียงและนักเรียนต้นแบบพอเพียง
211/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
210/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
213/2566 แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
214/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง