คำสั่งเก่า
094/2567 แต่งตั้งรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
092/2567 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
076/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566
088/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2567
086/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)
070/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง