คำสั่งเก่า
171/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
165/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Japanese Day Camp
169/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
173/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามแนวทาง PISA เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา และเทคนิคการรับมือพฤติกรรมเด็ก
166/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 2567
157/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการควบคุมงานสำหรับจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
156/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
162/2567 แต่งตั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง