คำสั่งเก่า
320/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
317/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา และคณะกรรมการตรวจรับสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศสองชั้น ไม่ประจำทาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
316/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
325/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
318/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566
319/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566
321/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2566
303/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอน โดยคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
286/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Christmas
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง