154/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
153/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการจ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
149/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
146/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2567
144/2567 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
142/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
139/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนโครงการ English Program EP ปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
138/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการเรียนการสอนโครงการ English Program EP ปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
137/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียนแลผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2567
136/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
135/2567 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา และงานคณะสี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
133/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
132/2567 แต่งตั้งรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียน)
130/2567 แต่งตั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน
125/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียน
124/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ
122/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2566
121/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตรปีการศึกษา 2566
115/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
114/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2567
113/2567 เเต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา คณะกรรมการตรวจรับ เเละคณะกรรมการควบคุมงาน สำหรับจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำนักเรียน ระยะเวลา 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
112/2567 เเต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เเละกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ สำหรับจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำนักเรียน ระยะเวลา 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
111/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนติวเสริมเมษายน ปีการศึกษา 2566
109/2567 แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
108/2567 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
107/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2566
106.1/2567 เเต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจัดซื้อหนังสือเเบบเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก
106/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก เเละคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก
105/2567 แต่งตั้งข้าราชการครูปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการวิชาการ ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
103/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะปฏิบัติการ GSMP ปีการศึกษา 2566
101/2567 แต่งตั้งข้าราชการครูพี่เลี้ยง
099/2567 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
098/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะการคิดขั้นสูงตามแนว PISA ปีการศึกษา 2567
094/2567 แต่งตั้งรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
092/2567 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
088/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2567
087/2567 แต่งตั้งกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา
086/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)
085/2567 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
084/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O–NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital testing) ปีการศึกษา 2566
082/2567 แต่งตั้งพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการควบคุมงาน สำหรับงานจ้างปรับปรุงห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GSMP และ S-MAI โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
081/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะงานปรับปรุงห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GSMP และ S-MAI โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
077/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
076/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2566
074/2567 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
073/2567 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
071/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2566
070/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
069/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการติวสอบ A-Level ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
068/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2566
067/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566
066/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (งานทะเบียน)
065/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการติวสอบ A-Level ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น)
064/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2566
063/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
062/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
061/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
060/2567 แต่งตั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน
058/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566
057/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการติวสอบ A-Level ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส)
054/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมติวเสริมศักยภาพ A-Level IEP
051/2567 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
050/2567 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
049/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม การแข่งขัน ตำ ยำ สะท้านโลก (ม.1)
048/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
047/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม TUPR's Got Talent (ม.2)
046/2567 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
044/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
041/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับสถาบันต่างประเทศ
040/2567 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียน เพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
039/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนและพิธีมอบเข็มเกียรติบัตร "เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ ประจำปี 2566"
038/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2567
036/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566" กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
032/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปรับเปลี่ยนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ในห้องเรียน รอบที่ 2
031/2567 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
029/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ GECB นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2566
028/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมดาวรุ่ง ลูกทุ่งเสียงใส (ม.3)
027/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม T.U.P.R. PRE-TEST ม.1 ปีการศึกษา 2567
026/2567 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
023/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
022/2567 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
021/2567 แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
016/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่าย Integration Camp ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (EP/MEP) และนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (GSMP) ปีการศึกษา 2566
015/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ สำหรับจ้างอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
014/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา พุทธศักราช 2567
010/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา ปีการศึกษา 2566
009/2567 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
007/2567 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
005/2567 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
003/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
002/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการวิชาการ TUPR EXPO 2023:COMPETENCY BASED LEARNING เตรียมพัฒน์ รัชดา พัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นสู่ฐานสมรรถนะ
001/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ (อ่านคล่อง เขียนคล่อง และการสื่อความ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
359/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น ปีการศึกษา 2566
358/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
356/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังอาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
355/2566 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
354/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
352/2566 แต่งตั้งข้าราชการครู นักเรียน และลูกจ้างชั่วคราวไปราชการ
350/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
348/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
345/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่าย S-MAI Camp ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI Program) ปีการศึกษา 2566
343/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกีฬา ต.อ.พ.ร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 9 และงานวันครอบครัว ต.อ.พ.ร. ประจำปี 2566
342/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
340/2566 ข้าราชการครูไปราชการ
337/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน ปีการศึกษา 2566
333/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่าย English Integration Camp ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ปีการศึกษา 2566
329/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
328/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
327/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมติวเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GSMP) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
325/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
321/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2566
320/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
319/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2566
318/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566
317/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา และคณะกรรมการตรวจรับสำหรับการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศสองชั้น ไม่ประจำทาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
316/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
314/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
310/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
309/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566
308/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
307/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
306/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและฝึกอบรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566
305/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
304/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
303/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอน โดยคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
301/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
300/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
296/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
293/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
290/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา คณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการควบคุมงาน สำหรับจ้างเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 181 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
289/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 181 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
287/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนย้ายเข้าและเปลี่ยนแผนการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
286/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Christmas
285/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
284/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
283/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
282/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
281/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
280/2566 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป
278/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
276/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
275/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
273/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
272/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
267/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา คณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการควบคุมงาน สำหรับจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
266/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
263/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ลูก ต.อ.พ.ร. (เตรียมพัฒน์ รัชดาเกมส์) ปีการศึกษา 2566
260/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
259/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (งานทะเบียน)
258/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู(สังคมศึกษา)
257/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ระยะเวลา 1 เดือน ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
254/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 46 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ต่อสัญญาครั้งที่ 2)
253/2566 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
252/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
251/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
249/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
248/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการประเมินราคา กรณีพัสดุขำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
246/2566 แต่งตั้งรักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียน)
245/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
244/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
242/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
241/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนในการฝึกซ้อมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566
240/2566 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
239/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 46 เครื่องระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ต่อสัญญาครั้งที่ 2)
238/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ช่วงวันหยุดราชการและปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
234/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
230/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ (ครั้งที่ 9)
229/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
225/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำมะโนนักเรียน ปีการศึกษา 2566
223/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2567
216/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
214/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
213/2566 แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
212/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกครูต้นแบบพอเพียงและนักเรียนต้นแบบพอเพียง
211/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
210/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
205/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2566
203/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
202/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินกิจกรรม Health Education Quiz Contest (ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา) โครงการพัฒนาหลักสูตรกระะบวนการจัดการเรียนรู้ มุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566
198/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
197/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 พ.ศ.2567
196/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนาองค์กร (Organization Development : OD)
195/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
194/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนาองค์กร (Organization Development : OD)
193/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครู
192/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
191/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
189/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
187/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
186/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
185/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2566
184/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ประจำปีการศึกษา 2566
181/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
179/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์เปิดโลกสังคมศึกษา
178/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566
176/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ (อ่านคล่อง เขียนคล่อง และการสื่อความ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
175/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566
174/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
173/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
171/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
170/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอน โดยคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
169/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
164/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและ พิธีหล่อเทียนพรรษา
163/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมฝึกคิดคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566
162/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
161/2566 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
160/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
159/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2566
157/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับสถาบันต่างประเทศ
156/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์โครงการโรงเรียนสุจริต
154/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2566
152/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
151/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566
150/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566
149/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
148/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
147/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
144/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
143/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566
142/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเรียนรู้สนุกคิดกับ STEM ศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566
140/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส French Day Camp ปีการศึกษา 2566
139/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
137/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน GSMP Chemistry workshop ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และกิจกรรม Science (Biology) workshop IEP นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566
136/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน GSMP Biology workshop ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 กิจกรรม Anatomy Explorer EP นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และกิจกรรม Anatomy Explorer MEP นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงกำรห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566
135/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมติวเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GSMP) ปีการศึกษา 2566
134/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันทะนะบะตะ ปีการศึกษา 2566
132/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
131/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในแต่ละจุดบริเวณโรงเรียน เพื่อรักษาความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
130/2566 เเต่งตั้งคณะกรรมตรวจรับงานจ้างอาจารย์ผู้สอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เเละปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
129/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีไหว้ครู และประดับพระเกี้ยว ปีการศึกษา 2566
127/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp ปีการศึกษา 2566
125/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566
124/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
123/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Voice in use ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
122/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปี 2566
121/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนย้ายเข้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
120/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2566
118/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูเป็นครูพี่เลี้ยงนิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
117/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566
116/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2566
115/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
113/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566
110/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประมูลร้านค้าจาหน่ายอาหาร ประจำปี 2566
109/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ประจำปีการศึกษา 2566
108/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
107/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2566
106/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
105/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2566
104/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
103/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
100/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2566
099/2566 เเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 2567-2569
097/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการจำหน่ายสินค้า
095/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
094/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
093/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
092/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2566
091/2566 แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (ช่วงปิดภาคเรียน)
090/2566 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
089/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน
088/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา และคณะกรรมการตรวจรับจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
087/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ จ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ ในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
086/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
084/2566 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
083/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
082/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการและปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
081/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา และคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ English Program : EP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ โครงการ Mini English Program : MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
080/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ English Program : EP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ โครงการ Mini English Program : MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
079/2566 แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
077/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
076/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
075/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569
074/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566
071/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม)
066/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
065/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565
064/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
061/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารการจบหลักสูตรปีการศึกษา 2565
060/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา 2565
057/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคา คณะกรรมการตรวจรับ และคณะกรรมการควบคุมงาน ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
056/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะงานปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
053/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
052/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
050/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก
047/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการติวสอบ A-Level ภาษาต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
046/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการติวสอบ A-Level ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
044/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม การแข่งขัน ตำ ยำ สะท้านโลก (ม.1)
043/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565 "The Final Ceremony TUPR 2022"
041/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการติวสอบ A-Level ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส)
040/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565
039/2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวันรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาช่วงวันหยุดราชการ ประจำปีการศึกษา 2565
038/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
037/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
035/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูไปราชการ
034/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม TUPR Got's Talent (ม.2)
028/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2566
025/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Just Say No and Mental Health ประจำปีการศึกษา 2565
022/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
019/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอน โดยคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
018/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่าย English Integration Camp ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Intensive English Program) ปีการศึกษา 2565
017/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ English for management
016/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการวิชาการ TUPR EXPO 2022 : Competency Based Learning เตรียมพัฒน์ รัชดา พัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นสู่ฐานสมรรถนะ
013/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
012/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาครูและบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
011/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา พุทธศักราช 2566
009/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
008/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2565
006/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Chinese on Tour ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน) ปีการศึกษา 2565
003/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ม.3)
002/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Japanese Day Camp ปีการศึกษา 2565