แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเพื่อใช้สำหรับเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาจากโรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษาอังกฤษ Enconcept สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ประกาศรับนักเรียนที่สนใจ เข้าคัดเลือก รับรางวัลกอง " ทุน ดร.อุเทน " ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสา ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562
ประกาศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจ เข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 (สำหรับนักเรียน ม.4)
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560
ประกาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เรื่อง ปฏิทินและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560