ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
เรื่อง
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ (งานทะเบียน)
เรื่อง
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
(รอบเพิ่มเติม)
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนจากบัญชีรายชื่อสำรองตามลำดับ
คะแนนตามจำนวนนักเรียนที่สละสิทธิ์เพื่อเข้า
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน English
Program (EP) รอบเพิ่มเติม และห้อง (GSMP)
รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2567
(รอบ 2)
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนจากบัญชีรายชื่อสำรองตามลำดับ
คะแนนตามจำนวนนักเรียนที่สละสิทธิ์เพื่อเข้า
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน
Intensive English Program (IEP)
รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2567 (รอบ 3)
ประกาศ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ประกาศ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนจากบัญชีรายชื่อสำรองตามลำดับ
คะแนนตามจำนวนนักเรียนที่สละสิทธิ์เพื่อเข้า
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน
Intensive English Program (IEP)
รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2567
(รอบที่ 2)
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนจากบัญชีรายชื่อสำรองตามลำดับ
คะแนนตามจำนวนนักเรียนที่สละสิทธิ์เพื่อเข้า
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน
Intensive English Program (IEP)
รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2567
(รอบที่ 1)
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนจากบัญชีรายชื่อสำรองตามลำดับ
คะแนนตามจำนวนนักเรียนที่สละสิทธิ์เพื่อเข้า
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน English
Program (EP) รอบเพิ่มเติม และห้อง (GSMP)
รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2567
(รอบที่1)
เรื่อง
การอนุมัติจบการศึกษาตามหลักสูตร
และกำหนดการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566
ตารางสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว
รายวิชาของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
(รอบเพิ่มเติม)
ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
(Intensive English Program)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
(รอบเพิ่มเติม)
ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (GSMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2567
(รอบเพิ่มเติม)
ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ English Program (EP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
(รอบเพิ่มเติม)
ตาราง/ห้องสอบปลายภาค 2/2566
ม.1, ม.2
ม.3, ม.5
ม.4, ม.6
เรื่อง
ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการครู
ปฏิบัติหน้าที่เวร
เรื่อง
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ (งานทะเบียน)
ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (GSMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2567
ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ English Program (EP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
(Intensive English Program)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
เรื่อง
ผลการสอบ PRE-TEST
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เรื่อง
ผลการพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3(เดิม)
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2567 รอบผลการเรียน
เรื่อง
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ T.U.P.R PRE-TEST
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เรื่อง
การคัดเลือกเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
ปีการศึกษา 2566
เรื่อง
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
รอบแฟ้มสะสมผลงาน
ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ
หลักเกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ประสงค์
จะเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2567 (รอบแฟ้มสะสมผลงาน)
ประกาศ
หลักเกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ประสงค์
จะเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2567 (รอบผลการเรียน)
ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 (pay-in)
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ประกาศ
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
วิธีการชำระเงินช่องทาง Pay-in
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกล่มบริหารวิชาการ
(งานทะเบียน)
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครู(นาฏศิลป์)
เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครู(ภาษาอังกฤษ)
เรื่อง
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
(งานทะเบียน)
เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในช่วงปิดภาคเรียน
ในการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน
ปีการศึกษา 2566
เรื่อง
ผลการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565
ตาราง/ห้องสอบปลายภาค 1/2566
ม.1, ม.2

ม.3, ม.5

ม.4, ม.6

กำหนดการ
การวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2566
และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ
รายชื่อคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ
"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 พ.ศ.2567
ประกาศ
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ
แจ้งการปิดเรียนกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ
(Makerspace)
เรื่อง
รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 (pay-in)
ม.2
ม.3
ม.5
ม.6
วิธีการชำระเงินช่องทาง Pay-in
ประกาศ
เรื่องยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันและการขึ้นบัญชี
สำรองการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
เรื่อง
รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง
ปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace)
หนังสือขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี
สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง
การคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการ
จำหน่ายสินค้า 2566-2567
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2566
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ
การจัดห้องเรียนเพื่อเตรียมการมอบตัว
เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษ (EP) และห้องเรียนพิเศษ (GSMP)
รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 5
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนจากบัญชีรายชื่อสำรองตาม
ลำดับคะแนนตามจำนวนนักเรียนที่สละสิทธ์
เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษ (IEP) รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนจากบัญชีรายชื่อสำรองตาม
ลำดับคะแนนตามจำนวนนักเรียนที่สละสิทธ์
เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3
ประกาศ
การจัดห้องเรียนเพื่อเตรียมการมอบตัว
เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566
ประกาศ
เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์จากบัญชีรายชื่อสำรอง
ตามลำดับคะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนทั่วไป ครั้งที่ 2
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษ (IEP) รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษ (EP) และห้องเรียนพิเศษ (GSMP)
รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
ประกาศ
เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์จากบัญชี
รายชื่อสำรองตามลำดับคะแนน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป
ประกาศ
เรียกนักเรียนแทนผู้สละสิทธิ์ ครั้งที่ 1
จากบัญชีรายชื่อสำรองตามลำดับคะแนน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษ (EP) และห้องเรียนพิเศษ (GSMP)
รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษ (IEP) และห้องเรียนพิเศษ (S-MAI)
รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ระกาศ
รายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษ (EP) และห้องเรียนพิเศษ (GSMP)
รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
แจ้งกำหนดการ
การซ้อมและมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ประกาศ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ประกาศ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ประกาศ
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2566 (รอบผลการเรียน)
ตารางสอบ/ห้องสอบปลายภาค 2/2565
ม.1, ม.2
ม.3, ม.5
ม.4, ม.6
ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GSMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566
ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
(Intensive English Program)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2566 (รอบแฟ้มสะสมผลงาน)
ประกาศ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล
ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0
เนื่องในสัปดาห์วันครู ประจำปีพุทธศักราช 2566
ประกาศ
เกณฑ์การคัดเลือกครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0 เนื่องในสัปดาห์วันครู
ประจำปีพุทธศักราช 2566
ประกาศ
หลักเกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ประสงค์
จะเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2566 (รอบผลการเรียน)
ประกาศ
หลักเกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ประสงค์
จะเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2566 (รอบแฟ้มสะสมผลงาน)
ประกาศ
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
โครงการห้องเรียนพิเศษ
ประกาศ
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
โครงการห้องเรียนพิเศษ
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เรื่อง กิจกรรมกีฬาภายในลูก ต.อ.พ.ร.
เตรียมพัฒน์ รัชดาเกมส์ ปีการศึกษา 2565
ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 (pay-in)
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ประกาศ
รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
สูจิบัตร กีฬาภายใน เตรียมพัฒน์ รัชดา เกมส์ 2565
ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุของสถานศึกษา
ประกาศ
ผลการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอบปลายภาค ม.1, ม.2
ตารางสอบปลายภาค ม.3, ม.5
ตารางสอบปลายภาค ม.4, ม.6

ตารางสอบแก้ตัว เรียนที่ 1/2565

ประกาศ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

ประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศ
นโยบายงดรับและให้ของขวัญในเทศกาล
หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)
ประกาศ
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศ
แจ้งกำหนดการ การวัดผลแลประเมินผล 1/2565
ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ
แจ้งการปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565

ประกาศ
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

ประกาศ
รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
ชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (pay-in)

ม.2
ม.3
ม.5
ม.6
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา

ประกาศ
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์

ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ประกาศ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (การเงิน)

ตารางตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2565

ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 2565

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศ
รายชื่อการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ประกาศ
รายชื่อนักเรียนตามกลุ่มการเรียน
(กลุ่ม A เเละ กลุ่ม B)
ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ hybrid
ระยะที่1 ระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค. 65
ประกาศ
การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร
ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศ
รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คัดเลือกโดยการสอบ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามรถพิเศษ)

ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คัดเลือกโดยการสอบ)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ความสามรถพิเศษ)

ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
English Program (EP) และห้องเรียนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (GSMP) รอบ 2 ปีการศึกษา 2565
เรื่อง แจ้งกำหนดการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (IEP)
และห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
ปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI) รอบ 2 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบปลายภาค ม.ต้น
ตารางสอบปลายภาค ม.ปลาย

ตารางสอบแก้ตัวรายวิชา ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564

เรื่อง แจ้งกำหนดการ การวัดผลประเมินผล
ภาคเรียนที่ 2/2564 และกำหนดการเปิด
ภาคเรียนที่ 1/2565
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
English Program (EP) และห้องเรียนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (Gifted) ปีการศึกษา 2565
ประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IEP) และห้องเรียนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ปีการศึกษา 2565
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ประกาศ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
(Intensive English Program)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
English Program (EP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIFTED)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เรื่อง รายนามข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับรางวัลครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0