<<<< โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ >>>>
วันเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา ปีการศึกษา 2559 เวลาเรียนกิจกรรมเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์รัชดา วันที่ 13 มกราคม 2559
เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET สัปดาห์วันครู ประจำปี 2560
การแข่งขันกีฬาลีลาศ  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
     ดูข่าวย้อนหลัง
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6    
ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียนและวัดผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ปฏิทินวันทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2557-2558
ผลสัมฤทธิ์และค่าเป้าหมายทางการเรียน ปีการศึกษา 2558

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของค่าเป้าหมายและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 - 2559

ค่าเป้าหมายและค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558 - 2559
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558 
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
                                                                              ข่าวย้อนหลัง
ประกาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เรื่อง ปฏิทินและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
   
   

59-12-19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
59-12-16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
59-12-01 สอบราคาจ้างรื้อถอนปูพื้นกระเบื้องโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา