โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
ประกาศ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ประกาศ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

แจ้งกำหนดการ
การซ้อมและมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
ประกาศ
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2566 (รอบผลการเรียน)
ตารางสอบ/ห้องสอบปลายภาค 2/2565
ม.1, ม.2
ม.3, ม.5
ม.4, ม.6
ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง