<<<< โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ >>>>
 
 
 
เปิดกองลูกเสือ 1/2560 ค่ายคุณธรรม ม.1
ค่ายคุณธรรม ม.4 ประชุมผู้ปกครองเพิ่มเติม
และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
การอบรม OBECQA ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคียภัย
     ดูข่าวย้อนหลัง
ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียนและวัดผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินวันทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2559 
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติแยกตามสาระสำหรับโรงเรียน ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
ตารางสอบแก้ตัวรายวิชาของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2557-2558
ผลสัมฤทธิ์และค่าเป้าหมายทางการเรียน ปีการศึกษา 2558

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของค่าเป้าหมายและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 - 2559

ค่าเป้าหมายและค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2558 - 2559
                                                                              ข่าวย้อนหลัง
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560
ประกาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เรื่อง ปฏิทินและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
   

60-03-21 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
60-03-21 ประกาศคัดเลือกผู้รับจ้างตกลงราคาตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560
60-03-21ประกาศคัดเลือกผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
60-03-21ประกาศคัดเลือกผู้เสนอราคาจ้างเหมาบริการครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ (MEP) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
60-03-07 ประกาศคัดเลือกผู้รับจ้างประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560
60-03-07 สอบราคาเช่าจ้างเหมาบริการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนช่วง 2 ปีการศึกษา 2560
60-01-27 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ