<<<< โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ >>>>
 
 

กิจกรรมศุกร์อิ่มบุญ

พิธีถวายราชสดุดี

เตรียมพัฒน์ รัชดา เกมส์'60

  - EP.1
  - EP.2
  - EP.3
  - EP.4

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

การประชุมใหญ่สามัญฯ สมาคมผู้ปกครองฯ 

รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
กลุ่มบริหารวิชาการ
(งานวัดผล) 

     ดูข่าวย้อนหลัง
ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียนและวัดผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินวันทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
รายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 และค่าเป้าหมายผลสัฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 
คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2558 - 2559

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
ปีการศึกษา 2558 - 2559 

ค่าเป้าหมายและค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2559 - 2560
 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของค่าเป้าหมายและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 - 2560
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียนและวัดผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินวันทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2559 
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติแยกตามสาระสำหรับโรงเรียน ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
                                                                              ข่าวย้อนหลัง
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560
ประกาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เรื่อง ปฏิทินและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
   

60-07-27 สอบราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษานอกสถานที่ ม.4-6 ปีการศึกษา 2560
60-07-27รายละเอียดการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษานอกสถานที่ ม.4-6 ปีการศึกษา 2560