โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการและ
ร้านเครื่องดื่ม TUPR. Coffee
ประจำปี 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร
ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ประจำปีการศึกษา 2564
ตารางสอบแก้ตัวรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564 ด้านผลการเรียน สำรอง(เพิ่มเติม)
แจ้งกำหนดการต่าง ๆ ของทางโรงเรียน

- ซ้อมรับประกาศนียบัตร
- พิธีมอบประกาศนียบัตร
- กำหนดรับเอกสารจบหลักสูตร
- กำหนดการเรียนภาคฤดูร้อน

     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง