โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
รายชื่อนักเรียนเเบ่งตามกลุ่มเรียน วันที่ 1-4 มีนาคม 2564 - ม.1 เลขที่คี่ = กลุ่มA เลขที่คู่ = กลุ่มB
- ม.2 เลขที่คี่ = กลุ่มA เลขที่คู่ = กลุ่มB
- ม.3 เลขที่คี่ = กลุ่มA เลขที่คู่ = กลุ่มB
- ม.4 เลขที่คี่ = กลุ่มA เลขที่คู่ = กลุ่มB
- ม.5 เลขที่คี่ = กลุ่มA เลขที่คู่ = กลุ่มB
- ม.6 เลขที่คี่ = กลุ่มA เลขที่คู่ = กลุ่มB
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6

ตารางตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563
วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2564
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ด้านความสามารถพิเศษ
หลักเกณฑ์การพิจารณารับรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ประสงค์
จะเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564
Pay-in 2/2563
- ม.1
- ม.2
- ม.3
- ม.4
- ม.5
- ม.6
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง