โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ม.ต้น

ม.ปลาย

แจ้งกำหนดการ การวัดผลและประเมินผล
ภาคเรียนที่ 1/2564 และกำหนดการ
เปิดภาคเรียนที่ 2/2564

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
ใบ pay-in 1/2564 Update 10 กรกฏาคม 2564

ม.2
ม.3
ม.5
ม.6
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง