โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
ประกาศ
รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน
โครงการห้องเรียนพิเศษ
ประกาศ
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 (pay-in)
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
เรื่อง กิจกรรมกีฬาภายในลูก ต.อ.พ.ร.
เตรียมพัฒน์ รัชดาเกมส์ ปีการศึกษา 2565
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง