โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล เรื่อง การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง