<<<< โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ >>>>
 
     
ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา    Classroom Meeting
กิจกรรมวัน "เด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา"   ประกาศฯ รายชื่อนักเรียนที่รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ (งานทะเบียน) ตารางเวลาเรียนคาบเรียนละ 40 นาที กิจกรรมเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
     ดูข่าวย้อนหลัง
ตารางการใช้ห้องเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2560 (วันสอบ Pre O – NET)
ตารางสอบ Pre O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางสอบกลางภาค มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบกลางภาค มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบกลางภาค มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียนและวัดผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินวันทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
รายชื่อนักเรียนที่ต้องเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 และค่าเป้าหมายผลสัฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560 
คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2558 - 2559

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
ปีการศึกษา 2558 - 2559 

ค่าเป้าหมายและค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบระดับโรงเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2559 - 2560
 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของค่าเป้าหมายและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 - 2560
 
ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียนและวัดผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินวันทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2559 
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติแยกตามสาระสำหรับโรงเรียน ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6
                                                                              ข่าวย้อนหลัง
การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560
ประกาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เรื่อง ปฏิทินและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
   

60-12-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 2,3 และปรับปรุงพื้นอาคารเรียน 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
60-12-12 ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนหลอดไฟ LED ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
60-11-16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561- เปลี่ยนหลอดไฟ
60-11-20 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - เปลี่ยนหลังคา
60-11-28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน 2,3 และปรับปรุงพื้นอาคารเรียน 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
60-11-28 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 01/2561