โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (GSMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2566

ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
(Intensive English Program)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2566 (รอบแฟ้มสะสมผลงาน)
ประกาศ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล
ครูดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา มุ่งพัฒนาการศึกษา 4.0
เนื่องในสัปดาห์วันครู ประจำปีพุทธศักราช 2566
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง