โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2563 ด้านผลการเรียน


ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ในโครงการทุน "สมเด็จเจ้าฟ้า" ปีที่ 8

ตารางสอบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
แจ้งกำหนดการ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักเกฑ์การพิจารณารับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ด้านความสามารถพิเศษ
     ดูข่าวย้อนหลัง

 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง