โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 (pay-in)
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
แนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุของสถานศึกษา
ประกาศ
ผลการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอบปลายภาค ม.1, ม.2
ตารางสอบปลายภาค ม.3, ม.5
ตารางสอบปลายภาค ม.4, ม.6

ตารางสอบแก้ตัว เรียนที่ 1/2565

ประกาศ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

ประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง