โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
Pay-in 1/2563

- ม.2
- ม.3
- ม.5
- ม.6

ประกาศ
เรื่อง แจ้งการเลื่อนรับใบรายงานผลการเรียน(ปพ.1)
และประกาศนียบัตร(ปพ.2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6 และเลื่อนกำหนดการรายงานตัว/
มอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)
ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ประกาศ
เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการป้องกัน
วิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุม
และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ
Mimi English Programs (MEP)
ปีการศึกษา 2563
ประกาศ
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
Intensive English Programs (IEP)
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2563
     ดูข่าวย้อนหลัง
 

 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง