• กลุ่มบริหารวิชาการ
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มบริหารงบประมาณ
  • กลุ่มบริหารทั่วไป
 
ครูต้นแบบพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560                (ไฟล์ Word)    
แนวทางการประเมินและคัดเลือกครูผู้สอนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
วิชาการ
แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มัธยมศึกษาเขต 2 ประจำปีการศึกษา 2559
นิยามศัพท์เฉพาะ
วิชาการ
แผนการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 บูรณาการสอนในรูปแบบ STEM EDUCATION (เพ็ชร ต.อ.พ.ร.)         (ไฟล์ Word) วิชาการ
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา STEM Education                   (ไฟล์ Word)      
ใบลงทะเบียนยืม - คืน หนังสือเรียนปีการศึกษา 2560
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1    
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3    
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6
วิชาการ
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล ณ 14 พฤษภาคม 2560 วิชาการ
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐาน                   (ไฟล์ Word)   วิชาการ
แบบจัดสรรอัตรากำลัง
    แบบจัดสรรอัตรกำลัง 1        (ไฟลน์ Ms.Word)
    แบบจัดสรรอัตรกำลัง 2        (ไฟลน์ Ms.Word)
    แบบจัดสรรอัตรกำลัง 3        (ไฟลน์ Ms.Word)
  แบบจัดสรรอัตรกำลัง 4        (ไฟลน์ Ms.Word)
วิชาการ
แบบบันทึกประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7        (ไฟล์ MS.WORD) งานประกันคุณภาพ
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมครูแกนนำวิจัยในชั้นเรียน
     - เอกสารวิจัยในชั้นเรียนโดยอาจารย์ทิชากรช์ อาทิตวรากูล
     - กิจกรรมเขียนเค้าโครงการวิจัย
งานวิจัย
ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียน วิชาการ
แบบแจ้งการแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน วิชาการ
แบบประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้       (ไฟล์ MS.WORD)ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ST2  แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)    (ไฟล์ MS.WORD) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ST4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”          (ไฟล์ MS.WORD) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21    (ไฟล์ MS.WORD) (ตัวอย่างแผนฯ ครูทองฉัตร) (ตัวอย่างแผนฯครูกาญจนา วิชาการ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559 ข้อมูล ณ 14 พฤษภาคม 2559  งานทะเบียน
เอกสารประกอบการอบรม "การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21" โดย ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ  วิชาการ
ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ลส.๘) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบบันทึกผลการเรียน ม.3 ปี 58 งานแนะแนว
แนวการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 วิชาการ
แบบฟอร์มการทำวิจัย 58 งานวิจัย
แบบนิเทศการสอน งานนิเทศการสอน
แบบฟอร์มตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระ งานนิเทศการสอน
แบบเสนอรายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับทุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2558
  (MS.WORD)   (PDF)
งานแนะแนว
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาการ
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาการ
สถิติการใช้ห้องศูนย์  งานแหล่งเรียนรู้
รายละเอียดห้องศูนย์ งานแหล่งเรียนรู้
บัญชีสื่อการเรียนรู้ งานแหล่งเรียนรู้
แบบฟอร์มต่างๆ งานทะเบียน งานทะเบียน
แบบส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน(มส)               (ไฟล์ Word) งานวัดผล
แบบบันทึกผลเรียนซ้ำ งานวัดผล
แบบบันทึกผลเรียนซ้ำกิจกรรม งานวัดผล
ตัวอย่างการพิมพ์แบบทดสอบปรับพื้นฐาน  งานวัดผล
แบบส่งรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านรายวิชา งานวัดผล
แบบส่งรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านกิจกรรม งานวัดผล
แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะและอ่านคิดวิเคราะห์ งานวัดผล
เอกสารประกอบวิชาหน้าที่พลเมือง  
ขั้นตอนการสร้างตารางเก็บคะแนนและวิธีการกรอกคะแนน งานวัดผล
พระเกี้ยว(21 แฉก)   
ตราโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา(ภาษาอังกฤษ)  
ตราโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา(ไทย)  
กราฟสรุปผลการเรียน งานวัดผล
แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) งานแนะแนว
ขั้นตอนการสรุปผลแบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) งานแนะแนว
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
    01-แบบฟอร์มรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
    02-ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
    03-หน่วยการเรียนรู้
   
 
การจัดทำรูปเล่ม ปพ.5  งานวัดผล
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวอย่างการพิมพ์หัวแบบทดสอบ งานวัดผล
ปกแฟ้มสะสมงาน และ คำชี้แจงการเปลี่ยนรูป