• กลุ่มบริหารวิชาการ
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มบริหารงบประมาณ
  • กลุ่มบริหารทั่วไป
 
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2561 งานทะเบียน
คำแนะนำการเขียนคำอธิบายรายวิชา วิชาการ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 5 Steps    (ไฟล์ MS.WORD) วิชาการ
แบบรายงาน ScQA หมวดที่ 1-6 วิชาการ
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 งานทะเบียน
แบบฟอร์มรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่1/2561 วิชาการ
เกียรติบัตร การประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 งานวิจัย
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิชาการ
แนวทางการเขียนข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560        (ไฟล์ Word)   วิชาการ
แบบสำรวจสภาพหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 วิชาการ
คำสั่ง-ประกาศ หลักสูตรใหม่ วิชาการ
คณิตศาสตร์-วิทย์-ภูมิศาสตร์ หลักสูตใหม่ วิชาการ
การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ วิชาการ
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2560  งานทะเบียน
ครูต้นแบบพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560                (ไฟล์ Word)    
แนวทางการประเมินและคัดเลือกครูผู้สอนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
วิชาการ
แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มัธยมศึกษาเขต 2 ประจำปีการศึกษา 2559
นิยามศัพท์เฉพาะ
วิชาการ
แผนการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 บูรณาการสอนในรูปแบบ STEM EDUCATION (เพ็ชร ต.อ.พ.ร.)         (ไฟล์ Word) วิชาการ
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา STEM Education                   (ไฟล์ Word)      
ใบลงทะเบียนยืม - คืน หนังสือเรียนปีการศึกษา 2560
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1    
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3    
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6
วิชาการ
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐาน                   (ไฟล์ Word)   วิชาการ
แบบจัดสรรอัตรากำลัง
    แบบจัดสรรอัตรกำลัง 1        (ไฟลน์ Ms.Word)
    แบบจัดสรรอัตรกำลัง 2        (ไฟลน์ Ms.Word)
    แบบจัดสรรอัตรกำลัง 3        (ไฟลน์ Ms.Word)
  แบบจัดสรรอัตรกำลัง 4        (ไฟลน์ Ms.Word)
วิชาการ
แบบบันทึกประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7        (ไฟล์ MS.WORD) งานประกันคุณภาพ
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมครูแกนนำวิจัยในชั้นเรียน
     - เอกสารวิจัยในชั้นเรียนโดยอาจารย์ทิชากรช์ อาทิตวรากูล
     - กิจกรรมเขียนเค้าโครงการวิจัย
งานวิจัย
ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียน วิชาการ
แบบแจ้งการแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน วิชาการ
แบบประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้       (ไฟล์ MS.WORD)ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ST2  แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)    (ไฟล์ MS.WORD) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ST4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”          (ไฟล์ MS.WORD) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21    (ไฟล์ MS.WORD) (ตัวอย่างแผนฯ ครูทองฉัตร) (ตัวอย่างแผนฯครูกาญจนา วิชาการ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559 ข้อมูล ณ 14 พฤษภาคม 2559  งานทะเบียน
เอกสารประกอบการอบรม "การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21" โดย ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ  วิชาการ
ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ลส.๘) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบบันทึกผลการเรียน ม.3 ปี 58 งานแนะแนว
แนวการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 วิชาการ
แบบฟอร์มการทำวิจัย 58 งานวิจัย
แบบนิเทศการสอน งานนิเทศการสอน
แบบฟอร์มตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระ งานนิเทศการสอน
แบบเสนอรายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับทุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2558
  (MS.WORD)   (PDF)
งานแนะแนว
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาการ
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาการ
สถิติการใช้ห้องศูนย์  งานแหล่งเรียนรู้
รายละเอียดห้องศูนย์ งานแหล่งเรียนรู้
บัญชีสื่อการเรียนรู้ งานแหล่งเรียนรู้
แบบฟอร์มต่างๆ งานทะเบียน งานทะเบียน
แบบส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน(มส)               (ไฟล์ Word) งานวัดผล
แบบบันทึกผลเรียนซ้ำ งานวัดผล
แบบบันทึกผลเรียนซ้ำกิจกรรม งานวัดผล
ตัวอย่างการพิมพ์แบบทดสอบปรับพื้นฐาน  งานวัดผล
แบบส่งรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านรายวิชา งานวัดผล
แบบส่งรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านกิจกรรม                               (ไฟล์ Word)            งานวัดผล
แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะและอ่านคิดวิเคราะห์ งานวัดผล
เอกสารประกอบวิชาหน้าที่พลเมือง  
ขั้นตอนการสร้างตารางเก็บคะแนนและวิธีการกรอกคะแนน งานวัดผล
พระเกี้ยว(21 แฉก)   
ตราโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา(ภาษาอังกฤษ)  
ตราโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา(ไทย)  
กราฟสรุปผลการเรียน งานวัดผล
แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) งานแนะแนว
ขั้นตอนการสรุปผลแบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) งานแนะแนว
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
    01-แบบฟอร์มรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
    02-ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
    03-หน่วยการเรียนรู้
   
 
การจัดทำรูปเล่ม ปพ.5  งานวัดผล
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวอย่างการพิมพ์หัวแบบทดสอบ งานวัดผล
ปกแฟ้มสะสมงาน และ คำชี้แจงการเปลี่ยนรูป  
   
 
 
 
 

แบบขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ                   (ไฟล์ MS.WORD)

สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี                     (ไฟล์ MS.WORD)  
LogBook
เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21)
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)
เอกสารการจัดทำแฟ้มครูผู้ช่วย
    แฟ้มประวัติส่วนตัว      (ไฟลน์ Ms.Word)
    ปกประวัติส่วนตัว        (ไฟลน์ Ms.Word)
    ปกหมวดที่ 1              (ไฟลน์ Ms.Word)
  ปกหมวดที่ 2              (ไฟลน์ Ms.Word)
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ                          (ไฟล์ MS.WORD)
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
หนังสือมอบอำนาจ เรื่อง การขอสำเนาทะเบียนประวัติ กพ.7
ปกครอง 13_ฟอร์มบันทึกแลกเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวร
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
ประกาศฯ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการประเมินประสิทธภาพและประสิทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบนาส่งเอกสาร (Fax Transmission) - กลุ่มบริหารงบประมาณ                       (ไฟล์Word)
เอกสารชี้แจงการทำสัญญายืมเงิน   
บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน 
เอกสารชี้แจงการล้างหนี้เงินยืม 
บันทึกข้อความขออนุญาตล้างหนี้เงินยืม 
8500-สัญญายืมเงิน                                                           (ไฟล์Word)
8708-ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                     (ไฟล์Word)
บก111-ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่ารถส่วนตัว)                  (ไฟล์Word)
บก111-ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่ารถรับจ้าง)                   (ไฟล์Word)
ใบสำคัญรับเงินทั่วไป
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
วิธีการกรอกข้อมูลบุคคล            (ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลบุคคล)   *หมายเหตุ รหัสข้อมูล รวมอยู่ในไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ-รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี งานพัสดุ
บัญชีรายการพัสดุ เสื่อมคุณภาพ สูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ และ แบบการสำรวจหนังสือ เพื่อขออนุมัติจำหน่าย