• กลุ่มบริหารวิชาการ
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มบริหารงบประมาณ
  • กลุ่มบริหารทั่วไป
 
แบบฟอร์มวิชาการ ปีการศึกษา 2566 วิชาการ
ตัวอย่างโครงงานคุณธรรม วิชาการ
แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานผลการเรียนซ้ำรายวิชา (ไฟล์ MS.Word) งานวัดผล
ตารางสอบแก้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม (ไฟล์ MS.Word)  
แบบฟอร์มภาระงานรายวิชา (ไฟล์ MS.Word) งานวัดผล
แบบบันทึกผลการเรียน (ไฟล์ MS.Excel) งานวัดผล
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 ข้อมูล วันที่ 10 มิถุนายน 2567
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1    
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3    
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6
  สรุปจำนวนนักเรียน 2567
งานทะเบียน
แบบฟอร์ม SAR มาตราฐานที่ 3 งานประกันฯ
เอกสารกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาการ
แผนการสอนกิจกรรมชุมนุม   (ไฟล์ MS.Word) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟร์อมขอส่งรายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม   ม.ต้น ไฟล์ MS.Excel      ม.ปลาย ไฟล์ MS.Excel กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์ม ปพ.5 กิจกรรมชุมนุม    (ไฟล์ MS.Word)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์ม ปพ.5 กิจกรรม          (ไฟล์ MS.Word) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปก ปพ.5 รายวิชา      (ไฟล์ MS.Word) งานวัดผล
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของครู วิชาการ
เกณฑ์การประเมินการวิจัยในชั้นเรียน (5บท) งานวิจัย
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม          แบบฟอร์ม          ปกแผนการจัดการเรียนรู้           วิชาการ
กรอบโครงสร้าแบบทดสอบ            (ไฟล์ MS.Word) งานวัดผล
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา วิชาการ
คำแนะนำการเขียนคำอธิบายรายวิชา วิชาการ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 5 Steps    (ไฟล์ MS.WORD) วิชาการ
แบบรายงาน ScQA หมวดที่ 1-6 วิชาการ
เกียรติบัตร การประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 งานวิจัย
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิชาการ
แนวทางการเขียนข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560        (ไฟล์ Word)   วิชาการ
แบบสำรวจสภาพหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 วิชาการ
คำสั่ง-ประกาศ หลักสูตรใหม่ วิชาการ
คณิตศาสตร์-วิทย์-ภูมิศาสตร์ หลักสูตใหม่ วิชาการ
การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ วิชาการ
ครูต้นแบบพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560                (ไฟล์ Word)    
แนวทางการประเมินและคัดเลือกครูผู้สอนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
วิชาการ
แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มัธยมศึกษาเขต 2 ประจำปีการศึกษา 2559
นิยามศัพท์เฉพาะ
วิชาการ
แผนการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 บูรณาการสอนในรูปแบบ STEM EDUCATION (เพ็ชร ต.อ.พ.ร.)         (ไฟล์ Word) วิชาการ
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา STEM Education                   (ไฟล์ Word)      
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐาน                   (ไฟล์ Word)   วิชาการ
แบบจัดสรรอัตรากำลัง
    แบบจัดสรรอัตรกำลัง 1        (ไฟลน์ Ms.Word)
    แบบจัดสรรอัตรกำลัง 2        (ไฟลน์ Ms.Word)
    แบบจัดสรรอัตรกำลัง 3        (ไฟลน์ Ms.Word)
  แบบจัดสรรอัตรกำลัง 4        (ไฟลน์ Ms.Word)
วิชาการ
แบบบันทึกประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7        (ไฟล์ MS.WORD) งานประกันคุณภาพ
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมครูแกนนำวิจัยในชั้นเรียน
     - เอกสารวิจัยในชั้นเรียนโดยอาจารย์ทิชากรช์ อาทิตวรากูล
     - กิจกรรมเขียนเค้าโครงการวิจัย
งานวิจัย
ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียน วิชาการ
แบบแจ้งการแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน วิชาการ
แบบประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้       (ไฟล์ MS.WORD)ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ST2  แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)    (ไฟล์ MS.WORD) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ST4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”          (ไฟล์ MS.WORD) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21    (ไฟล์ MS.WORD) (ตัวอย่างแผนฯ ครูทองฉัตร) (ตัวอย่างแผนฯครูกาญจนา วิชาการ
เอกสารประกอบการอบรม "การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21" โดย ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ  วิชาการ
ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ลส.๘) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบบันทึกผลการเรียน ม.3 ปี 58 งานแนะแนว
แนวการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 วิชาการ
แบบฟอร์มการทำวิจัย 58 งานวิจัย
เเบบนิเทศการจัดการเรียนรู้รายบุคคล         (ไฟล์ MS.WORD) งานนิเทศการสอน
แบบเสนอรายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับทุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2558
  (MS.WORD)   (PDF)
งานแนะแนว
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาการ
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาการ
สถิติการใช้ห้องศูนย์  งานแหล่งเรียนรู้
รายละเอียดห้องศูนย์ งานแหล่งเรียนรู้
บัญชีสื่อการเรียนรู้ งานแหล่งเรียนรู้
แบบฟอร์มต่างๆ งานทะเบียน งานทะเบียน
แบบส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน(มส)              (ไฟล์ Word) งานวัดผล
แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน              (ไฟล์ Word) งานวัดผล
แบบรายงานผลการลงทะเบียนเรียนซ้ำ (ไฟล์ Word) งานวัดผล
แบบบันทึกผลเรียนซ้ำ งานวัดผล
แบบบันทึกผลเรียนซ้ำกิจกรรม งานวัดผล
ตัวอย่างการพิมพ์แบบทดสอบปรับพื้นฐาน  งานวัดผล
แบบส่งรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านรายวิชา งานวัดผล
แบบส่งรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านกิจกรรม                               (ไฟล์ Word)            งานวัดผล
แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะและอ่านคิดวิเคราะห์ งานวัดผล
เอกสารประกอบวิชาหน้าที่พลเมือง  
ขั้นตอนการสร้างตารางเก็บคะแนนและวิธีการกรอกคะแนน งานวัดผล
พระเกี้ยว(21 แฉก)   
ตราโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา(ภาษาอังกฤษ)  
ตราโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา(ไทย)  
กราฟสรุปผลการเรียน งานวัดผล
แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) งานแนะแนว
ขั้นตอนการสรุปผลแบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) งานแนะแนว
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
    01-แบบฟอร์มรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
    02-ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
    03-หน่วยการเรียนรู้
   
 
การจัดทำรูปเล่ม ปพ.5  งานวัดผล
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวอย่างการพิมพ์หัวแบบทดสอบ              (ไฟล์ Word) งานวัดผล
ปกแฟ้มสะสมงาน และ คำชี้แจงการเปลี่ยนรูป  
   
 
 
 

งานบริหารงานบุคคล

งานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มบันทึกแลกเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวร (ไฟล์ MS.WORD)
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู       
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
แบบขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ     (ขั้นตอนขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ)
 

งานวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย และการขาด ลา มาสาย

แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู    (ไฟล์ MS.WORD)
แบบขอนุญาตไปราชการ/แบบรายงานผลการไปราชการ  (ไฟล์ MS.WORD)
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (ไฟล์ MS.WORD)
แบบใบลาอุปสมบท
แบบบันทึก ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดกรุงเทพ    (ไฟล์ MS.WORD)
เอกสารไปต่างประเทศ   (ไฟล์ MS.WORD)      หลักเกณฑ์ขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ     (ไฟล์ MS.WORD)
 

งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

หนังสือมอบอำนาจ เรื่อง การขอสำเนาทะเบียนประวัติ กพ.7
เอกสารขอเพิ่มวุฒิ/ขอปรับวุฒิในทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ และปรับเงินเดือนตามวุฒิ      (ไฟล์ MS.WORD)
เอกสารขอเปลี่ยนแปลงประวัติราชการ       (ไฟล์ MS.WORD)
คู่มือการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
 

งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เอกสารคู่มือการประเมิน ว.PA
การประเมินวิทยฐานะ ว.21
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม            คู่มือโครงงานคุณธรรม
ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน ปีการศึกษา 2564
เอกสารเด็กดีศรีเตรียมพัฒน์ รัชดา
 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ปฏิทินการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือการคัดกรองนักเรียน SDQ ผ่านโปรแกรม Next school
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบฟอร์มรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายงานการจัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)  
คู่มือการเยี่ยมบ้านนักเรียนผ่านระบบ NEXT SCHOOL
แนวทางการดำเนินการป้องกัน "การบูลลี่ในสถานศึกษา"
 
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามจากสื่อเทคโนโลยี
คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่
เอกสารเกียวกับการปฏิเสธและไม่รับทุนจากธุรกิจยาสูบ
ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า
 

งานประสานและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง

ระเบียบคู่มือเครือข่ายผู้ปกครอง
 
 
 
คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการโรงเรียน
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสสวัสดิการโรงเรียน
เอกสารขออนุญาตจัดกิจกรรม (งปม.01)
เอกสารขออนุมัติงบประมาณ (งปม.02)
ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณ
ใบนาส่งเอกสาร (Fax Transmission) - กลุ่มบริหารงบประมาณ                       (ไฟล์Word)
เอกสารชี้แจงการทำสัญญายืมเงิน   
บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน 
เอกสารชี้แจงการล้างหนี้เงินยืม 
บันทึกข้อความขออนุญาตล้างหนี้เงินยืม 
ใบเบิกเงินกองทุนสวัสดิการครูฯ                                            (ไฟล์Word)
8500-สัญญายืมเงิน                                                        
8708-ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   
บก111-ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่ารถส่วนตัว)                  (ไฟล์Word)
บก111-ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่ารถรับจ้าง)                   (ไฟล์Word)
ใบสำคัญรับเงินทั่วไป
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
วิธีการกรอกข้อมูลบุคคล            (ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลบุคคล)   *หมายเหตุ รหัสข้อมูล รวมอยู่ในไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ-รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี งานพัสดุ
บัญชีรายการพัสดุ เสื่อมคุณภาพ สูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ และ แบบการสำรวจหนังสือ เพื่อขออนุมัติจำหน่าย
 
 ผู้ประกอบการร้านค้าและจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าพักอาศัยในที่พักทางราชการในโรงเรียน

แบบคำร้องเพื่อทำหนังสือราชการ

บันทึกข้อความขออนุญาตออกหนังสือราชการ / ส่งหนังสือราชการ 

ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา พ.ศ.2558
แนวปฏิบัติการขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียน
ขออนุญาตใช้อาคาร สถานที่(ภายใน)
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซม
แบบขอเช่า-ใช้อาคารสถานที่(ภายนอก)
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินสมาคมฯ           (ไฟล์Word) สมาคมฯ
โครงการสมาคมฯปีงบประมาณ 2562  สมาคมฯ