โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ยินดีต้อนรับ | อัตลักษณ์ : ลูก ต.อ.พ.ร. แต่งกายถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ | เอกลักษณ์ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
(Intensive English Program)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
(รอบเพิ่มเติม)

ประกาศ
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และปัญญาประดิษฐ์ (S-MAI)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
(รอบเพิ่มเติม)

ประกาศ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

ประกาศ
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

เรื่อง
การอนุมัติจบการศึกษาตามหลักสูตร
และกำหนดการของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566
ประกาศ
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
     ดูข่าวย้อนหลัง
 
 
 
 
 
                                                                              ข่าวย้อนหลัง